Åpent møte Oppdal Venstre

Møte mandag 16.juni

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Onsdag 18.juni avvikler Oppdal kommunestyre sitt siste møte i vårsesjonen. I den forbindelse inviteres du til åpent møte mandag 16.juni kl. 19.30 på møterom Vetlvonin for informasjon om og drøfting av saklista.
Saklista følger nedenfor.
Vel møtt!
Hilsen
Odd Gunnar
sekretær

Til behandling foreligger:

PS 14/48 Tertialrapport I 2014
PS 14/49 Budsjettregulering I 2014
PS 14/50 Handlingsplan for 2015-2018
PS 14/51 Generalforsamling i Oppdal Everk AS
PS 14/52 2. gangs behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan
2014 – 2018 – vurdering av uttalelser etter offentlig ettersyn
og høring – sluttbehandling
PS 14/53 Rullering av kommuneplanen arealdel 2014-2025.
Fastsetting av planprogram
PS 14/54 Organisering Interkommunalt Utvalg mot Akutt
forurensing (IUA) ny samarbeidsavtale og vedtekter
PS 14/55 Søknad om utvidelse av salgsareal ved Bunnpris Oppdal
PS 14/56 Overtredelse etter alkoholloven
PS 14/57 Avtaleforhold X Off.l. §23, første ledd
Ola Røtvei
ordfører

REFERATSAKER

RS 14/23 Innkalling generalforsamling i Oppdal Skysstasjon AS
RS 14/24 Protokoll generalforsamling – Oppdal Skysstasjon AS
RS 14/25 Ordinær generalforsamling i Rosevik AS 6. juni 2014
RS 14/26 Protokoll generalforsamling – Oppdal Næringshus AS
RS 14/27 Protokoll generalforsamling Trønderenergi AS 12.05.14
RS 14/28 Orientering fra Oppdal Høyre om utmelding av partiet
RS 14/29 Rapport fra skjenkekontroll i Rockoss skjærtorsdag 14.04.14
RS 14/30 Vedrørende skjenkekontroll 17.4.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**