Mat og Opplands grønne gull

Oppland er avhengig av et rikt og variert næringsliv. Fylket vårt har rike skogressurser og fruktbare jordbruksområder og Oppland Venstre er opptatt av utnyttelse av disse ressursene gjennom mat- og treproduksjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


MAT
Oppland Venstre mener at landbrukspolitikken må utformes slik at forbrukeren får de gode varene, ikke nødvendigvis de billigste.

Mat er en viktig del av identiteten vår. Oppland er et matfylke rikt på tradisjoner og kultur, også til glede for reiseliv og turister. Et økende mangfold av lokalmat og gardsbasert matsalg er også avhengig av en sterk grunnmur av primærprodusenter.

Den reine maten er dessuten en av de viktigste faktorene for hvordan folkehelsa utvikler seg. Tidligere var matsikkerhet et forsvarsargument for rikets sikkerhet, i framtida vil det i større grad være et folkehelseargument. Sjølforsyningsgraden er nå under 40 %. Dagens europeiske matproduksjon er svært hardt presset økonomisk. Dette er ikke forenlig med god mattrygghet og matsikkerhet. Det er derfor avgjørende å stimulere til høgest mulig matproduksjon i vårt eget land basert på norske ressurser på naturens premisser.
Den unike statusen norsk landbruk har på god dyrehelse og dyrevelferd må ivaretas.

SKOG

Venstre ønsker en langsiktig satsning på Innlandets grønne gull, skogen. Opplandskommunene skal i årene fremover bygge for milliarder. La oss bygge disse byggene i tre, samtidig som vi støtter opp treindustrien og bidrar til å skape næringsvekst med en klimagevinst på kjøpet!

Oppland har alle forutsetninger til å bli en ledende pådriver og leverandør av standardiserte treløsninger. Innlandet har skogen og industrien. Det offentlige bør sørge for å tilrettelegge for økt bruk av tre i nye bygg. Venstre mener at bruk av tre i kommunale bygg gir både klimagevinst og er god næringspolitikk. Bygg utgjør mellom 30 og 40 prosent av de globale klimautslippene. Rett bruk av tre i byggkonstruksjoner er mer klimavennlig. Tre er lett og sterkt, og er derfor godt egnet i konstruksjoner. Trematerialer har positiv innvirkning på innemiljøet. Hvorfor bygger vi da skolene og sykehjemmene våre i stål og betong?

Lillehammer kommune har gått foran og vedtatt at bruk av tre i bygg og konstruksjoner skal behandles som tema i alle reguleringsplaner. Oppland Venstre mener at dette er riktig vei å gå. For å sikre handlekraft bør kommunene vedta at kommunale bygg skal bygges i tre, ikke bare vurderes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**