Venstre fikk gjennomslag for mobbeombud

Fylkestinget har i dag behandlet en sak om styrking av lavterskeltilbudene for ungodm i Akershus vedrørende psykisk helse og rus. Venstres forslag om at Akershus skal søke om ekstra midler til et prøveprosjekt med mobbeombud i de videregående skolene i fylket ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Camilla Hille

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Vi vet at god helse er en forutsetning for god læring, og at læringsmiljøet påvirker elevenes helse.
Akerhus Fylkeskommune har i en årrekke hatt en sterk satsing på helsesøstre og mijløarbeidere i den videregående skolen.
Nå ønsker vi en ytterligere satsing for å styrke førstelinjetjenesten,- lærernes relasjonskompetanse, slik at elever som trenger hjelp raskt kan fanges opp og få hjelp fra riktig instans.

Ingvild Tautra Vevatne

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Da saken ble behandlet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse og hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse tidligere denne måneden foreslo venstres representanter, Ingvild Tautra Vevatne og Camilla Hille at Akershus også skulle søke om ekstra statlige midler til et prøveprosjekt med mobbeombud. Dette fikk enstemmig tilslutning også i fylkesutvalget og i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**