Sentrumsplana Oppdal

Forslag fra Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende:

Overordnede prinsipp:

1. Behold shared space i sentrumsplanen. Fairplay for gående, syklende og bilister og for
næringsdrivende som har utsalgssted langs gata.
2. Logistikk. Inn- og utkjøringer til butikker bø rlegges opp slik at det blir god trafikkflyt.
Varelevering er et kritisk punkt og kan løses ved å bruke bakgata.
3. Avfallshåndtering ved næringsbygg/butikker bør utføres på en skånsom måte.
Containere bør “skjermes” for estetiske og hygieniske hensyn.
4. Sentrumsutformingen skal reflektere “det gode liv i ei attraktiv fjellbygd”. Ferdsel og
trivsel for innbyggerne gjennom hele livsløpet bør tilrettelegges.
5. Trådløst sentrum utredes som fellesgode.Vil markedsføringen av Oppdal gjennom
sosiale medier øke som følge av fri wifi?

1. Gågate;
Vi støtter forslaget om en gågate med shared space dersom det blir lagt opp til areal i tilknytning
til denne som kan;
1. bebygges med forretningsbygg sør for Rv70/ øst for Mølla og strekningen ned mot
Husfliden
2. at det legges opp til en gågate som kjennetegnes av en miljø med sørvendte ( solrike )
oppholdsplasser som er skjermet fra store, åpne parkeringsareal. Dette er viktig for
attraktivitet, atmosfære og opplevelseskvalitet.
3. at det tilrettelegges for etablering av kafeer og attraktive servicetilbud som gjør at gågata
får en funksjon som støtter både etterspørsel og næringslivets behov.
4. Det bør ikke etableres p-plasser i sentrumsgaten, da mister vi intimiteten som er en
nøkkelfaktor for å lykkes.

2. Gang og sykkelveier.
Det må legges inn sammenhengende gang- og sykkelveier i sentrum som;
1. har naturlige “forgreininger” ut til boligområdene.
2. sikrer tilkomst til Kåsen, Skjørstadhovden, Fritidsparken
3. areal til en promenade langs Ålma helt ned til Miljøstasjonen bør sikres
4. flere sykkelparkeringsplasser av typen ved OVS og Kulturhuset.
5. sikre passasje fra sentralanlegget, via Mellemvegen Aunevegen til Gml Kongeveg og
utfartsområdet Skjørstadhovden.

3. Nærmiljøanlegg/leke- og oppholdssteder
Det bør etableres skatepark ved Mølla/Rv 70 ved gågata og leke- og oppholdssteder langs
gågate/shared space og ved Trollet. Vi ser for oss “stoppesteder” der folk kan samles og barn
kan leke. Se planskisse.
a. Sentralanlegget bør være nærmiljøanlegget som støtter skole og opplæringstilbudet, jf tilgang
til arealer og anlegg for kroppsøvingsfaget.
b. Fritidsparken utvikler seg etter planer for idrett og fysisk aktivitet på idrettens premisser.
d. Friområdet mellom Inge Krokannsveg, langs Ålma, ned til Røtveivegen, opp til OVS, skolene
og Russerveien ( nord og vest ) og Rv70 sikres mot boligutbygging.

4. Servicebygg i sentrum
Det etableres et servicebygg med offentlige toaletter og stoppested for busser og bobiler. Oppdal
er et vegkryss og har stor gjennomgangstrafikk. Dersom man ønsker en utvikling der
gjennomgangstrafikken ønskes velkommen, må kommunen sammen med næringslivet gå
sammen om et tilbud som gjenspeiler behovene for bussreisende og ferierende langs E6 nordsør.
Dette bør:
1. ligge godt skiltet og nær E6
2. ikke ligge i inne i torg og gågateområdet
3. ha gode tverrforbindelser til torg og gågateområdet
4. Stasjons-/pakkhusområdet kan være et egnet sted for dette.

5. Parkanlegg, grøntområder;
Vi har Høgvangparken som bør utvikles som park. Dersom vi skåner sentralanlegget,og sikrer
grøntdrag, trenger vi ikke større parkanlegg i sentrum.
1. Vi bør legge opp til mindre voller som sås slik at disse bryter med de store, åpne flatene.
(Lundamo barneskole og idrettsanlegg er et eksempel hvor de har motvirket åpne
flateområder med voller mot E6 og inne på skole og idrettsanlegget ).
2. En moderne skatepark bør etableres. Denne bør være til bruk både for skateboard og
bmx-sykler. Plasseringen er viktig og bør ligge nær andre tilbud som er tiltalende for
ungdom. Ungdomsrådet bør gis mandat og bevilgninger.

6. Parkering.
Vi ønsker en variert parkering. Både mindre flater og langsmed gater og veier.
1. De større oppstillingsplassene bør begrenses og legges til arealene mellom Coop,
Bunnpris og Aunasenteret det er størst press. Se planskisse.
2. Viktig prinsipp: Arealer til flateparkering bør etableres på en måte som hindrer
“prærie/CitySyd” preg, se punkt 5.a. Se planskissen.
3. Parkering etableres bak bebyggelse som ligger inn til sentrumsgaten
4. Sikre gode forbindelser inn til sentrumsgaten mellom eksisterende og ny bebyggelse for
å oppnå korte avstander.
5. Etablering av aktivitetstorg/torghandelplass foran Domus. Å bruke parkeringsplasser til
dette ved gitte anledninger er svært kortsiktig, siden det er ved slike anledninger vi har
behov for disse parkeringsplassene.

Forslag:
Kommunestyret ber rådmannen om at planen endres i tråd med vedlagt planforslag (A10
Situasjon), og sendes ut på ny, begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn. Saken legges
deretter fram for kommunestyret for ny sluttbehandling.

Kommentarer:
Ved avstemming fikk dette forslaget 3 stemmer. SV stemte for forslaget i tillegg til Gerd-Mette og Trygve. Etter vår mening er dette et svært godt og framtidsretta forslag. Samtidig ivaretas en stor del av de mange innspilla som kom inn under høringa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**