Venstre fikk flertall i fylkestinget for en gjennomgang av fylkets internasjonale aktivitet

Hedmark fylkesting ber fylkesrådet i Hedmark sørge for en gjennomgang
av den internasjonale aktiviteten som legges fram for fylkestinget innen utgangen av 2014, samt sørge for en rullering av “Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement 2010-2013.” Ringnes (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den internasjonale virksomheten i Hedmark fylkeskommune

"Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement
2010-2013,” regulerer fylkeskommunens internasjonale aktivitet og sier blant annet, sitat: "Understreking av fylkeskommunenes internasjonale rolle fra statlig hold er et resultat av at skillene mellom utenrikspolitikk og innenrikspolitikk har blitt visket ut. Impulser, prosesser og rammer utenfor den nasjonale arenaen påvirker det lokale og regionale i større grad enn tidligere. To sentrale prosesser i dette bildet er europeisering og globalisering

På bakgrunn av motivasjon samt utviklingstrekkene og mulighetene et integrert Europa og en globalisert verden skaper, ligger følgende mål og strategier til grunn for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid:
Målsettinger:
Internasjonalt samarbeid skal bidra til at fylkets innbyggere og næringsliv tar et globalt samfunns- og solidaritetsansvar.
Internasjonalt samarbeid skal bidra til å styrke fylkets konkurransekraft, kompetanse og medvirkningsevne.
Internasjonalt samarbeid skal bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og understøtte fylkeskommunens andre oppgaver.
Strategier:
I. Aktiv bruk av EU/EØS-programmer i det regionale utviklingsarbeidet, gjennomføre nåværende Interreg Sverige-Norge 2007-2013 og ta en førende rolle i utvikling og implementering av framtidige grenseoverskridende Interreg V programmer (2014-2020)
II. Benytte og spre kunnskap om mulighetene for erfaringsutveksling, kompetanseheving og utveksling av kulturuttrykk som ligger i Interreg Sverige-Norge programmet, øvrige Interreg-programmer, EUs sektorprogrammer, EØS-ordningene og nordiske ordninger.
III. Medvirke i utforming av fylkets rammevilkår og yte bidrag i en globalisert verden.
IV. Bygge og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner og partnerskap med internasjonale partnere

På den europeiske arenaen er regionale utviklingsmidler tilgjengelige for norske aktører. Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen mulighet til å benytte seg av disse midlene gjennom deltakelse i europeiske programmer og prosjekter. Som grenseregion og aktiv internasjonal aktør har Hedmark opparbeidet seg en betydelig kompetanse i gjennomføring og utnyttelse av de europeiske utviklingsprogrammene

En viktig oppgave fylkeskommunen har er ivaretakelse av ansvaret som ledende regional utviklingsaktør. Hedmark fylkeskommune har som mål å tilrettelegge for og bidra til å styrke verdiskaping og bærekraftig vekst i fylket. I dette arbeidet er EU/EØS-programmer verdifulle verktøy.
Hedmark fylkeskommune er av Kommunal- og regionaldepartementet tillagt rollen som norsk forvaltende organisasjon i Interreg Sverige-Norge 2007-2013. Dette innebærer et overordnet ansvar for gjennomføring av programmet i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Hedmark fylkeskommune har gjennom deltakelse i Interregprogrammene siden 1995 hatt førstehånds tilgang til policydokumenter, kompetanse og ressurser i utviklingen og gjennomføringen av EUs regionalpolitikk. Deltakelse i Interreg Sverige-Norge programmet har bidratt til en modernisering av regionalt utviklingsarbeid i Hedmark, " sitat slutt.

Hedmark fylke har en internasjonal avdeling med ca. 6,5 årsverk. Virksomheten styres hovedsakelig av “Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement
2010-2013,” men også andre dokumenter påvirker den internasjonale aktiviteten. Fylkesrådet gir lite informasjon om den internasjonale virksomheten til fylkestinget utover den informasjonen som gis i budsjettforslagets tekstdel. Hedmark fylkeskommune arbeider internasjonalt gjennom program- og fondsforvaltning, deltakelse i prosjekter og programmer, medlemskap i nettverk og organisasjoner, og i samarbeid med lokale og regionale Hedmarksaktører. Hedmark er medlem av følgende organisasjoner som fylkestinget I liten grad får kjennskap til og dermed kan vurdere nytten av for vårt fylke.

Hedmark fylke er medlem I følgende nettverk/organisasjoner:

AER – Europas største regionale sammenslutning
BSSSC-Samarbeid med regioner i Østersjø-området
Euromontana – Europeisk fjellsamarbeid
Fem-fylkers fjellregion samarbeid – fjellet i fokus
AEBR – samarbeid mellom grenseregioner

Østlandssamarbeidet – internasjonalt samarbeid mellom Østlandsfylkene

Oslo-regionens europakontor – nyttig døråpner i Brussel

Forslag:
Hedmark fylkesting ber fylkesrådet i Hedmark sørge for en gjennomgang
av den internasjonale aktiviteten som legges fram for fylkestinget innen utgangen av 2014, samt sørge for en rullering av "Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement 2010-2013.”

Ringnes (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**