Årsmøteuttalelse: Venstre ønsker fokus på barns deltagelse og rett til å bli hørt

Oppland Venstre mener det er viktig å styrke barns rett til deltakelse og rett til å bli hørt. Vi skal oppdra barn til å bli aktive medborgere og må ta det ansvaret på største alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I kjølvannet av verdikommisjonen og maktutredningen mener Oppland Venstre at det nå er på tide å sette barns makt og deltakelse, eller mangel på makt, på dagsorden nasjonalt — med en egen maktutredning for barn.

Norge har enda ikke ratifisert tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon om barns klageadgang. Vi trenger å avklare barnets beste i større grad, utarbeide retningslinjer for dette og styrke opplæringen av partene som er involvert i saksbehandlingen. Vi trenger også å beskytte barn som lever i fattigdom.

Med bakgrunn i art 19 i Barnekonvensjonen vil vi at barn skal beskyttes mot alle former for:

fysisk eller psykisk vold
skade eller misbruk
vanskjøtsel eller forsømmelig behandling
mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk

 Oppland Venstre vil ha økt fokus på barns deltagelse og barns rettigheter.

Oppland Venstre vil ha økt fokus på barns deltagelse og barns rettigheter.
Foto: sxc.hu

Enslige mindreårige asylsøkere og omsorgen for dem trenger økt oppmerksomhet. Særlig gjelder dette asylsøkere i alderen 15-17 år med begrenset tillatelse eller avslag. De har like stor rett som andre barn til et meningsfylt liv.

Lokalt i kommuner er det også behov for å gå gjennom hvordan barn blir hørt og deltar i lokaldemokratiet. Blant annet ordningen med barns representant i plansaker og ordningen med ungdomsråd, som praktiseres veldig ulikt. Det er også stort behov for å utvikle både metoder og verktøy for å få inn barns innspill i politiske prosesser og vedtak. Verktøyet «Barnetråkk» er et eksempel på et verktøy som har satt barns kartlegging av farlige områder i trafikken og på skoleveien, praktisk talt, på kartet.

Gjennom slik medvirkning forberedes barn til å bli aktive medborgere. Derfor støtter Oppland Venstre at 16-åringer skal ha stemmerett i kommune-, fylkes og stortingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**