Brenna etterlyser retningslinjer for investeringer i fornybare selskaper

Foto: Camilla Eilertsen

– Oppland Fylkeskommune vil gjerne bidra til det grønne skiftet.Med bakgrunn i pågående debatt om investeringer knyttet til fossil energi mener Venstre det er viktig at fylkestinget ser på formuesforvaltning av flere hundre millioner kroner i Opplandskraft AS og med vårt eierskap i Eidsiva AS, sier fylkestingsrepresentant Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– I Oppland skal vi ha fokus på klima og miljø. Det handler om hvordan vi som fylkeskommune skal bidra til å løse klimautfordringene gjennom lokale tiltak og klimaplaner. Men det handler også om hvordan en gjennom forvaltning av vår formue kan bidra inn i den nasjonale og globale klimadebatten. En skal tenke globalt og handle lokalt, sier Brenna.

– Vi etterlyser initiativ til en politisk sak med formål om tydeligere etiske retningslinjer for investeringene, herunder å se på muligheten til fastsetting av investeringsandel eller et eget mandat for investeringer i fornybare selskaper.

Han mener hvordan vi velger å forvalte vår formue vil bli lagt merke til.

– Dette kan være et signal som ikke bare er ønskelig – men helt nødvendig – for at vi skal lykkes i klimapolitikken, sier Brenna i sitt spørsmål til fylkesordføreren.

Klimaendringene er menneskeskapte. Kull er i særklasse den kilden som står for de største utslippene. Norge har sluttet seg til å nå togradersmålet.

– Skal vi ha noen mulighet til å nå disse målene, må verdens utslipp fra kull begrenses kraftig. Derfor er det avgjørende at vi kan forsikre oss om at vår formue ikke har investeringsportefølje i kull, mener han.

– Å vurdere investeringers lønnsomhet er ikke politikernes oppgave. Det gjør forvalterne i sine daglige vurderinger. Men politikerne kan velge å legge et klima- og miljøperspektiv til grunn for formueforvaltningen. Det lønner seg å ta klimavennlige investeringer, sier Brenna. Siden 2009 har oljefondet investert i miljørelaterte selskaper innenfor fornybar energi, samt vann og avfallshåndtering. Per 2013 var 31,4 mrd investert i 166 selskaper. Samlet fikk mandatene en avkastning på 41% i 2013 – dette var en sterk forbedring fra året før (kilde NBIM)

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**