Kollektivtransport, sykkel og miljø de store vinnerne

Flertallspartiene Høyre, Venstre, Krf og FrP er enige om styringssignaler for neste års budsjett. Kollektivtransport, sykkel og miljø er de store vinnerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre mener at all trafikkøkning skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Dette har vi lykkes med de siste årene og er opptatt av at det samme skal skje de neste årene. Mye grunnet at partiene vi samarbeider med, deler venstres mål om at Akershus skal være i front på klimavennlig transport nasjonalt.

– Befolkningsveksten vil gi trafikkvekst, og vi vil at den skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Vi har satt et perspektiv på 2030, slik at vi kan jobbe strategisk fremover for å nå disse målene. Romerike forventes å få den største veksten de neste årene. Nå ber vi om å få en utredning for å sikre at vi kan være i forkant med planleggingn av økt kollektivtrafikk, særlig på Romerike sier Schytz (V).

Kollektivtransport den store vinneren

Foto: Kollektivtransport er den store vinneren

Det er ikke bare kollektivtransport av de miljøvennlige fremkomstmidlene det satses på i Akershus. Samarbeidspartiene ønsker også en satsing på sykkel. I styringssignalene ligger det inne et punkt om å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få være et forsøksfylke for en forenklet planprosess når det gjelder bygging av gang- og sykkelvei. I tillegg bes rådmannen legge frem en sak om hvordan Akershus Fylkeskommune får en oversikt over de ulike utbyggingsprosjektene som Statens Vegvesen håndterer på vegne av fylkeskommunen. Både når det gjelder kostnader og pengestrømmer, når beslutninger tas med hensyn til uavklart risiko, prioritering mellom ulike prosjekter og status på de ulike prosjektene. I denne sammenheng bes fylkesrådmannen vurdere behovet for å styrke fylkeskommunens kapasitet og kompetanse på å styre og kvalitetssikre samferdselsprosjekter. Alt med målsetning å bli et bedre sykkelfylke. -Vi trenger mer trøkk på dette arbeidet, Venstre ønsker seg en egen sykkelvei-sjef sier Schytz.

Med en satsing på kollektivtransport, gang- og sykkelvei, og nullutslippskjøretøyer er det tydelig at miljø og klima har vunnet frem i styringssignalene. Dette er vi i Akershus Venstre meget fornøyd med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**