Betydelig utslippskutt i transportsektoren med Venstre

Et historisk grønt budsjett med en tydelig sosial profil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre har gjennom hele høst jobbet for å gjøre statsbudsjettet grønnere og mer sosialt. Det er det første statsbudsjettet i Norge som får klimagassutslippene til å gå ned. Vi gjør det lettere å ta grønne valg bl.a. gjennom en betydelig jernbanesatsing, og avgiftslettelser på miljøvennlige biler. Den sosiale profilen er rettet mot barnefattigdom.

Innen transport fikk Venstre gjennomslag for et høyere omsetningspåbud for biodrivstoff. Alene vil dette medføre en reduksjon på over 200 000 tonn CO2. Ladbare hybrider blir billigere avgift på biodiesel fjernes. Samtidig blir det økte avgifter på flydrivstoff NOx.

Total går 2,7 milliarder kroner til et grønt skatteskifte, som gjør det enklere for folk flest å velge miljøvennlig.

Den største satsningen er på kollektiv. Det blir en betydelig forsterking av satsningen på kollektivtrafikk, og for Østfold betyr det 16,25 mill. kr. mer til belønningsordningen for kollektivtrafikk i Nedre Glomma. Nasjonalt forsterkes arbeidet med Inter City med kr 500 mill. kr. og 100 av disse går til forsering av arbeidet med Inter City i Østfold.

– Jeg er fornøyd med at Venstre får gjennomslag for et grønt skatteskifte som vil for første gang medføre en reell nedgang i klimagassutslipp i Norge, og at vi samlet får til en budsjett som for første gang i nyere historie reduserer vedlikeholdsetterslepet på jernbanen — sier Joakim Sveli, fylkesleder i Østfold Venstre.

– Den store kampen om bil- og bensinavgiftene for denne regjeringsperioden kommer når regjeringen til året kommer med sin varslede gjennomgang av bil- og bensinavgiftene. Her er samarbeidspartene enige om å legge frem et omforent forslag i egen avtale. Jeg har selvfølgelig svært store forventninger til innholdet i en slik avtale med en regjering hvor statsministeren har et uttrykt mål om å skape nullutslipssamfunnet, sier Joakim Sveli, fylkesleder i Østfold Venstre.

Satsningen på kommunale gang.- og sykkelveier blir 7,5 ganger så stor som regjeringen forslo opprinnelig. Dette organiseres som en belønningsordning slik at kommuner som setter av penger til sykkeltiltak får forsterking av statlige midler.

– Sykkelsatsningen er en viktig del av pakken for utslippskutt i transport og godt egnet for de Østfold-byene som nå satser på å bli sykkelbyer, sier Joakim Sveli, fylkesleder i Østfold Venstre.

Sosiale tiltak Venstre har fått gjennomslag for retter seg direkte mot barn i fattige familier. Tiltak forsterker tjenester i kommunene knyttet til: gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier, differensierte barnehagepriser, og økt ramme for kommunenes budsjett for skolehelsetjeneste og helsestasjon.

– Østfold har mange kommuner med et stort antall barn som lever i fattigdom. Venstre er glad for å kunne støtte et budsjett som innebærer økt ressurser til hjelpetiltak for disse barna og deres familier, sier Joakim Sveli, fylkesleder i Østfold Venstre

Venstre sikret i sitt budsjett norsk deltagelse i Copernicus-programmet, der norsk næringsliv og norsk romsenter deltar og utvikler teknologi for en bedre å mer omfattende overvåking og oppfølging av norske sårbare naturområder og naturressurser. Dette er historiens viktigste tiltak for å sikre vern av sårbar natur og naturressurser og inkluderer kystområder som Hvaler nasjonalpark. Videre har Venstre fått gjennomslag for flere nye såkornsfond for risikokapital til nye bedrifter og gründere.

– Satsning på nytt næringsliv og småbedrifter er spesielt viktig for Østfold. Våre barns arbeidsplasser vil finnes i de bedrifter vi starter opp i dag. Det er derfor viktig at de bedriftene får de beste vekstvilkår i vårt fylke spesielt, sier Joakim Sveli, fylkesleder i Østfold Venstre.

Videre sikret Venstre styrket tilskudd til Senter for Journalistikk i Fredrikstad med 1,5 mill kr og tilskudd til Litteraturhuset i Fredrikstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**