Venstre vil ha helhetlig plan for myrforvaltning

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen, Foto: Venstre

Venstres Ola Elvestuen fremmet i dag et forslag i stortinget om forvaltning av myr. Bakgrunnen for at forslaget kommer opp er det planlagte uttaket av torv fra Jødahlsmåsan/ Flakstadmåsan i Ullensaker og Nes i Akershus. Dette er et myrområde på drøyt 1 kvadratkilomter på grensa mellom Ullensaker og Nes kommune. I Nes heter myra Flakstadmåsan, i Ullensaker heter den Jødahlsmåsan. Ullensaker og Nes Venstre har jobbet iherdig for å stanse uttaket av torv på Jødahlsmåsan.

Myr er et viktig karbonlager i tilelgg til at det er viktig for å bevare naturmangfold, som flomdemper og for rensing av vann. Torvuttaket som er planlagt på Jødahlsmåsan/ Flakstadmåsan vil frigjøre 290 000 tonn CO2, noe som tilsvarer utslippene fra 150 000 biler på ett år.

Det er et stort paradoks at vi tillater store uttak av torv i Norge samtidig som vi bruker store offentlige midler til å restaurere og venre torvmyrer andre steder i verden sier Solveig Schytz, leder i Akershus Venstre.

 

– Vi er svært glade for at Venstre tar dette opp i Stortinget, det har stor betuydning for vår videre kamp for bevaring av Jødahlsmåsan/ Flakstadmåsan sier Roger Axelson, ordførerkandidat for Ullensaker Venstre og Åse Birgitte Skjærli, Ordførerkandidat for Nes Venstre.

Vi er kritiske til kommunens administrative behandling av denne saken, den er opplagt i strid med Nes kommunes klima- og energiplan understreker Skjærli.

Myr dekker cirka åtte prosent av landarealet i Norge. I forslaget kommer Elvestuen og Akershus Venstre inn på naturmangfold og økosystem, vern og restaurering, klimaeffekter, eksisterende regelverk og behov for nytenking.

Venstre foreslår følgende i stortinget:

1. Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om myrforvaltning i Norge som omhandler myrenes økosystemtjenester, naturmangfoldverdier og rolle i klimautfordringene, samt på arealforvaltningen generelt.
2. Stortinget ber regjeringen gjenoppta arbeidet med revisjon av nydyrkingsforskriften, og snarest mulig sikre at forskriften stiller krav om vurdering av klimahensyn.
3.Stortinget ber regjeringen snarest mulig revidere bærekraftforskriften til skogloven slik at ikke bare nygrøfting, men også såkalt «grøfterensk» kun tillates på arealer der produktiv skog er etablert og grøfterensk ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier.
4. Stortinget ber regjeringen sørge for at KU-forskriften gir krav om konsekvensutredning for alle torvuttak, ikke bare de som er over 1500 dekar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**