Rent vann er ingen selvfølge

Foto: Gisle Bjørneby

EUs vanndirektiv skal sikre at vi har rent vann også norske vassdrag. Akershus fylkeskommune har økt bevilgningen til vannforvaltningen med 1 million kroner for å sikre at prosjektlederne i vannområdene

– Dette er en gladsak på et ellers krevende miljøpolitisk område, sier Solveig Schytz (V), som er leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Med 1 million kroner ekstra blir det nemlig lettere å ta neste steg i arbeidet med å innføre EUs vanndirektiv som skal sørge for renere vassdrag.

Vassddragene i Akershus er fordelt på sju vassdragsområder som har hver sin prosjektleder i det kartleggingsarbeidet som hittil har vært utført.

Sikrer kontinuitet
– Dette er utrolig dyktige folk, men flere av disse har bare hatt deltidsstillinger. Med 600.000 kroner kan disse nå økes til heltidsstillinger, sier Hurdal-ordfører Runar Bålsrud (V) som er leder for vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma.

Å ha alle prosjektledere i heltidsstillinger og sikre kontinuitet i disse stillingene vil være svært viktig for å sikre framdriften i det systematiske arbeidet for renere vann i vassdragene.

– Vi står foran et valg som kan føre til mange av de ivrige politikerne i vannområdene forsvinner. Da er prosjektlederne viktige for kontinuiteten, sier Bålsrud.

De resterende 400.000 kronene skal brukes til å utvikle verktøy for rapportering og formidling av kunnskap om vannforvaltning.

Mange dårlige vassdrag
Statusrapporter for vassdragene i Akershus viser at enkelte av disse har en svært dårlige økologisk tilstand.

– Rent vann er ingen selvfølge og vi vet tiltakene vil koste. Derfor vedtok vi i hovedutvalget et punkt hvor vi, nok en gang, presiserer at det er svært viktig at staten tar et sterkere økonomisk ansvar for de tiltakene som må til for å sikre bedre vannkvalitet, sier Schytz.

Det er kommunene som har ansvar for å gjennomføre tiltakene, og de økonomiske konsekvensene for kommunen er til dels svært store.

Også privatpersoner utenfor kommunal kloakk kan bli pålagt store utgifter for å få orden på avløpet sitt.

– Viktige tiltak for å bedre vannkvaliteten er blant annet tiltak i landbruket for å hindre avrenning fra jorder og ut i vassdrag, men også å sikre tette rør i avløpssystemet og å sørge for mindre forurensing fra ikke godkjente eller ikke-fungerende private avløpsløsninger sier Schytz.

Samtidig understreker begge at de tiltakenes som settes i verk, også må ha en god effekt.

Les også om saken i Romerikesblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**