-Vi trenger å styrke lokaldemokratiet

For meg er diskusjonen rundt kommunereform og sammenslåing av kommuner et ideologisk spørsmål. Dette dreier seg om hva jeg som ombudsmann skal ha mulighet til å styre på vegne av de innbyggerne jeg er valgt til å representere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Erik Hørluck Berg

Foto: Tove Hofstad

I dag er det slik at jeg som kommunestyrerepresentant ikke har mulighet til å foreta endringer, tilpasse eller kontrollere mange av de tjenester som kommunen skal levere sine innbyggere enten de er lovpliktige eller ikke.

Siden kommunestrukturen ikke er tilpasset samfunnsutviklingen og de tjenester kommunen skal levere så har kommunene tilpasset seg ved å samarbeide. "Kundegrunnlaget" er for lite i mange kommuner. Det blir derfor valgt å organisere mange kommunale tjenester i samarbeid med andre kommuner. Dette kan være i form av interkommunale selskap, noen ganger i aksjeselskap, i vertskommunesamarbeid, og andre samarbeidsformer. Behovet for større volum skyldes ønsket om å levere billigere eller bedre.
Mitt og Venstres ønske med kommunereformen er at de som blir valgt til ombudsmenn kan få virke som ombudsmenn. Jeg mener det er bedre at kommunestyrene vedtar direkte hva tjenestene skal inneholde og til hvilken pris, enn at vi skal godkjenne selskapsvedtekter, samarbeidsavtaler, årsmeldinger fra selskapene, og velge representanter til selskapsstyrer og representantskap.

Konsekvensen av dette er at strukturen må endres. Disse samarbeidsformene er også ressurskrevende, og det krever "orden i rekkene" når det skal foretas endringer. Hvis det er behov for endringer i avtaler eller vedtekter så må det være likelydende vedtak i alle kommuner som deltar i samarbeidet. Hvis det underveis i en slik prosess kommer opp et forslag som er fornuftig eller vil gjøre tjenestene bedre så må det hele gjøres på nytt.
I den prosessen som foregår må vi huske på at vi skal lage nye kommuner ikke legge noen kommuner inn under andre. Det er alltid en dårlig følelse å bli spist av andre. Det er bedre å lage noe sammen som likeverdige parter. Derfor må endringer bli gjort på en slik måte at alle fører seg ivaretatt. Det må ikke være slik at en kommune skal legge under seg en eller flere andre, eller bli lagt under en annen. Det må være enige om at det skal lages en ny kommune.

Hvordan de fremtidige kommunene skal være har jeg ikke svaret på. Først bør vi få klarhet i hva innholdet vil bli ved de forskjellige alternativer og hva som er aktuelle muligheter. Så kan vi prøve å få til det som vil bli det beste for innbyggerne i de nye kommunene, og håpe at ombudsmennene i alle de "gamle" kommunene er enige om dette.
Det har til nå kommet mange argumenter både for og i mot både kommunereform og hvordan de kommunene skal se ut, og det kommer ikke til å bli færre innspill fremover. Min tilnærming til kommunereformen er ønsket om mer lokaldemokrati og ikke mindre.

Erik Hørlück Berg
Politisk nestleder i Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**