Fra bensinstasjon til energistasjon

Innfasing av hydrogen i transportsektoren kan være utslagsgivende for at vi går fra bensinstasjoner til energistasjoner med en bredde i fossilfrie drivstoff, men skal vi lykkes så trengs det en nasjonal strategi og en nasjonal satsing på hydrogen som energibærer i transportsektoren. Det sa venstres Solveig Schytz på Zerokonferansen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Klimautslippene skal halveres innen 2030
Akershus og Oslo har felles mål om at innen 2030 så skal vi halvere våre klimagassutslipp sammenlina med 1990-nivået. Det skal skje samtidig som regionen forventer en sterk befolknigsvekst, Akershus og Oslo kan få 350 000 nye innbyggere de neste 20 åra.

Transportsektoren dominerer utslippene av klimagasser i Oslo og Akershus, over 60% av utslippene er fra transportsketoren.

– Det aller viktigste for å få ned utslippene i transportsektore er god samfunnsplanlegging for å redusere transportbehovet og sørge for at flest mulig kan gå og sykle til daglige gjøremål. Så må vi sørge for at flest mulig kan reise kollektivt – og vi er på gang: siden 2007 har kollektivtrafikken i Akershus økt med 42% ,mens befolkningsveksten har vært 12% fortalte Schytz til tilhørerne på koneransen i dag.
Og sist men ikke minst så må vi sørge for at bilene og bussene som går på veiene våre er utslippsfrie fortsatte Schytz.

De tre mest aktuelle fossilfrie drivstoffene der vi står nå er
Elektrisitet (basert på batteri), hydrgen (brenselscelleteknologi) og Biogass (foreløpig bare brukt på busser).

Akershus og Osloregionen som første marked for hydrgenbasert transport
– Akershus og Oslo har verdens største tetthet av elbiler, men vi slår oss ikke til ro med det, vi vil også at denne regionen skal bli et av de første markedene i verden for hydrogenbaserte kjøretøy, og ha en like stor suksess med introduksjon av det som med elbiler. -Derforhar vi laget en hydrogenstrategi sa Solveig Schytz til tilhørerne på Zerokonferansen.

Våren 2014 vedtok fylkestinget i Akershus en hydrogenstrategi, og i oktober i år vedtok fylkestinget en handlingsplan for de første to årene av strategiperioden. Handlingsplanen har en ramme på 34 millioner, og det er forventet at disse miidlene vil utløse minst 90 millioner fra andre aktører, som Oslo kommune, staten og EU.

– Vår aller viktigste oppgave i dette er å hjelpe frem et tilstrekkelig hydrogenstasjonsnett understreket Schytz.

Hydrogenstrategiens langsiktige mål er at i 2025 skal det være 10-15 Hydrogenstasjoner i Akershus og Oslo, og minst 10 utenfor regionen. Videre skal det være minst 10 000 hydrogenbiler, 100 hydrogenbusser og en betydelig drosjeflåte på plass.

– Vi har både fart og stayerevene i dette arbeidet, men vi er også avhenigige av at andre aktører bidra for at vi skal lykkes framholdt Schytz:
– Det er behov for en nasjonale strategi for for innfasing av hydrogen, som bl.a sikrer at dagens insentivordning for nullutslippskjøretøy beholdes tilstrekkelg lenge for hydrogenkjøretøyer, og med insentiver for utvikling av et stasjonsnett.

Vi forutsetter også at når Transnova nå går inn i ENOVA, så må det bli MER penger til satsing på nullutslipps-transport sa Schytz.

Hydrogenstrategien legger opp til at stasjonsnett-utviklingen i strategiperioden må ligge minst to år i forkant av den anslåtte bilutviklingen. I startfasen vil man jobbe med å stimulere hydrogenbasert kollektivtrafikk og nyttetrafikk bidrar vi til å øke etterspørselen etter hydrogen, og dermed tida fram til en selvdrevet, komersiell fase.

– Jo raskere vi får en avtale med industirelle akøterer og distributører jo raskere tror vi at en hydrogenbasert transport vil vokse. Derfor er dialog med gass- og drivstoffnæringen et viktig tiltak i handlingspsrogrammet. Dette skal være en åpen prosess hvor alle interesserte vil kunne delta sa Schytz.

Fylkeskommunen ønsker i utgangspunktet ikke å ta eierskap til stasjonsnettet som bygges ut, men er innstilt på å støtte drift og stasjonsinvesteringer i en før-komersiell peride. – Vi vil bidra til at selvdrevet, komersielt marked etableres så snart som mulig understreket Schytz.

De første hydrogenstasjonene bør ha en egen produksjon av hydrogen på stedet forå sikre stabil forsyning. Dette krever høyspent strøm, og vil derfor også åpne for en rimelig installering av hurtiglagere på samme stasjon.
– Vi tror at stasjoner som kan levere hydrogen og El også vil være svært godt posisjonert til å selge en større bredde av drivstoff- altså ta skrittet til allsidige energistasjoner sa Schytz.

– Det er bare et tidsspørsmål får energistasjoner overtar for dagens bensinstasjoner, og vi vil gjerne bidra til å framskynde en slik utvikling. Vårt aller viktigste anleggende de næmeste åra er å få etablert et pålitelig stasjonsnett. Det er viktigste forutsetning for at hydrogenbiler kan tilbys i personbilmarkedet avsluttet Schytz.

Les mer om Hydrogensatsingen i dagens sak i Dagsavisen

Se selve innlegget her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**