Hydrogenbilene kommer. Også staten må bidra til å bygge fyllestasjoner

Det foregår en tett dialog bilfabrikantene og aktørene i Norge med tanke på å kunne levere hydroenbiler til det norske markedet. Viktigste forutsetning er at det raskt bygges flere og større hydrogenfyllestasjoner på Østlandet. Det er flere slike stasjoner under planlegging i Oslo og Akershus, men statens deltakelse i finansierig av stasjonene er ikke avklart. – Det er helt avgjørende at vi får en rask avklaring fra regjeringen og ENOVA på deres videre deltakelse i denne satsingen sier Venstres gruppeleder Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

I Akershus kommer mer enn 70% av klimagassutslippene fra transportsektoren. -Det viktigkste vi kan gjøre for å få ned utslippene er å sørge for at flest mulig kan gå, sykle og reise kollektivt til daglige gjøremål, men vi må samtidig sørge for at kjøretøyene på veiene er utslippsfrie sier Solveig Schytz, Venstres gruppeleder i fylkestinget.

Akershus og Oslo har laget en felles strategi for hvordan hovedstadsområdet kan være et av de første markedene i verden for hydrogenbiler. Hovedinnsatsen i Akersus og Oslo legges nå på å gå fra demonstrasjons-infrastruktur til pålitelig infrastruktur; større stasjoner med doble produksjonslinjer slik at en kan garantere leveranse av hydrgen hele døgnet.

I 2015 kommer biler som skal brukes i en taxiflåte, og forhåpenlig kan denne utvides i 2016.
– Jeg håper at privatmarkedet kan åpnes allerede i 2016 sier Solveig Schytz.

Akershus og Oslo er verdensledende når det gjelder å legge til rette for innfasing av hydrogen og breselsceller i transprotsektoren. – Det viktiste vi kan gjøre er at vi må sørge for å ha på plass infratrukturen (dvs hydrgenfyllestasjoner) slik at bilprodusentene kan levere biler hos oss fortsetter Schytz.

I dag er det fem fyllestasjoner for bil, en buss-fyllestasjon, en testflåte på ca 20 biler og 5 busser i Norge. Det gjør oss til en av de ledende regionene i Europa.

De to viktigste tiltakene i Akershus i 2015 er å etablere en ny hydrogenstasjon i Bærum og å opprette et drosjeprosjekt tilknyttet denne med 10 av Huyndais nyehydrgenbiler. Akershus fylkeskommune har satt av penger i budsjettet for 2015, og har ventet de siste ukene på en avklaring fra staten om tilskudd til begge prosjekter.

HYOP, (selskapet som skal drifte den nye stasjonen) har søkt Transnova om tilskudd til flytting og oppgradering av hydrogenstasjon. I tillegg har Akershus fylkeskommune søkt Transnova om tilskudd til drosjeprosjektet som baserer din drift på denne nye stasjonen. HYOP AS har fått avslag på søknaden om fyllestasjonen, og Akershus fylkeskommune har fått avslag på søknaden knytta til drosjeprosjektet med begrunnelsen at Hydrogenstasjonen (søknaden fra HYop)har fått avslag.

Transnova viser til at HYOPs søknad er i strid med ESA-regelverket, mens fylkeskommunens søknad er innenfor ESA-regelverket.
– Transnovas avslag på HYOPs søknad innebærer et brudd på tidligere praksis. Vi har i flere år hatt en felles tolkning av ESA-regelverket sammen med Transnova og har basert vår hydrogrnstrategi og handlingsplan på at Transnova kan bidra med delfinansiering av hydrogenstasjoer sier Solveig Schytz.

– Dersom de ikke lenger kan gjøre det er det kroken på døra for hydrogensatsinga. Vi er helt avhengig av at nasjonale myndigheter også bidrar. Akershus og Oslo kan ikke dra dette alene sier Schytz.

Avslagene er påklaget, og fylkeskommunen har oversendt en en juridisk betenkning rundt ESA-regelveret som bestrider Transnovas begrunnelse for avslagene.

– Ved revidert nasjonalbudsjett i vår fikk Venstre gjennomslag for en økning til Transnova på 10 millioner hvor det spesifikt ble vist til hydrogenstrategien i Oslo og Akershus, da trodde jeg virkelig at denne regjeringen skjønte poenget, at det er behov for en nasjonal strategi for hydrogen og brenselceller i transportsektoren sier Schytz.

Fra 2015 fusjoneres Transnova med ENOVA og vil være underlagt Olje- og energidepartementet. Venstre har vært opptatt av at når Transnova går sammen med ENOVA må det bety mer penger til å få ned utslippene i transportsektoren.

Hvordan nye ENOVA behandler dette nå vil ha stor betydning for hvordan vi kan fortsette å jobbe med hydrogen i transportsektoren avlsutter Schytz.

Les mer om saken på NRK Østlandssendingens nettsider og hør saken i nyhetssendingene i radio og TV 26.januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**