Ufrivillig deltid i landsbruket

Fylkeslederen Roger Granums spenstige tanker om landbrukspolitikken – les og bli klokere! “Det som er riktig på Jæren, er ikke nødvendigvis riktig i Valdres. Derfor må virksomhetene utvikles lokalt og med færre regulerende hindringer. Det vil sikre bedre lønnsomhet, bedre rekruttering og flere heltidsbønder.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) er bekymret for framtida til landbruket i en kronikk i GD mandag den 7. april. Blant annet hevder hun at landbruksministerens forslag om "større mjølkekvoter betyr at arbeidsinnsatsen flyttes fra matproduksjon til transport ved at fôr og gjødsel må hentes inn og kjøres ut, ofte over lange avstander." Det kan selvsagt være tilfelle, men vil ikke summen bli den samme når melken skal hentes?

Det blir mindre transport totalt sett dersom melken hentes på færre steder. Norske melkebønder har så langt vist at de kan produsere store mengder melk av god kvalitet. At mange fortsatt ikke får lov til å utnytte kapasiteten i anleggene sine hindrer bonden i å drive mest mulig lønnsomt. Flere virkemidler trekker også i samme negative retning.

Om det er godt ment, virker ikke politikken på dette området. Resultatet viser seg å være det motsatte av målsettingen. Kun 6 % av bøndene henter hele inntekten fra gården sin, mens 94 % av bøndene jobber i det som LO vil kalle ufrivillig deltid. Sett i lys av dette, er det ikke merkelig at landbruksnæringen sliter med rekrutteringen.

Når nesten annenhver bonde som nærmer seg pensjonsalder anser det som usannsynlig at noen vil overta virksomheten deres, er det krise!

Vi må stimulere til at dyrkbare arealer i hele landet blir brukt til matproduksjon og at disse arealene sikres for framtida. På dette området har Venstre allerede fått gjennomslag i Stortinget.

Historien viser at virkemidler som boplikt, driveplikt, odel og prisregulering av landbrukseiendommer bare fører til at mange små bruk legges brakk. I tillegg fører dagens landbrukspolitikk til en altfor stor bruk av importert kraftfôr. Var det meningen at vi skulle stimulerer vi til matproduksjon basert på arealer i utlandet?

At slakt skal sendes på sydentur før det blir til skinke her hjemme, understreker bare galskapen i regelverket.

Løsningen er å oppmuntre til økt utnyttelse av våre egne arealer samtidig som vi gir bøndene frihet til selv å bestemme hvordan. Det som er riktig på Jæren, er ikke nødvendigvis riktig i Valdres. Derfor må virksomhetene utvikles lokalt og med færre regulerende hindringer. Det vil sikre bedre lønnsomhet, bedre rekruttering og flere heltidsbønder.

Rigmor Aasrud sier Ap vil legge fram en ny strategi for landbruket om kort tid. Ny landbrukspolitikk fra flere partier ønskes velkommen – det trengs virkelig. Bekymring for bosetting i distriktene bør føre til at man er opptatt av at jorda dyrkes, mer enn at den forlates. Er det en løsning at kommunen ikke forlanger at fullt så mange skal drive smått? Endringer krever også endringsvilje hos næringen selv. Hvor er den?

Venstre mener det er et stort behov for å reformere landbrukspolitikken, men det er ikke likegyldig hvilken rekkefølge de ulike tiltakene kommer. Landbruksministerens mange forslag til endringer er interessante å se nærmere på, men vi må ta den tid som er nødvendig for å skaffe oss nok kunnskap om virkningene før det settes i verk. Vi kan ikke risikere at resten av denne viktige næringen havner på deltid.

Roger Granum
Fylkesleder Oppland Venstre

Roger Granum visjonerer

Foto: Sanna Sarromaa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**