LIVEBLOGG: Bystyremøte 22.10.14

Oslo Venstre liveblogger fra dagens møte i Oslo bystyre. Her kan du lese høydepunkter fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oslo Venstre liveblogger fra møtet.

15.00 Opprop ved ordfører Fabian Stang. For Venstre møter Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug, Terje Bjøro og Anders Bergsaker.

15.05 Muntlig spørretime

Temaer i spørretimen så langt:

-Ap: Trikkekjøp og organisering.

Guri Melby svarer at de har hatt flere møter og dersom det er usikkerhet om mandatet så vil byråden hjelpe til å klargjøre det. Det er fremdrift i trikkeprogrammet, og alle selskapene som er involvert jobber med forprosjektet. Mener vi har god eierstyring. De leverer svært gode resultater, har kontroll på utgifter og inntekter. Skal levere et godt forprosjekt gjennom trikkeprogrammet.

Harald Nissen (MDG) følger opp med spørsmål om hvorvidt kollektivselskapene har møter uten byråden.

Byråd Guri Melby svarer at selskapene har tett og godt samarbeid om mange prosjekter. Sporveien, Ruter og Bymiljøetaten har et svært godt samarbeidsklima.

Bjørnar Moxnes (R) følger opp med spørsmål om samarbeid med vognselskapet.

Byråd Guri Melby svarer at Vognselskapet har hatt utfordringer med å tolke mandatet, byrådet vil bidra til å klargjøre det.

-SV: Syriske flyktninger og hvordan bystyrets vedtak er kommunisert.
Byrådslederen svarer at byrådet har formidlet dette og at byråden for helse og sosiale tjenester vil delta på et seminar hos statsråden om temaet der dette igjen vil bli tatt opp.

-Ap: Utbygging av barnehageplasser i privat regi.

Byråd Hauglie svarer. Hun er uenig i at byrådet er dårlige til å tilrettelegge for private barnehageutbyggere. Vi lykkes i barnehageutbyggingen og har god dekningsgrad.

Victoria Marie Evensen (A) følger opp med spørsmål om forskjell i tilskudd mellom kommunale og private barnehager.

Byråd Hauglie svarer at barnehagene er godt finansiert i dag.

-F: Thereses gate. Når vil forsøket i gaten avsluttes?

Byråd Guri Melby svarer at hun nettopp har sendt et notat til bystyret om den foreløpige evalueringen. De gir oss interessante opplysninger. Foreslår i dette notatet en rekke tiltak. Byråden vil også ha dialog med aksjonsgruppa i området.

Carl I. Hagen (F) opplyser om at Fremskrittspartiet vil komme med privat forslag om å gjenåpne gateparkering fra 01.12.14.

-R: Hvilken kvalitet bør forventes i skolekjøring av sårbare elever?

Byråd Kvalbein svarer at vi bør forvente at de overholder kontraktene med kommunen.

-A: Tomter som er regulert for bygging, men som brukes til parkering

Byråd Fredriksen svarer at bruk i strid med reguleringsplan gir grunlag for pålegg. Hovedpoenget i denne saken er om det skal gis dispensasjon til feks. parkering når en tomt er regulert til noe annet. I så fall bør det gjøres i en tidsbegrenset periode.

Anne Cathrine Berger (A) følger opp med spørsmål om byrådet er enig i at alle tomter regulert til bolig skal brukes til bolig.

Byråd Fredriksen svarer at byrådet er enige i det, men at det ikke er noe tvang å bygge ut en tomt.

Anders Røberg-Larsen (A) følger opp med spørsmål om byrådet gir ytterligere dispensasjoner i strid med bystyrets vedtak.

Byråd Fredriksen minner om at dispensasjon gis etter plan- og bygningsloven. Dersom vilkårene for dispensasjon er oppfylt skal det mye til for å ikke få det, uavhengig av et generelt vedtak.

Tone Tellevik Dahl (A) følger opp med spørsmål om byråden kan bekrefte at han vil sjekke opp om enkelttomter har fått dispensasjon.

Byråd Fredriksen svarer at han gjerne kan gjøre det om han får spesifikke adresser som skal sjekkes.

Harald Nissen (MDG) følger opp med spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å benytte ubebygde tomter til parsellhager og grøntarealer.

Byråd Fredriksen svarer at han ikke er sikker på om etablering av grøntområder er riktig vei å gå når man ønsker økt boligbygging. Folk får gjerne et eierforhold til parker og parsellhager.

-SV: Fleksible åpningstider i barnehager, spesifikt kvelds- og nattåpne barnehager

Byråd Hauglie svarer at dette er svært lite etterspurt, og at det ikke er ønskelig å prioritere tilbud som har lav etterspørsel. Det er veldig kostnadskrevende.

-MDG: Hva gjør byrådet for ungdom i rusmiljøet?

Byråd Eriksen Søreide svarer på tiltaket og forsikrer om at det finnes mange tiltak og følges opp godt.

-Ap: Frelsesarmeens aktivitetskort for Oslo-badene til barn fra vanskeligstilte familier

Byråd Anne Siri Koksrud Bekkelund svarer at henvendelsene fra Freselsarmeen tas med i det videre arbeidet med utviklingen av et Opplevelseskort for unge.

Rina Mariann Hansen (A) følger opp med spørsmål om barna vil bli sikret tilgang til Oslo-badene.

Byråd Anne Siri Koksrud Bekkelund bekrefter at det vil skje.

-R: Spørsmål om språkferdigheter hos barn, kartlegging av dette og betydningen for fremtidig opplæring

Byråd Hauglie svarer med en del tiltak byrådet har og forteller at dette har høy prioritet.

Bjørnar Moxnes (R) følger opp med spørsmål og sier at TRAS ikke er egnet til å kartlegge minoritetsspråklige barn.

Byråd Hauglie forteller at de fleste kommuner i Norge og bydeler i Oslo bruker TRAS. Det er ikke perfekt, men det er det beste vi har nå. Bystyret har vedtatt at det skal utarbeides et nytt kartleggingsverktøy, og det jobbes med å realisere dette.

Carl I. Hagen (F) følger opp med spørsmål der han ber byråden bekrefte at personalet i barnehagene kan norsk og at norsk er språket som benyttes i barnehagene.

Byråd Hauglie svarer at dette er svært viktig og at det stadig arbeides med å øke kompetansen hos de ansatte. Dette er helt essensielt.

Gulay Kutal (SV) følger opp med spørsmål om kartlegging som opplæringsverktøy og om disse verktøyene fungerer for barn med annet morsmål enn norsk.

Byråd Hauglie svarer at det ikke er optimalt for flerspråklige, men at det likevel er godt. De som jobber i barnehagene kjenner til svakhetene i verktøyet. Dersom barnehager ønsker å bruke andre verktøy står de fritt til å gjøre det.

Elvis Mwosu (A) følger opp med spørsmål pedagogtetthet.

Byråd Hauglie svarer at Oslo har utfordringer med å rekruttere pedagoger. Byrådet har tiltak for å bidra positivt til rekrutteringen.

16.25 Nå starter behandlingen av saker fra samferdsels- og miljøkomiteen

16.26
-Sak 264: Privat forslag fra Marianne Borgen (SV). Behovsanalyse og spredning av ladestasjonene i byen

Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Han er glad for forslaget fra SV og slutter seg til det. Oslo bystyre fortjener en stor del av æren for elbilsuksessen, og det skal vi holde fast ved, sa Dørum.

Saken ble enstemmig i bystyret.

16.32
-Sak 265: Vinterdrift på Oslo kommunes veier

Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg og støtter at vi må være bedre på brøyting av sykkelvei.

Saken ble enstemmig i bystyret.

16.29
-Sak 266: Plan for skatetilbud- og anlegg i Oslo

Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Han elsker skating. Skating er ikke veldig organisert, men skaterne er flinke til å se muligheter for seg selv. Komiteen har samarbeidet med skatemiljøene i prosessen, og det har vært nyttig. De som ikke er organisert på den vanlige måten må vi tilpasse oss, ikke dytte dem inn i våre egne strukturer. Byråden har levert en god og vital sak, men den har blitt bedre og mer jazzet opp i komitebehandlingen, sa Dørum.

Bjørnar Moxnes (R) skryter hemningsløst av byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og kaller dette noe av det beste byrådet har levert på 15 år.

Byråd Guri Melby holder også innlegg i saken. Hun er glad for at det er et stort flertall for denne saken. Oslo er en urban og mangfoldig by, og har over 10 000 skatere. Tidligere var det skateboardforbud i Norge, og 25 år senere har vi en svært ambisiøs skateplan. Som idrettsbyråd er jeg opptatt av aktive og engasjerte innbyggere, men det er ikke opp til meg å bestemme hva slags aktivitet de skal drive med. Min jobb er å sørge for et mangfold av anlegg slik at folk har mulighet til å drive med det de selv ønsker, sa Melby.

Saken ble enstemmig i bystyret.

17.00
-Sak 267 Oppgradering av Prinsens gate og Tollbugata/Kvadraturen – Kostnadsramme og budsjettjustering

Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Trikk er storbysjel på skinner, og dette er en bra sak. Dette er en ganske kraftig opprustning av Kvadraturen. Å sørge for at det får et løft, i tillegg til det vi gjøre for kollektiv, er svært viktig. Dyrt er det, men vi må gjøre det såpass nå for å forhindre at det skal bli enda dyrere i fremtiden, sa Dørum.

Byråd Guri Melby holder også innlegg. Oppgradering av disse gatene er et stort og viktig prosjekt for Oslo. Det er viktig å ikke undervurdere verdien av dette. Prinsens gate er en av de viktigste gatene for kollektivtrafikken i Oslo. Ved å ruste opp Prinsens gate til toveis trikkegate oppnår vi mål både for byutvikling og fremkommelighet. Den totale rammen er stor, men den inkluderer alle kostnader, både over og under bakken. Sykkelprosjektet skal også utrede fremkommelighet for syklister i Kvadraturen, og det skal jeg følge nøye opp. Jeg er veldig glad for at et flertall i bystyret stiller seg bak dette forslaget, sa Melby.

Odd Einar Dørum tar igjen ordet og oppklarer hvordan prosjektet finansieres.

Forslaget ble vedtatt mot Fs stemmer.

17.22 Byrådet skal nå gå til middag for å spise sykehjemsmat. Først får byråd Kvalbein si noe om mat til eldre og syke og vise en film om sykehjemsmat. Livebloggen er tilbake med flere spennende oppdateringer klokken 18.30

18.30 Bystyret gjenopptar forhandlingene. Første sak er Oslo kommunes høringsuttalelse om fornøyelseskjøring med snøscooter.
Byrådets forslag ble vedtatt mot Fs stemmer.


18.35
-Sak 269 Fullmakt til å trekke søknad om statsgaranti for Olympiske og paralympiske leker i 2022.

Odd Einar Dørum tar ordet. Vi kan mene mye om forløpet, og kommer til å få en sak som evaluerer hele prosessen. Glad for at byrådet ønsker å realisere mange av prosjektene. Det er min og Venstres oppfatning at byrådslederen har stått oppreist i denne saken, sa Dørum.

Byrådslederen forteller at byrådet arbeider videre med prosjektene som skal realiseres og at en mulighet de vurderer er å opprette et nytt kommunalt foretak med utgangspunkt i OL-etaten for å planlegge og forvalte kommunens idretts- og kulturanlegg.

Saken ble enstemmig i bystyret.

•19.12 Nå behandles saker fra Byutviklingskomiteen

19.12
-Sak 270 Ekebergveien 237, Sæter-Nordstrand -detaljregulering

Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Det er aldri hyggelig for Venstre å gi tillatelse til at en flott sveitservilla skal rives for å bygge noe annet. Allerede i 2004 ble det fastslått at det skulle skje fortetting i Sæterkrysset. Det vi egentlig gjør i dag er å stadfeste Sæterplanen. To av de tre sveitservillaene rundt tunet skal bli stående. Og dette huset er vurdert som mindre viktig enn de to andre. Det bygget vi snakker om i dag har stått og forfalt. Det skal komme både bolig, næring og kontor her, sa Ophaug.

Espen Ophaug tar ordet igjen. Denne saken handler både om forutsigbarhet og en bymessig fortetting av Sæterkrysset. Alternativ 2 gir oss ikke den utviklingen av tomten som vi ønsker.

19.33
-Sak 271 Årvollveien 72 – detaljregulering – bydel Bjerke

Espen Ophaug holder Venstres innlegg. I saken gis det anledning til å bygge over 100 leiligheter. Vi tar bekymringen for trafikksuituasjonen på alvor, og følger det opp i merknadsform. Når lagervirksomheten i området fjernes, fjernes også tungtransporten. Det er viktig å huske på. Vi legger til rette for flere store familieleiligheter rett ved markagrensa, og tror det vil være positivt for området, sa Ophaug.

19.46 Bystyret ligger bar skjema og går nå på behandling av saker fra finanskomiteen.

19.48
-Sak 292 Oslo kommunes høringsuttalelse – høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Anders Bergsaker holder Venstres innlegg. For Venstre handler fleksibilitet i arbeidslivet først og fremst om dem som faller utenfor i dag. Det gjelder dessverre altfor mange, det være seg unge uten erfaring, personer som av ulike årsaker har stått lenge uten arbeid eller som ikke klarer en fulltidsstilling, eldre og så videre. Det er for dem at vi ønsker en forenklet og mer fleksibel lovgivning. For oss er det viktig å tilrettelegge for at mennesker som står utenfor arbeidslivet kan komme seg inn. Og et fleksibelt arbeidsliv er et inkluderende arbeidsliv, sa Bergsaker, og viste til flere tiltak som foreslås i høringsuttalelsen.

20.02 Vi går tilbake til byutviklingskomiteens saker

20.03
-Sak 273 Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal – detaljregulering boligformpl, hensynssone for bevaring av kulturmiljø – bydel Vestre Aker

Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Reguleringsplanen for bevaring av området er en oppfølging av et midlertidig forbud mot tiltak fra 2011. Dette er et særdeles verdifullt kulturmiljø. I noen saker veier verneverdi tyngre enn ønske om å boligbygging. Det er et sterkt ønske om å bevare området så langt som mulig. Det er ikke en fredning man vedtar i dag, men en bevaring. Det vil fremdeles være mulig å gjøre alt av nødvendig oppgradering. I et så enhetlig og autentisk område må vi sikre oss mot vilkårlige utskiftninger. Tiltak må gjøres i dialog med byantikvaren. Flertallet av beboerne samt et enstemmig bydelsutvalg i Vestre Aker ønsker denne bevaringen. Venstre er glade for å vedta denne reguleringsplanen, sa Ophaug.

Terje Bjøro tar ordet og understreker betydningen av enstemmighet i BU.

Espen Ophaug tar ordet igjen. Dette vedtaket gjøres for å sikre en enhetlig utvikling av et særdeles verdifullt område.

20.21 Vi går tilbake til finanskomiteens saker.

20.21
-Sak 282 Kjøp av boligportefølje – OBOS

Anders Bergsaker holder Venstres innlegg. I dag vedtar vi å kjøpe 617 boliger i Oslo fra OBOS, fordelt på 16 eiendommer i ni ulike bydeler. I tillegg reduserer vi belastningen på indre øst og får en nødvendig økning i botilbudet til de vanskeligstilte. Bystyret er enige om etablere 600 nye kommunale utleieboliger innen utgangen av 2016, og dette kjøpet er et viktig ledd i arbeidet med å få til den økningen. I Venstre ser vi på dette kjøpet ikke bare som et viktig helhetlig grep, men også som et ledd i Tøyensatsingen. Salg av kommunale boliger i Hagegata og opptil 200 kommunale boliger i andre bydeler til disposisjon for Game Oslo vil bety mye for området. Den største investeringen i kommunale boliger siden krigen, kjøp av nytt og salg av gammelt vil i sum gi Oslo en kommunal boligmasse av høyere kvalitet, sa Bergsaker.

Byråd Anne Siri Koksrud Bekkelund tar ordet. Av og til dukker det opp muligheter man må gripe, og dette er en slik mulighet. Vi kjøper nyere, bedre og mer funksjonelle boliger, samtidig som vi kan selge unna gamle og uhensiktsmessige boliger. Det skal ikke bli flere ordinøre boliger i indre øst, og det er helt sentralt. Det spesifiserer derfor også i saken at man skal selge leiligheter i Gamle Oslo, og vi er i gang med arbeidet. Dette gir oss muligheten til å spre boliger, løse opp i dårlige bomiljøer og bytte ut dårlige boliger med bedre boliger. Dette synes jeg er en vinn-vinn sak som vil være et stort løft for mange mennesker i Oslo, sa byråden.

20.56
-Sak 285 Bygging og kostnadsramme – nytt Munchmuseum

Anders Bergsaker holder Venstres innlegg. Byrådet har lagt frem et forslag til kostnadsramme som vil sikre god fremdrift i prosjektet. Forslaget er noe høyere enn tidligere anslått etter at nødvendige justeringer er gjort. Det er gjort noen endringer i prosjektet siden den gang, knyttet til blant annet miljøambisjoner, sikkerhet og flere utsiktspunkter, i tillegg til økte byggekrav fra myndighetene. Men det at byggekostnadene er på nivå med det som ble skissert for fem år siden, viser at prosjektet har vært styrt godt. Dette er en historisk dag for Oslo, og dette er et av de største og viktigste vedtakene vi gjør. Oslo Venstre var de første som fremmet forslag om å plassere det nye Munch-museet i den nye kulturbydelen i Bjørvika, og siden Lambda vant arkitektkonkurransen har vi kjempet for å få realisert bygget. Det nye Munch-museet kommer til å prege byen i lang tid, og Oslo vil ha glede av det i mange generasjoner fremover. Bjørvika blir et nasjonalt sentrum for kunst og kultur, sa Bergsaker.

Byråd Anne Siri Koksrud Bekkelund tar ordet. I dag skal vi gjøre noe minneverdig. Vi skal bygge et museum som vil få besøk fra hele verden. Endelig skal vi få vise frem den fantastiske kunstsamlingen i verdige omgivelser. Dette handler om å gi alle som kommer til det museet et godt og spennende, meningsfylt møte med Munchs kunst. Det vil de få med dette museet. Med sin uvurderlige samling og sitt nye bygg vil musset styrke hele byens kunsttilbud. Jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at det bare er å glede seg, sa byråden.

Byrådets forslag ble vedtatt mot F, R og MDGs stemmer. (HURRA fra bloggeren).

20.25 Vi går til behandling av saker fra helse- og sosialkomiteen.

20.25
-Sak 275 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Det er svært positivt at komiteen i stor grad har vært enige i en så viktig sak om et så alvorlig tema. Noe det er ekstra viktig for meg å rette fokuset mot i dag er overgangsboliger. I dag står flere mellom valget å gi barna sine et hjem og tak over hodet, eller å flytte tilbake til det skadelige miljøet hos overgriperen. Det er negativt for både samfunnet og familiene at kvinner med barn går frem og tilbake mellom krisesenter og overgriper, og det er tilfredsstillende at meldingen trekker frem dette behovet. Det å bryte ut av et voldelig samliv er en enorm påkjenning. Til slutt vil jeg gi en særlig gi en honnør til den uvurderlige innsatsen som gjøres i regi av frivillige organisasjoner i arbeid mot vold. Dette er et av områdene hvor frivilligheten står sterkest, noe Venstre er veldig glad for å se. Det er et viktig element i den felles innsatsen for å løse denne alvorlige problematikken, sa Ferskaug.

Saken ble enstemmig vedtatt.

21.53 Bystyret heves for dagen. Resten av sakene utsettes til neste møte. Bloggredaksjonen takker for følget og ønsker alle fans hjertelig velkommen tilbake onsdag 12. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**