Venstres innspill til ny kommuneplan 2015-2025

Nye og gamle Lørenskog. "Svenske Furua" ved Langvannet med Lørenskog Hus i bakgrunnen. , "Foto: Monica O. Oseberg"

Politiske innspill til planforslag
for kommuneplan 2015-2025.

Ny kommuneplan skal vedtas.
Venstres kommunestyregruppe har
jobbet fram noen planforslag.

Parkering familie - Lørenskog

(Se link nederst i artikkelen for kommuneplandokumentet som er på høring)

Områdereguleringsprosessene må avventes til kommuneplaner er ferdigstilt.

Kommuneplan er et sentralt styringsverktøy, og det må ikke undergraves, noe som lett kan skje ved parallelle reguleringsprosesser. Venstre vil ikke gi aksept for å starte arbeidet med områderegulering parallelt med kommuneplanprosessen. (Et eksempel innkomne merknader: 4.6 Link arkitektur)

Kommentarer til innkomne merknader angående skihall og OL anlegg

Det er meget uheldig at to separate prosjekt som skihall og OL-hall omtales og behandles som felles sak. Det er to separate forhold, og en skihall er helt uavhengig av en OL-hall. Det ene er et privat tiltak, det andre er et kommunalt/statlig tiltak. Begge tiltakene er beheftet med usikkerhet.

Kommentarer til Del 4,
rammebetingelser knyttet til vekst og utvikling.

Ettersom en T-baneløsning ligger noe frem i tid, må det planlegges for en moderat vekstrate på 1,5%. Det er store transportutfordringer som må løses, især bussløsninger, for å kunne håndtere en større vekst. Lørenskog er i samordnet areal og transportplan for Osloregionen ikke tiltenkt å ha særs høy vekst.

Kommentarer til Del 2, arealdelen.
Det åpnes ikke for en relokalisering av Fjellhammer skole.

Fjellhamar skole nedskaleres og rehabiliteres når Ødegården ferdigstilles. Icopal-tomten blir ikke skoletomt. Graden av transformasjon i Fjellhamar-området er meget stor selv uten et makeskifte på skoletomt.

Kommentarer til Del 4,
rammebetingelser knyttet til folkehelse.

Mangfold og integrering utgår som eget punkt, men tas inn som et sentralt punkt under folkehelse. Lørenskog er landets kanskje mest vellykkede kommune når det gjelder integrering. Integrering er en del av ordinær drift. Det som er viktig er å ha et minoritetsfokus på folkehelsearbeidet!

Forslag:

Forslag til endring av arealdelen:
Det sikres en sykkelvei for sykling som transportalternativ fra Skedsmo til Oslo langs Solheimveien. Det skal tilstrebes planfri kryssing i Visperud-området. Sykkel-løsningen skal tilpasses ved en T-baneutbygging.

Forslag til tillegg i “bestemmelser og retningslinjer” del 3
Tillegg I §9 avsnitt 4: Det skal spesielt vurderes behov for, og tilrettelegging av, romslige områder for uorganisert aktivitet for barn og unge som kan foregå uten at dette oppleves som støy for bo-områdene rundt.

Forslag til tillegg i “bestemmelser og retningslinjer” del 3
Tillegg i §21, nytt punkt: Det skal sikres fremtidig tilgang til marka fra bolig- og næringsarealer. Situasjonen kartlegges og overvåkes, og sikring av nåværende og mulige fremtidige innganger i marka sikres ved reguleringsvedtak.

Forslag til Utredningsbehov I kap. 5 Stedsutvikling
Det er positivt å kartlegge “barnetråkk” for å sikre områder og ferdselsårer for barn og unge. For å påvirke folk til å gå, er det like viktig å kartlegge generelle ferdselstråkk fra alle. Tilrettelegging av slike tråkk kan medvirke til en økning av bruk av beina, i stedet for bilen.
Barnetråkkregistrering utvides til også å dekke “generelle tråkk for ferdsel”.

Forslag til tillegg I Del 1 — mål og handling, kap. 6 Miljø
Lørenskog har høye ambisjoner på miljøsiden, og ønsker å fremstå som en miljøvennlig kommune. Under punktet “Handling” står det at miljøhensyn skal legges til grunn i all kommunal planlegging og saksbehandling. Dette kan fort bli ord, og det foreslås en forsterkning ved nytt tilleggspunkt under handling, kap 6:
– Lørenskog kommune skal vurdere alle sine sektorplaner og større reguleringsplaner mot målene på de forskjellige miljøområdene


Lørenskog kommuneplan 2014-2025 (publisert 4.juni 2014)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**