Kunnskap, kvalitet og valgfrihet i programforslaget

Gjennom flere år har Venstre i Oslo vært med på å sikre at det satses på kunnskap og kvalitet fra første skoledag. Venstre har høye ambisjoner på vegne av hver enkelt elev. Ingen elever er like, men alle skal ha like muligheter. Vi mener at alle barn fortjener å gå på en skole i verdensklasse. En skole der de blir sett, føler mestring og får utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Erik Borge Skei

Foto: Marius Nyheim

— Programutkastet fokuserer på valgfrihet og kvalitet i opplæringen, lærere med mer tid til elevene og tar utfordringene knyttet til frafall på alvor, sier leder av Oslo Venstres programkomité, Erik Borge Skei.
Noen ganger kan man få inntrykk av at målet med skolen er at alle skal lære det samme — samtidig og på samme måte. Slik er ikke Venstreskolen. Elever og foreldre bør kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer. For å skape et slikt mangfold må skolene få større frihet til å styre egen utvikling,

– Norsk skole blir ikke bedre ved enda mer sentral styring. Vi vil åpne opp skolen for nye tanker og arbeidsmetoder. Større valgfrihet i egen opplæring er svært viktig for at elevene skal oppleve en skole som er til for nettopp dem. Frafall er en av våre aller største utfordringer, og skal vi klare å redusere det må ha en skole med motiverte elever. Vi tror at større fleksibilitet og mer valgfrihet i opplæringen er viktig for å sikre dette, sier Borge Skei.

Den største delen av frafallet i skolen blant elevene som går på yrkesfag. Venstre vil at flere ungdommer skal få et realistisk møte med arbeidslivet, stimulere arbeidslivet til å ta inn flere lærlinger og lærekandidater, samt sørge for at en yrkesfaglig utdanning gir studiekompetanse til flere studier. Venstre vil også gi elevene et undervisningsopplegg som er mer relevant for den yrkesutdanningen de har valgt. Større valgfrihet er avgjørende.

– Blant annet vil vi gjøre det mulig for eleven å starte ute i bedrift og ta teorien på et senere tidspunkt. Vi vil også legge til rette for en mer praktisk opplæring i de teoretiske fagene. Skal vi lykkes med å redusere frafallet må vi gjøre dagens regelverk mer fleksibelt slik at gode, lokale løsninger muliggjøres, sier Borge Skei.

For Venstre er det viktig at alle elever blir sett i skolen og får oppleve reell tilpasset opplæring i hverdagen. En elev som trives og får utfordringer tilpasset egne forutsetninger er en motivert elev.

– At lærerne får nok tid sammen med elevene er avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev tilpasset og god opplæring. Det er ikke enkelt for lærerne å bruke nok tid på å følge opp elevene sine når de overøses av rundskriv og bestemmelser og må bruke tid på å dokumentere alt som skjer i klasserommet. De er lærere, ikke alt mulig annet. Vi må trekke inn flere yrkesgrupper i skolen for å avlaste lærerne på arbeid utenom deres kjerneoppgave, sier Borge Skei.

Programkomiteen foreslår blant annet:

•Å gi hver skole frie midler og romslige driftsrammer, slik at de får reell mulighet til å la lærere hente faglig og pedagogisk påfyll

•Å kreve at retten til tilpasset opplæring gjøres bedre kjent og dermed blir et mer reelt tilbud

•Å starte et prøveprosjekt hvor elever kan ta videregående skole på kortere tid

•Å gi elevene større mulighet til å ta fag på høyere nivå

•Å ha fritt skolevalg både i grunnskolen og i videregående opplæring

•Å opprette flere temaskoler knyttet opp mot fagmiljøer, hvor elevene får mulighet til å fordype seg i sine interesser og talenter

•Å søke om å kunne tilby ytterligere ett fremmedspråk som valgfag

•Å tilby flere språk på utvalgte skoler i tillegg til tysk, fransk og spansk, også ikke-europeiske språk, for eksempel mandarin, urdu, japansk og arabisk

•Å sørge for at den teoretiske opplæringen på de yrkesforberedende utdanningsprogrammene i større grad yrkesrettes der det er naturlig

•Å gjøre det mulig å legge praksis tidligere i de yrkesforberedende utdanningsprogrammene

•Å gjøre det mulig å ta opp fag fra ungdomsskolen

•Å sikre gjennomføringen av ordningen med at midlene følger eleven

•Å forenkle og samordne rutinene for rapporteringer i skolen

•Å redusere skjemaveldet og antallet retningslinjer i skolen

•Å prøve ut ulike modeller for oppgavefordeling, der lærere underviser og andre yrkesgrupper ivaretar andre funksjoner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**