Handlingsplan for hydrogenstrategien vedtatt i fylkestinget

Oslo og Akershus-regionen skal være blant verdens ledende regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon.
Målet er 10 000 biler innen 2025. I dag ble handlingsplanen for de neste års investeringer vedtatt. Det kommer flere nye hydrogenstasjoner i Akershus, og vi får et drosjeprosjekt med 10 hydrogendrosjer i Bærum allerede i 2015 forteller Solveig Schytz, Venstres gruppeleder og leder for hovedutvalg for plan næring og mijlø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

I mars 2014 vedtok Akershus fylkeskommune sin Hydrogenstrategi. Nå følges strategien opp med en handlingsplan for de knærmeste årene.

Hydrogenstrategi 2014-2025 er utarbeidet for å følge opp Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes felles politiske mål om halvert klimautslipp i 2030 (fra 1991), minimum 20 % reduksjon av utslipp fra transport innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050.

-Det er et vedtatt mål at vår region skal være en internasjonal foregangsregion i klimapolitikken, og arbeidet med å tilrettelegge for nullutslippskjøretøy er en viktig del av det arbeidet sier Solveig Schytz

Gjennom hydrogenstrategien vil Akershus fylkeskommune og Oslo kommune bidra til å sikre tidlig, kommersiell innfasing av hydrogendrivstoff i regionen forteller Schytz.

Det offentlige skal bidra i første fase i utbyggingen av en regional hydrogen-infrastruktur, dette vil også være første trinn i et nasjonalt og nordisk stasjonsnettverk og et bidrag til utfasing av fossile drivstoff fortsetter Schytz.

Strategien skal legge grunnlag for å sikre drivstofftilgang, og til å utvikle verdikjeder og styrke etterspørselen fram til en selvdrevet, kommersiell utvikling.

Ambisjon for tidlig fase, 2014-2018
Amisjonen er at i perioden 2014-2018 skal Oslo-Akershus være blant verdens foretrukne regioner for bruk og uttesting av hydrogen som drivstoff til kjøretøy, og være beredt til å ta imot hydrogenbiler ved markedsintroduksjon, fra 2015. Ved utgangen av 2018 skal de to fylkene ha på plass infrastruktur og virkemidler for en kjøretøy- bestand på minst 300 hydrogenbiler.

Prosjekter 2014-2016
Tiltakene som skal gjennomføres og får fylkeskomunale tilskudd de neste to årene er
– driftstilskudd til hydrogenstasjonene
-flytting av hydrogenstasjonen på Gaustad tilBærum
-bygge nye hydrogenstasjon i Oslo
– Forprosjekt om bruk av hydrogen i bakketransporten på Gardermoen
-mibilisering av regionalt og nasjonalt næringsliv
– deltakelse på internasjonale arenaer
-Drosjeprosjekt: 10 hydrogendrosjer knyttet til ny hydrogenstasjon i Bærum
– kjøp av tjenestebil for Akershus fylkeskommune
-nyttekjøretøy-prosjekt; søppelbiler på hydrogen i regionale renovasjonsselskap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**