Oppdal Venstre-åpent møte

Åpent møte foran onsdagens kommunestyremøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Høstens første møte i Oppdal kommunestyre er onsdag 17.09.14. Venstre har åpent møte mandag 15.09.14 på møterom Vetlvonin i 3.etasje på Rådhuset kl. 19.30. Vel møtt til drøfting og diskusjon av saklista.
Hilsen
Odd Gunnar
sekretær

Til behandling foreligger

PS 14/61 Detaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken hytteområde –
sluttbehandling
PS 14/62 Detaljreguleringsplan for Granmo Camping – sluttbehandling
PS 14/63 Detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra masseuttak –
sluttbehandling.
PS 14/64 Detaljreguleringsplan for Trevarefabrikken, gnr/bnr 288/61
og 288/151, – Sluttbehandling
PS 14/65 Reguleringsplan for Stuggulia Øvre – sluttbehandling av veg
og parkeringsplass
PS 14/66 Detaljreguleringsplan for Klettgjelan hyttegrend –
klagebehandling
PS 14/67 Områdereguleringsplan for skiløypenettet Stølen – Fjellskolen
– Vora – Sluttbehandling
PS 14/68 Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring – uttale til forslag til
endringer av lov og forskrift
PS 14/69 Lovlighetsklage på vedtak i k-sak 14/60
PS 14/70 Søknad fra Drivdalen idrettslag om utbetaling av mulige
spillemidler
PS 14/71 Samarbeidsavtale mellom Idrettsrådet i Oppdal og Oppdal
Kommune
PS 14/72 Endring av regler for utbygging av veg- og gatelys
PS 14/73 Organisering Sør-Trøndelag 110-sentral
PS 14/74 Tilleggsbevilling til startlån
PS 14/75 Søknad om skjenkebevilling i Vangslia kro
PS 14/76 Søknad om skjenkebevilling i Rockoss kafè
PS 14/77 Behandling av søknad om skjenkebevilling i Toppen
restaurant

Orientering om kommunereformen v/KS-Sør-Trøndelag og fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ola Røtvei
ordfører

FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER

FO 14/2 Planloven, kommunal planlegging og planforvaltning –
Interpellasjon fra Sigmund Fostad i kommunestyret 17.09.14
Denne interpellasjonen vil bli behandlet i oktobermøtet etter samråd mellom interpellant og
ordfører

REFERATSAKER

RS 14/31 Protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS
RS 14/32 Innkalling til ordinær generalforsamling
RS 14/33 Protokoll for årsmøte i Biblioteksentralen SA
RS 14/34 Protokoll ordinær generalforsamling Oppdal Everk AS
19.06.14
RS 14/35 Innkalling til KS Fylkesmøte 26. august
RS 14/36 Snøhetta Utvikling AS – innkallelse til
styremøte/generalforsamling – 30.juni kl.10.00 på
Hjerkinnhus
RS 14/37 Snøhetta Utvikling AS – innkallelse til
styremøte/generalforsamling – 30.juni kl.10.00 på Hjerkinn
fjellstue – Hjerkinn. Endret.
RS 14/38 Møteprotokoll – Revisjon Fjell IKS i møte 26.06.14
RS 14/39 Møteprotokoll fra representantskapet i Kontrollutvalg Fjell
IKS 26.06.14
RS 14/40 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Everk
RS 14/41 Ekstraordinær generalforsamling
RS 14/42 Lovlighetskontroll av k-vedtak 14/50 ang. midlertidig flytting
av elever fra Drivdalen til Vollan skole og fremtidig
nedleggelse av skolekrets
RS 14/43 Informasjon om Velferdsalliansen
RS 14/44 Endring i normalpolitivedtekten – Regulering av tigging

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**