VERN MATJORDA

– Hedmark Venstres fylkesleder krever strengere jordvern

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Fylkesleder i Hedmark Venstre, Sjur Skjævesland, minner om at et enstemmig Storting den 8. april 2014 ba regjeringen om å fremme forslag om en nasjonal jordvernstrategi. Dette skjedde i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra Venstre om en helhetlig jordvernplan. Bakgrunnen for vedtaket er en bekymring for at jordbruksarealet i Norge minker, samtidig som det er et mål å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i landet.

– Hedmark har ti prosent av Norges jordbruksareal og vi står for en vesentlig del av landets jordbruksproduksjon. Mye av Hedmark sine landbruksarealer har god jordkvalitet og er derfor svært verdifulle. Jordvern i Hedmark er derfor viktig for at vi skal nå nasjonale mål om økt matproduksjon, uttaler Venstres fylkesleder.

Han peker på at utviklingen er bekymringsfull: – Vi ser at nedbygging av matjord skyter fart over hele landet, også her i Hedmark. Som eksempel nevnes et stort tap av dyrket mark i forbindelse med framføring av Riksvei 2 mellom Skarnes og Kongsvinger, sier Skjævesland, som legger til:

– Flatbygdene, med den beste jordkvaliteten, er også mest utsatt for vedtak om omdisponering av jord til andre formål. I Nydal i Ringsaker — landets største jordbrukskommune — planlegges det å omdisponere ca 70 dekar dyrket mark til andre formål i forbindelse med etablering av boliger og infrastruktur i nærheten av det nye IKEA. I kommuneplanen foreslås det å omdisponere omtrent 1800 dekar fulldyrket jord (ca 1,8 km2) til andre formål ulike steder i kommunen.

Vi i Hedmark Venstre krever nå at Stortingets intensjoner om strengere jordvern også etterleves her hos oss, fortsetter Skjævesland.

– Matjord må i mye høyere grad enn tidligere tas vare på — også i pressområder.

– Venstre oppfordrer Ringsaker kommune til å forhindre at matjord omdisponeres både i Nydal og i andre deler av kommunen, sier fylkeslederen.

– Dersom jordbruksjord omdisponeres, må den erstattes med matjord av samme omfang og like god kvalitet andre steder. Både Ringsaker kommune og andre kommuner i fylket har tilstrekkelig med arealer til utbyggingsformål, slik at det aller meste av matjorda kan vernes, understreker Venstres fylkesleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**