Referat fra årsmøtet i Oppegård Venstre

Tirsdag 13 januar holdt Oppegård Venstre årsmøtet for 2015. Referatet kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Årsmøtet ble avholdt på Oppegård rådhus tirsdag 13.jan.15 kl 1800 – 2030
Fylkesleder Solveig Schytz fra Akershus Venstre var invitert som gjest ved årsmøtet . Hun deltok fra kl 1800 – 1845.

Det var ellers åtte medlemmer som møtte på årsmøtet: Johan Meyer, Inger Johanne Bjørnstad, Egil Wenger, Olav Kårevik, Kari Ulla, Anne Gamme, Toralv Augestad og Severin Breivik.

Møtet startet med at Solveig Schytz orienterte om aktuelle politiske saker fra Stortinget og fra Akershus Venstre. (se eget referat fra den delen av møtet som var medlemsmøte).

Årsmøteinnkallingen og saker var blitt utsendt alle medlemmer i forkant ihht vedtektene.

Regnskap for 2014 og budsjett for 2015, ble omdelt på møtet.

Før selve årsmøtet ble satt, var det en diskusjon på om hvorvidt sakene; nr. 8, 9 og 10 kunne behandles av årsmøtet. Det ble enstemmig konkludert med at de 3 sakene ble tatt ut fra selve årsmøtet for så å bli behandles/drøftes i et påfølgende møte/medlemsmøte, like etter årsmøtet.

Årsmøtet 2015:

Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent. Saklisten sak 1 t.o.m. 7 godkjent som årsmøtesaker. Enstemmig.

Sak 2/15 Konstituering av møtet
Til møteleder ble foreslått Johan Meyer. Meyer ble valgt.
Til referent sa Severin Breivik seg villig. Breivik ble valgt.
Til tellekorps ble Kari Ulla og Anne Gamme foreslått og valgt.
2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen ble Egil Wenger og Anne Gamme valgt.

Sak 3/15 Godkjenning av styrets årsberetning 2014
Årsmeldingen ble omdelt på møtet og gjennomgått av leder Meyer og nestleder Bjørnstad
Hovedsakene i året står opplistet i årsmeldingen. Blant dem var Bålerudsaken og saken om å få godstogene over på nye Follobanen – ikke kjøre på Østfoldbanen nattetider.
Vedtak: Styrets årsberetning for 2014 enstemmig godkjent, bortsett fra en liten fakturajustering i siste avsnitt.

Sak 4/15 Godkjenning av regnskapet for 2014
Regnskapet omdelt på årsmøtet, ble i kasserers fravær gjennomgått av Toralv Augestad.
Regnskapet ser greit ut. Bilag nr 6 kontrolleres på om det er Landstyrets kostnad eller oss/lokallaget. Revisor Augestad vil avklare regnskapsbilag nr 6 med kasserer når revisjon av regnskapet blir gjort.
Vedtak;
Regnskapet gir et godt utrykk for lagets drift og godkjennes. Revisor bes klargjøre kostnad ihht bilag nr. 6.

Sak 5/15 Godkjenning av budsjett for 2015
Kasserers forslag til budsjett for 2015, omdelt på årsmøtet, ble i kasserers fravær, gjennomgått av revisor Augestad.Budsjettet ser greit ut, men det kan bli justert noe etter regnskapsgjennomgang v/revisor.
Vedtak; Forslaget til budsjett for 2015 vedtas. Enstemmig.

Sak 6/15 Fastsetting av lokallagets kontingentsats for 2016
Det kom forslag på samme kontingentsats (som i år) på kr 50,- til lokallaget for 2016. Oppegård Venstre har 51 medlemmer, og for tiden har 42 av disse betalt årskontingenten.
Vedtak;
Kontingenten for 2016 – lokallagets andel, beholdes uendret, dvs på kr 50,-. Enstemmig.

Sak 7/15 Valg
Valget ble ledet av Egil Wenger i valgkomiteen, og komiteen hadde følgende innstillinger:
Gjenvalg for Kari Ulla og Øivind Bentzen, begge for 2 år.
Severin Breivik ønsket ikke gjenvalg. Det ble akseptert, selv om valgkomiteen ikke hadde funnet noen til ny kandidat.
Meyer og Bjørnstad var ikke på valg (valgt for 2 år i 2014).
Forslag på gjenvalg av Augestad som lagets revisor.
Varamedlemmer: Forslag på gjenvalg av Jan Erik Aale og Ketil Larsen.
Neste års valgkomite , forslag skal fremmes av styret.
Vedtak:
Kari Ulla og Øivind Bentzen gjenvalgt med akklamasjon. Styret kan selv supplere med 1 styremedlem.
Varamedlemmene Aale og Larsen gjenvalgt med akklamasjon.
Augestad ble gjenvalgt til revisor for 1 år.
Utsendinger til Fylkesårsmøtet i Akershus 7. og 8.februar (her kan Oppegård sende inntil 8 repr.): Johan Meyer, Inger Johanne Bjørnstad, Jan Erik Aale, Olav Kårevik, Severin Breivik, Egil Wenger og Anne Gamme.
Utsendinger til landsmøtet i Tromsø 11. og 12.april, her er foreløpig leder Johan Meyer klar. En utsending til vil være mulig. Styret gis fullmakt til evt. å utnevne en evt. kandidat nr. 2.
Valgkomiteen til neste årsmøte blir: Severin Breivik, leder, Egil Wenger og Olav Kårevik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**