Skolenedlegging nå igjen!

Bjørg Golten Sneve, Oppdal Venstre, har skrevet avisinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Skolenedlegging nå igjen!

Vi har for mange tomme skolepulter heter det. Ja, i dag og 6 år framover er det overkapasitet dersom matematikk er viktigst, men hva med framtida? Ordførerens drøm om 10.000 innbyggere må vel ha et håp i seg om at det ikke bare er tallet på pensjonister som skal øke.

Skolen er viktig for et lokalsamfunn, det være seg Drivdalen eller Vollan. Drivdalingene fortjener ikke å bli holdt for narr slik det legges opp til. Kommunestyret bør holde det de lovet for to år siden. Folk med barn har flytta til kretsen i tiltro til at politikerne holder ord. Det er fullt belegg i barnehagen og folket i kretsen trenger skolen som samlingspunkt. I et folkehelseperspektiv er det forkastelig å satse på kjøring av barna når det er mulighet for å gå eller sykle.
Innsparing ved nedleggelse av en skole kan en også stille spørsmålstegn ved. Bygningen er fortsatt kommunal og må vedlikeholdes. Lærere og annet personale skal vel ikke sies opp, men omplasseres. Dette er ikke gratis.
Vel 20 mill. kroner er avsatt til utbygging på Drivdalen skole. Det er kanskje ikke nok til Aunestandard der det ikke ble satt ramme for pengebruk, men trolig nok til et godt bygg for både elever og lærere.
For å sitere en fagmann i en annen sammenheng: "Dette er det mest moderne og dyreste, men det trenger dere ikke". Å behandle alle likt kan slå skeivt ut når behova er ulike. Så lys ut en ny anbudsrunde for Drivdalen skole også. Husk: Det beste må ikke bli det godes fiende!

Gode løsninger finnes også for samlokalisering av lege- og spesialisthelsetjenestene dersom det skal skje innen rimelig tid. En utbygging på helsesenteret vil koste ca. 40 mill., halvdelen av utbygging ved Oppdal distriktsmed. senter, (og da vil det være mer enn nok til Drivdalen skole) For en potensiell bruker virker det mest logisk å ha legetjeneste/legevakt i tilknytting til helsesenteret der 2 akuttsengeplasser skal på plass i 2016 samt mottak av utskrevne pasienter som ikke kan sendes hjem direkte fra sykehus. Dette går fram av rapporten som er bestilt fra kommunestyret.
I lokalene til ODMS kan det satses for fullt på helsestasjon, frisklivssentral, rehabilitering og spennende forebyggende arbeid.

I høst ble det presset gjennom vedtak om oppstart av planlegging og prosjektering av demensboliger, og det måtte skje fort. Det kunne vel være på sin plass å se virkningen av de siste 20 plassene på BOAS som ble åpnet i vinter, før en setter i gang nybygging. Nye plasser er det nok behov for, men det synes fornuftig å utvide dagtilbudet først og å bygge opp kompetanse.

Forslaget i formannskapet om å se på reduksjon av bemanning i administrasjonen burde ikke være fremmed for noen. Det kan skje ved naturlig avgang og vakanse i stillinger. Behov for en slik omstilling vil vel presse seg fram ved kommunesammenslåing som vi sikkert ikke kommer utenom.

Og når vi snakker om pengebruk, er det nok mange som ikke forstår at vi glatt bruker 20 mill. på sentrumsplanen, og tar pengene fra næringsfondet uten at en har garanti for at det gir næringsutvikling. – – Samtidig som kretsene må blø.

Bjørg G. Sneve
gammel politiker og bestemor

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**