Uttalelse: Trosfrihet

Foto: Jo Straube

Oslo Venstre vil at alle trossamfunn som mottar statsstøtte skal foreta en gjennomgang av egne medlemsregistre der alle medlemmer innen en avtalt frist må bekrefte om de faktisk ønsker å stå som medlem. Barn som er innmeldt av foresatte ved dåp eller tilsvarende regnes som medlem frem til de er 15 år. Personer over 15 år må selv bekrefte sitt medlemsskap for å telle som medlem når statsstøtte for trossamfunn beregnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Oslo Venstre vil fjerne tilhørigparagrafen i Lov om Trudomssamfunn og ymist anna, slik at ingen automatisk gjøres til medlem av trossamfunn i Norge.

Oslo Venstre mener det i loven bør innføres bestemmelser som gir mulighet til å ilegge sanksjoner mot trossamfunn som jukser med medlemstall, etter mal fra ordningen for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Oslo Venstre ønsker å ta initiativ til en revisjon av finansieringen av tros- og livssynssamfunn med sikte på likebehandling. Offentlige midler skal disponeres slik at innbyggerne sikres tilgang på tjenester og seremonirom uavhengig av deres tilknytning til tros- og livssynssamfunn.

Oslo Venstre mener at bestemmelsene i loven om tilskudd til livssynssamfunn som innebærer at alle livssynsamfunn som får statstilskudd også kan kreve kommunalt tilskudd må oppheves.

Hovedstyret i Oslo Venstre vedtok uttalelsen 26. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**