Åpent møte Oppdal Venstre

Mandag 13.okt. kl., 19.30 på Vetlvonin

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Mandag 13.okt. kl. 19.30 er det åpent møte på Vetlvonin for drøfting av og informasjon om saklista til onsdagens kommunestyremøte. Det kan se ut som om det denne gangen er ei viss opphopning av viktige og “tunge” saker. Se saaklista under.
Vel møtt!!
Hilsen
Odd Gunnar
sekretær

Til behandling foreligger:

PS 14/78 Tertialrapport II 2014
PS 14/79 Budsjettregulering II 2014
PS 14/80 Midtbygda skole 2015 – Anbud etter ny utlysning
PS 14/81 Kommunereformen – organisering og mandat
PS 14/82 Sør-Trøndelag politidistrikt – forslag til ny regionmodell for
region 2 og 3. Høringsuttalelse fra Oppdal kommune.
PS 14/83 Ferdigstillelse veg/gatelys – kommunale boligområder
PS 14/84 Ny forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker mv
– Oppdal kommune
PS 14/85 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oppdal
kommune.
PS 14/86 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 – fastsetting av
antall valgdager

Ola Røtvei
Ordfører
(sign.)

FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER

FO 14/3 Planloven, kommunal planlegging og planforvaltning –
Interpellasjon fra Sigmund Fostad i kommunestyret 17.09.14
FO 14/4 Interpellasjon fra Høyre v/ Ingvill Dalseg –
antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren
FO 14/5 Spørsmål i Kommunestyret 15.10.14 fra Sigmund Fostad

REFERATSAKER
RS 14/45 Protokoll fra styremøte nr. 4/2014 – NIR

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**