Regjeringen må utfordres på statens forpliktelser for Oslo og Akershus sin kollektivtrafikk

Stortingsrepresentant og leder av Venstre, Trine Skei Grande mener det er på tide å utfordre regjeringen mer konkret på statens forpliktelser for Oslo og Akershus sin kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Staten må matche Oslos kollektivsatsing

Venstre mener:

Statens rolle:
Blant Oslos viktige prosjekter er: Fornebubanen, nytt signalanlegg for T-banen, ny tunnel for t-banen og ny Ahusbane. Staten har lovet å bidra med 50 prosent av Fornebubanen, og det er en forutsetning for å realisere prosjektet, men ingen av disse prosjektene har full finansiering. I løpet av 2015 vil planleggingen av samtlige prosjekter ha kommet lengre (KVU Oslonavet ferdig mai 2015, forprosjekt for nytt signalanlegg klart), og da må staten også være klar. Oslo har ikke tid til å vente på staten. Staten må ta 50% også for signalanlegget, og gi tydelige forpliktelser i statsbudsjettet for 2015 på de andre prosjektene. Hvis ikke vil Venstre legge det inn i budsjettforhandlingene.

Regjeringen må vise at de satser på kollektivtransport ved å bevilge ekstra midler fra bymiljøpotten til prosjektering før 2017, og helst allerede i 2015.

Staten må også gi signaler om hvilke rammer som gjelder for byene i 2015-16. Dette er avgjørende for fremdriften i kollektivprosjektene.

I ny NTP (2017) må hele bymiljøavtaleordningen mangedobles.

Suksess i Oslo:
10 millioner flere påstigninger hvert år. 309 mill. påstigninger i 2013. 95% kundetilfredshet.
Kollektivtrafikkens andel av motorisert transport økte fra 35 -46% siden 2007, mens bilandelen synker.

Hvordan skal suksessen fortsette?

Bakgrunn:
Det er allerede utfordringer med kapasiteten i t-banetunellen i Oslo, og flere steder i bussnettet og trikkenettet.

Samtidig er det ventet en formidabel befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer. Og kollektivreiser MÅ ta unna brorparten av den medfølgende trafikkveksten fordi veinettet ikke har en sjanse.

Om få år vil vi derfor møte et definitivt kapasitetstak i kollektivtrafikken. For å unngå trafikkaos og stillstand i trafikken må vi derfor gjøre noen grep — og vi må ta fatt på dette nå — fordi investeringer i infrastruktur tar tid.

Flere steder har vi allerede satt inn de største bussene, vi kjører med doble T-banevogner i den største delen av driftsdøgnet, og det er så å si umulig å sende flere avganger gjennom T-banetunellen i Oslo. For å møte befolkningsveksten trenger Oslo og Akershus investeringer i ny infrastruktur. Ny T-banetunell i Oslo og forlengelse av T-banen til Fornebu er de viktigste tiltakene for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken. Skal vi greie å møte befolkningsveksten er det viktig at vi opprettholder et høyt tempo i arbeidet med å bygge ut infrastrukturen.

Et av de viktigste elementene for utvidet kapasitet i Oslo er en Fornebubane (vil doble kapasiteten på antall kollektivreisende ut til området). Denne tunellen vil utvide kapasiteten i t-banenettet vesentlig. Ettersom all t-banetrafikk går gjennom én tunnell i Oslo vil kapasitetsøkningen knyttet til ytterligere en tunnel være en dobling av kapasiteten i t-banenettet. I tillegg vil økt t-banetilgjengelighet i nye deler av byen hjelpe mye på fremkommeligheten i Oslos gater, ettersom flere vil kunne benytte t-bane fremfor bil/buss/trikk.

Det blir ikke mer plass på gateplan, og når befolkningstrykket øker må vi få flere reisende under bakken.

Fun fact:
En seksvogns T-bane tar i snitt 750 passasjerer, en full bane tilsvarer altså utslippet til 615 personbiler. Med åtte planlagte avganger i timen utgjør dette 4 920 biler i timen hver vei (Fornebu). Biltrafikken står for 59 prosent av klimagassutslippene i Oslo og Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**