Fylkesprogram 2015

Ved fylkestingsvalget i 2015 vil Venstre prioritere miljø, skole og verdiskaping.

Vi vil at Buskerud skal bli best i landet på verdiskaping, forskning, utvikling og innovasjon. Vi vil legge til rette for at offentlige og private aktører i Buskerud i større grad skal bruke lokale, nasjonale og internasjonale nettverk og fagmiljøer til å bli dyktigere og mer effektive slik at vi kan levere bedre tjenester og produkter. Det kreves investeringer for å bli best.

Vår ambisjon er å være et offensivt fylke som er fremoverlent og ambisiøst – et fylke som vil noe mer for vårt næringsliv og vår befolkning enn vi har i dag. Dette innebærer å ta tak i omstillingen som presser seg frem i norsk næringsliv og å gripe de grønne mulighetene med begge hender. Og det krever at vi tenker nytt og fremtidsrettet om tjenester som skole og samferdsel.

Kultur, folkehelse og miljø er fylkeskommunale oppgaver som i den siste perioden har fått svær magre kår. Det er fylkeskommunens plikt å ivareta alle de fylkeskommunale oppgavene på en god, effektiv og målrettet måte. Dette vil Venstre arbeide for.

1. LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD

Venstres overordnede mål for perioden 2015-2019 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, næringslivet, de frivillge organisasjonene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

Venstre ønsker et levende folkestyre. Flest mulig avgjørelser som har betydning for samfunnsutviklingen og levering av tjenester til innbyggerne skal tas av folkevalgte organer. Fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner for kommunene og regionene i fylket. Fylkeskommunen og kommunene skal sammen skape gode løsninger for innbyggerne.

Fylkeskommunen må prioritere tiltak som øker innbyggernes interesse og forståelse for den virksomheten fylkeskommunen driver. Dette fordrer en proaktiv og oppsøkende fylkeskommune som oppsøker personer, organisasjoner og næringsliv der de er. Venstre vil at Buskerud fylkeskommune skal være en effektiv, profesjonell og løsningsfokusert samarbeidspartner.

God økonomistyring og ressursforvaltning er en forutsetning for nødvendig handlefrihet innenfor fylkeskommunens ansvarsområder. Ressursforvaltning handler ikke bare om prioriteringer på de årlige budsjettene, men også om hvordan stab, infrastruktur og nettverk brukes effektivt og målrettet.

En sunn befolkning er både en forutsetning og et resultat av et godt fungerende arbeids- skole- og dagligliv. Miljø og folkehelse skal være gjennomgående temaer i all fylkeskommunal virksomhet. God kunnskap om helsefremmende faktorer og bevisst prioritering av ressurser er nødvendig for en bredere satsing på folkehelse.

Miljø- og klimautfordringene verden står foran er enorme. Vi har alle et ansvar for å sikre at den nødvendige omstillingen til et klimanøytralt samfunn skjer på en måte som sikrer nåværende og fremtidig verdiskaping.

 

2. KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE

Visjon:

Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Dette innebærer blant annet å stimulere til aktivitet innenfor alle kulturuttrykk. Kulturaktiviteter skaper møteplasser og er et godt redskap for å skape felles arenaer der mennesker i alle aldre og med ulike bakgrunn kan møtes.

Buskerud Venstre vil at fylkeskommunen skal tilrettelegge for kulturopplevelser, i samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturkrefter. Gjennom partnerskapsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og øvrige kulturaktører kan det skapes utviklingsmuligheter i hele fylket. Venstre vektlegger samarbeid på tvers av kommunegrensene og vil bidra til at fylkeskommunen stimulerer denne type utvikling. Det må etableres en pott med frie utviklingsmidler på kulturfeltet for å fremme utvikling, nyskaping og regionalt samarbeid.

Gode kulturtilbud skaper bolyst og trivsel. Kultur gir også grunnlag for kreativ næringsvirksomhet – som er viktig både for lokalsamfunn og næringsliv. Samspill mellom offentlig sektor, en fri kultursektor og næringslivet skaper nye, spennende muligheter. Venstre ønsker et enklere kultur-Norge med minst mulig byråkrati og krav til dokumentasjon. Offentlige støtteordninger skal sikre rekruttering og premiere aktivitet og privat initiativ. Venstre vil arbeide for at det etableres et tett samarbeid mellom regionene slik at kommunale, fylkeskommunale og statlige midler kan utnyttes på en best mulig måte. Det skal være stimulerende å legge ned innsats i kultur- og idrettsarbeid. De frivillige organisasjoners innsats representerer store verdier for samfunnet.

 

Kulturell skolesekk og spaserstokk

Venstre mener at økt kulturaktivitet blant barn, unge og eldre er inspirerende både for skolen og kulturlivet. Gjennom ordninger som Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken får kulturtilbydere tilgang til midler til produksjoner for disse målgruppene.

Venstre vil bidra til at både lokale, regionale og eksterne kunst- og kulturtilbydere engasjeres gjennom disse ordningene. Vi vil at det skal vurderes om disse ordningene i enda større grad enn i dag kan brukes målrettet for å utvikle profesjonelle kulturaktører i fylket. Venstre vil arbeide for at begge ordninger opprettholdes i kommende valgperiode.

 

Scenekunst – musikk

Venstre vil sikre at overføringene til Regionteatret for Buskerud blir holdt på et slikt nivå at målene om større bredde i tilbudet, flere forestillinger og solid geografisk spredning, blir nådd. Venstre ønsker å styrke dans som uttrykksform og tradisjonbærer, med spesiell vekt på de unike folkedanstradisjonene i fylket. Venstre vil derfor støtte arbeidet med å etablere en landsdelsscene for dans ved Ål kulturhus.

Venstre vil støtte og medvirke til en videreutvikling av de etablerte musikkfestivalene i fylket, og samtidig gi rom for nye initiativ.

Økt satsing på bibliotekene

Bibliotekene er viktige demokratiske institusjoner, som gir alle gratis tilgang på kunnskap og glede. De representerer også viktige møteplasser. Venstre ønsker at at fylkesbiblioteket fortsatt skal være en pådriver og koordinator slik at bibliotekene utvikles i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. Venstre vil at det skal stimuleres til enda større samhandling på tvers av kommunegrenser. Her spiller også fylkesbiblioteket en viktig rolle. Bibliotektilbudene må fortsatt være gratis.

Museer

Museer er viktige som kulturbærere, og stimulerer kontakt mellom generasjoner. De har også en viktig oppgave for å sikre ivaretakelsen av den immaterielle kulturarven. Gjennom konsolideringer innenfor museumssektoren i Buskerud har antallet museer blitt redusert. Flere av museene sliter med stram økonomi. Hensikten med sammenslåingen av driften har vært å styrke økonomien slik at museene blir bedre i stand til å ivareta sine oppgaver; formidling, forvaltning, forskning og ikke minst fornying. Venstre vil arbeide for at museene sikres økonomiske midler som setter dem i stand til å ivareta disse oppgavene.

 

Kulturminnevern

Venstre ser bevaring av kulturminner, kulturmiljøer og eldre bebyggelse som en viktig oppgave. Dette er viktig for steders særpreg. Når kommuner arbeider med stedsutvikling og fortetting er dette særlig viktig for å bevare det enkelte steds identitet.

Venstre vil at fylkeskommunen skal være en pådriver for at alle kommuner utarbeider kulturminneplaner og at fylkeskommunens kulturvernkompetanse brukes aktivt i samarbeid med kommunene.
Det må settes av midler til å markere 300-årsjubileet for svenskeslaget i 1716 ved Ringerikes Museum.

 

Idrett

Idrett står sterkt i Buskerud, og Venstre vil at vi fortsatt skal være et ledende idrettsfylke. Venstre vil ha både bredde- og toppidrett. Godt samarbeid på lokal- og fylkesnivå mellom idrettslag og det offentlige er avgjørende for å nå disse målene. Idretten er en viktig leverandør av glede, glød og engasjement og bidrar til å løse viktige sammfunnsoppgaver som integrering, gode oppvekstmiljøer og folkehelse.

Buskerud Venstre ønsker en god dialog med representanter for idretten i fylket. Regionalt samarbeid er etter Venstres mening den beste måten å sikre gode idrettsanlegg i hele fylket på. Dette utløser også større utbetalinger av spillemidler og medvirker til at etterslepet i utbetalinger av spillemidler reduseres. Likevel er det også nødvendig med et generelt krafttak for å øke bevilgningene utover det som kommer fra spillemidlene. Venstre vil være en pådriver overfor sentrale myndigheter og vil arbeide for at nasjonalanlegg som Vikersundbakken (skiflyging) får direkte bevilgninger over statsbudsjettet.

Venstre vil øve påtrykk for å sikre «gratis trening» for barn og unge og vil styrke muligheten til å kunne satse på egen idrett i skoletida.

Folkehelse

Buskerud Venstre gir full støtte til fylkeskommunens folkehelsestrategi. God helse gjennom hele livsløpet sikrer god livskvalitet for den enkelte, samtidig som det sparer samfunnet for store beløp. Tiltak innenfor folkehelse er langsiktige. Venstre vil derfor arbeide for at flere langsiktige partnerskapsavtaler inngås både med kommuner, idretten og andre frivillige organisasjoner i tråd med målene som er nedfelt i fylkeskommunens strategi.

Venstre mener at tilbud til unge i alderen 13 til 23 år skal ha spesielt fokus. Dette betyr at tiltak som styrker satsingen på økt fysisk aktivitet i den videregående skolen er spesielt viktig. Venstre ønsker en tett dialog med idretten for å kunne utvikle nye aktiviteter.

 

Venstre vil:

 • Videreføre ordningen med priser og stipend innefor idrett og kultur.
 • At fylkesbiblioteket setter i gang et prosjekt med å promotere utlån av e-bøker der folk er, for eksempel togstasjoner i fylket.
 • Utrede hvordan den kulturelle skolesekken i større grad kan bli en utviklingsaktør for kulturutøverne i fylket.
 • Arbeide for at Regionteatret for Buskerud får midler til å øke bredden i tilbudet.
 • Arbeide for at bibliotektilbudene skal utvikles og fortsatt være gratis.
 • Arbeide for at museene sikres nok midler til utvikling, vedlikehold og fornying.
 • Arbeide for støtte til utvikling av kulturbygg i alle regioner og at eksisterende kulturbygg av regional betydning kan utvikles videre.
 • Arbeide for at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund får midler til investeringer og drift gjennom statsbudsjettet.
 • Utvide partnerskapsavtalene for folkehelsearbeidet.
 • Legge til rette for lavere leie på bruk av fylkeskommunale bygg for organisasjoner.

 

3. UTDANNING FOR KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER

Visjon:

Å satse på utdanning er å investere i framtiden. Gode lærere, med både tid og kompetanse til å se den enkelte elev, er en forutsetning for læring. Skolens oppgave er å legge til rette for at hver elev kan finne sine talenter og utøve disse som ressurs for både seg selv og samfunnet.

 

Videregående opplæring

Venstre vil at alle elever skal kunne gjennomføre videregående opplæring. For å få dette til, kreves et variert tilbud av yrkesfag, styrking av arbeidsinstituttene og en god studiespesialisering. Noen elever trenger individuelt tilpassede mål, og god tilrettelegging. Elevene må få god faglig oppfølging gjennom hele den videregående opplæringen.

 

Læreren

Det viktigste for å oppnå en god skole er gode lærere. Lærerne må få mulighet til jevnlig å oppdatere sin kunnskap gjennom kompetanseår for etter- og videreutdanning. Det må også tilrettelegges for økt bruk av Lektor 2 – stillinger. Dette vil si at fagpersoner har fast jobb et annet sted, men likevel kan jobbe deltid ved en skole. På denne måten kan lokalt næringsliv og fagpersoner bidra til å gi elevene økt læringsutbytte og relevans i utdannelsen.

 

Rådgivning og frafall

Mange elever får for svak rådgivning ved valg av utdanningsprogram, noe som kan bidra til en lite motiverende skolehverdag. Dette øker sjansen for frafall. Kvalifiserte rådgivere, god tilgang til helsesøstertjenester og tiltak som «program for økt gjennomføring», som er en videreføring av “Ny giv”, er alle med på å forebygge frafall og er viktige tiltak som venstre vil støtte. Venstre vil og arbeide for at tiltak med «Ungdomslos» ved videregående skoler, etter modell fra videregående skole i Hallingdal, blir et fast tilbud på alle de videregående skolene i fylket.

Lovverket er som regel ikke til hinder for stor fleksibilitet i et løp i den videregående opplæringen. Det er mange muligheter for elever som ønsker å gjennomføre videregående opplæring på lengre tid enn normerte, blant annet ved å utsette oppstarten og/eller ha inntil to permisjonsår underveis uten å miste retten til videregående opplæring. Venstre mener at fylkeskommunen i langt større grad bør opplyse om, og legge til rette for en slik praksis.

Venstre mener at Norge har et like stort behov for både mestere og mastere. De arbeidsorienterte ungdommene må møtes av en praktisk orientert skole som gjør at elevene ønsker å bli kjent med og glad i faget. På den måten blir elevene motiverte til å ta den nødvendige teorien faget krever. Målet for yrkesutdanningene skal være faglig kvalitet og standard i fagene, ikke generell studiekompetanse. Praksisopplæring i skolen må styrkes slik at eleven blir bedre forberedt til et yrkesaktivt liv. Skolene må gis ressurser så de kan håndtere dette.

Fylkeskommunen må sørge for at det er gode læringsmiljøer i den videregående skolen, og at overgangen fra ungdomsskolen til den videregående skole blir slik at elevene er motivert til mer læring. Det er viktig å forebygge frafall på et tidlig stadium. Det nye faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet krever tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Det er viktig å sikre at tilbudet i den videregående skolen utnytter og tilpasses lokale fortrinn.

Venstre vil arbeide for et mer forutsigbart utdanningsløp for praksiskandidater, og for videreutdanning og voksenopplæring. Vi vil arbeide for å få på plass en bindende kontrakt mellom privatister og eksamensmyndighet (fylkeskommmunen) slik at utdanning som går over flere år kan kombineres med arbeid tross endringer i utdanningsløpet.

 

Entreprenørskap i skolen

Venstre er positiv til det arbeidet Ungt entreprenørskap utfører og vil bidra til å legge til rette for at alle faglinjer ved de videregående skolene kan delta i programmene til Ungt Entreprenørskap (Ungdomsbedrift, Gründercamp). Venstre vil arbeide for at det etableres linjer for entreprenørskap med studiespesialiering ved flere av fylkets videregående skoler, etter modell fra Inspiro ved Drammen videregående skole For å øke statusen til og fokuset på yrkesfag må man i tillegg øke satsingen på yrkesfag NM og vurdere regionale, offentlige finansierte arrangement i denne forbindelse.

 

Skolebygg

Venstre vil følge opp vedtatt investeringsprogram for utbygging og helt nødvendig oppgradering av skolebygg. Det må etableres rutiner som gjør det mulig for ideelle organisasjoner og idrettsforeninger å benytte skolens lokaler utenfor skolenes ordinære åpningstider og uten at det medfører store kostnader for organisasjonene.

 

Fagskoler
Fagskoler er en meget god og målrettet leverandør av kompetent yrkesrettet arbeidskraft. En rekke av utfordringene til fylkets næringsliv, er knyttet til kompetansebehov. Disse kan finne sin løsning i en offensiv fagskolestrategi for hele fylket som følges av virkemidler. Buskerud fylkeskommune er forpliktet av fagskoleloven å sikre et godt, relevant og tilstrekkelig fagskoletilbud i fylket. Denne forpliktelsen er det på høy tid å ta på alvor. Venstre vil også jobbe for at det eksisterende fagskoletilbudet sikres gode rammevilkår. Det må arbeides for et teknisk fagskoletilbud i Ringerike og på Hurumhalvøya og for etablering av en reiselivsfagskole i Norges største reiselivsregion, Hallingdal.Den planlagte Fjellfagskolen i Ål skal sikres rammevilkår slik at den kommer seg gjennom etablerings- og driftsfasen de første årene.

 

Venstre vil:

 • Ha økt fokus på gründervirksomhet blant ungdom og støtte arbeidet til Ungt entreprenørskap.
 • Legge til rette for bruk av lokalt næringsliv i undervisningen.
 • Øke satsingen på yrkesfag-NM i fylket.
 • Ha høyere lærertetthet på realfag, for å styrke den praktiske læringen.
 • At skolene skal bruke omdisponering av timer i større grad, der dette kan hjelpe elever som er spesielt svake i enkeltfag.
 • At alle skoler skal ha kompetanse om mobbeproblematikk – mobbeombudet må bli en permanent ordning.
 • Arbeide for skriftlig kompetansevurdering og målsetting for privatister og en kontrakt mellom disse og eksamensmyndighet.
 • Styrke og videreutvikle arbeidsinstituttene.
 • Styrke tilbudet med innføringsklasser for minoritetsspråklige.
 • At videregående skoler opprettholdes i alle regionene i fylket.
 • Ha et sterkt høyskoletilbud i Buskerud, og utvikle studieretninger i samarbeid med næringslivet.
 • Ruste opp og modernisere eksisterende skolebygg i tråd med vedtatt investeringsplan slik at alle skoler har et fysisk og estetisk tilfredsstillende arbeidsmiljø.
 • Satse på digitale læringsverktøy som bidrar til bedre læring.
 • Satse sterkere og bredere på språktrening og begrepsforståelse for minoritetsspråklige i videregående skole.
 • Arbeide for at alle kantinene på de videregående skolene tilbyr sunn mat og drikke.
 • At de fylkeskommunale kantinene gis mulighet til å gjøre egne innkjøpsavtaler med lokale leverandører, både for å sikre god, sunn mat og for å legge til rette for lokal næringsutvikling.
 • Videreutvikle karrieresenter i Kongsberg, Ringerike, Drammen og Hallingdal
 • Sørge for gratis frukt og grønt (slik ansatte i fylkeskommunens sentraladministrasjon får) samt tilbud om rimelig og sunn skolefrokost på alle skoler.
 • Opprette dialog med nabofylker om å kunne tilby elever med lang reisevei innen fylket elevplass på videregående skoler i tilgrensende fylker.

4. SAMFERDSEL – MÅ KOMME PÅ SPORET!

Visjon:
Buskerud Venstre vil ha transportløsninger som gir en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag.

Trafikkmengden i fylket er stadig økende, og bruk av personbil står for den største andelen. I nedre del av fylket er utfordringene presserende og krever umiddelbare grep.Dette krever en overordnet, målrettet plan med forpliktende finansiering som omfatter mer enn fylkeskommunens begrensede ansvar. Venstre mener at fylkeskommunen må ta et overordnet strategisk ansvar for hele samferdselssektoren i hele fylket for å sikre en god og helhetlig koordinering av drift og utvikling. Dette må gjøres i tett dialog med brukerne av tilbudet, herunder også næringslivet. I byer og tettsteder, hvor trafikksituasjonen er uholdbar, må det tas umiddelbare og omfattende grep for å få en større del av trafikken over på kollektivtransport og sykkel.

For Venstre er det viktig at borgerne har tilgang til helhetlige, sømløse og forutsigbare transportløsninger i hele fylket. I deler av fylket holder kollektivtilbudet en så dårlig standard at det gir grunn til å spørre seg som den nåværende organiseringen av tilbudet er formålstjenlig. Buskerud er et stort fylke med svært ulike regionale behov. Venstre mener vi må finne en organisering av dette som i større grad hensyntar de regionale forskjellene og som sikrer en mer effektiv drift. Mulige løsninger kan for eksempel være å dele ansvaret opp i mindre enheter med bedre lokalkunnskap, kjøpe tjenester fra andre leverandører for utvalgte deler eller å organisere selskapet slik at brukerne, herunder skoler, kommuner og næringsliv i større grad blir hørt. I tillegg til å ta initiativ til et slikt utredningsarbeid vil Venstre bidra til at kollektivtransporten i fylket tilføres rammer som gjør det mulig å levere et bedre tilbud og gjennomføre skoleskyss på en god måte. Venstre vil arbeide for at det settes av midler til å utvikle gode analyseverktøy for å kartlegge nåværende og fremtidige transportbehov i hele fylket.

I deler av fylket er ikke kundegrunnlaget stort nok til å forsvare sterk satsing på ordinær kollektivtrafikk. Venstre vil ta initiativ til alternative løsninger med bestillingsruter for drosje eller minibusser. I Hurum og Røyken er det ulike selskaper som har ansvar for trafikken. Her er det stort behov for samordning for å gi innbyggerne et bedre tilbud. Venstre vil bidra til at dette ivaretas når nåværende konsesjoner går ut.

Venstre vil at elektronisk billettering samordnes slik at samme kort kan brukes ved reise over fylkesgrensene, mellom ulike busselskaper, og ved overgang fra buss til tog. Rutetidene for alle kollektive rutetilbud må være lett tilgjengelige og vise korrekt, oppdatert informasjon. Kundene må oppleve helhetlige og sømløse transporttjenester.

Venstre vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av fylket der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. En bybane i Drammen vil være viktig for videre byutvikling i området.

Det foregår mye pendling med privatbil mellom kommuner i Hallingdal. Det bør derfor være et pilotprosjekt med pendelbuss i samarbeid med næringslivet. Videre må Hallingdal sikres et godt kollektivtilbud, raskeste vei via Hønefoss, med tidlig ankomst og sen avgang fra Oslo.

Venstre støtter det viktige arbeidet som legges ned i Buskerudbyen-samarbeidet for å bedre kollektivtilbudet og redusere privat bilbruk. Buskerudbyen-samarbeidet lider under begrenset involvering av folkevalgte organer. Dettte medfører unødvendig uro knyttet til et svært viktig arbeid for fylket. For å sikre gode løsninger og forankring må det derfor bli reell politisk innflytelse på arbeidet. Hønefoss må få finansiering til trafikkløsninger hvor det satses på gang- og sykkelveier og kollektivtransport som ledd i utviklingen av en kompakt miljøby. Venstre vil arbeide for at det blir flere slike «miljøpakker» i Buskerud for å redusere bilbruken og gi et bedre kollektivtilbud.

Venstre vil arbeide for at Fylkeskommunen blir en sterk pådriver for strategisk arbeid i planlegging av hvordan en skal høste gevinsten av kortere reisetid mellom regionene, og mellom Oslo og større deler av fylket som konsekvens av Ringeriksbanen.

 

Miljøkortet må gjelde over fylkesgrensene – studentrabatt på kollektivtransport

Venstre vil ta initiativ til en ordning der Miljøkort for ungdom videreutvikles og søkes utvidet til bruk over fylkesgrensene. Her må det samarbeides tett med Brakar AS som igjen må arbeide for samordning overfor Akershus og Oslo og overfor NSB. Ordningen ”Hjem for en femti-lapp” bør utvides til flere kommuner. Venstre vil arbeide for at det gis studentrabatt på all kollektivtransport, også kommersielle ruter og ta initiativ for å få fylkeskommunen til å legge press på de kommersielle selskapene.

 

Nei til ståplass

Venstre aksepterer ikke ståplasser på skolebussene og krever at sentrale myndigheter rydder opp i lovbestemmelsene og følger opp med penger.

 

Tog

Venstre ønsker en styrking av jernbanen i fylket. Det må bli bedre vedllikehold for å øke punktligheten, og gjøre jernbane mer attraktivt. Her må fylkeskommunen være en aktiv pådriver, selv om dette ligger utenfor ordinært ansvarsområde. Det må bli mer attraktivt å reise med tog. Viktige investeringer her er tilstrekkelig med gratis parkeringsplasser i tilknyttning til jernbanestasjonene, stor nok hyppighet, og nok tog og vogner til alle passasjerer. Tog må bli konkurransedyktig på både tid og pris. Det må utarbeides en strategi for utvikling av funksjonelle knutepunkter for pendlere med helhetlige fleksible løsninger som kombinerer bruk av tog, buss, minibuss og drosje.

Togforbindelsen Kongsberg-Oslo-Gardemoen er viktig for næringslivet sør i fylket. Utbedret Kongsbergbane (strekningen Drammen-Kongsberg) må derfor nå prioriteres høyt. Den må snarest mulig oppgraderes til IC-standard og gis halvtimes frekvens. Dette handler om en relativt kort strekning til en av landets viktigste klynger med høyteknologisk industri. Kongsbergbanen vil betjene et betydelig antall pendlere begge veier.

Den vedtatte Ringeriksbanen vil bidra til bedre togforbindelse for Ringeriksregionen og Hallingdal. Venstre vil være en pådriver for en framskyndet byggestart for Ringeriksbanen.I tillegg må det etableres persontog mellom Hønefoss og Hokksund. Enten som en del av en ring (Oslo-Hønefoss-Hokksund-Drammen-Oslo) når Ringeriksbanen er på plass, eller med god korrenspondanse mellom avganger. Buskerud Venstre vil ta initiativ til at fylkeskommunen tar kontakt med kommunene i fylket for å vurdere muligheten for et eget jernbaneselskap for å få til dette.

Det må overføres mer gods fra vei til bane. Dette er viktig for at ikke veinettet blir unødvendig belastet med godstransport. Det viktigste for å få til dette er bedre vedlikehold av jernbanen slik at de som bruker jernbanene til godstransport er sikker på at godset kommer fram. Det må være forutsigbarhet for alle transportformål.

 

Viktige veiprosjekter må prioriteres

Buskerud Venstre vil være pådriver for å sikre at viktige veiprosjekter følges opp i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) og at Stortinget setter av penger til gjennomføring. Veiprosjekter som løser store miljøproblemer i byer og tettsteder og trafikkfarlige strekninger skal prioriteres.

Veistrekninger som må prioriteres:

 • R7 oppgradering fra Ørgenvika – Gol
 • RV 23 Linnes-Dagslett
 • E 16 Sandvika-Hønefoss (del i Buskerud, Skaret-Hønefoss)
 • RV 35 strekningen Hokksund-Åmot
 • RV 52 Gol – Rorbru.

 

Selv om endelig valg av hovedstraséer mellom øst og vest ikke er valgt, har veisesenet anbefalt RV52 Hemsedalsfjella som én av to hovedveier mellom øst og vest. Denne veien er også viktigs for nordlige deler av Hordaland og store deler av Sogn. Det er viktig å bevare lokalsentra uten gjennomgangstrafikk og vi størtter omlegging av veien utenom bygdesentrene i Hemsedal om RV52 blir det endelig valget. Venstre sier ja til å utrede ny Hardangerviddatunnel (nytt alternativ) mellom Haugastøl og Storlia. Tunnelen vil bedre vilkårene for villrein og skape positive samfunns- og miljømessige virkninger.

For Buskerud er en god og effektiv veiforbindelse til landets hovedflyplass av stor betydning. Veien mellom Hønefoss og Lunner må forseres og eventuelt anbefales en statlig reguleringsplan.

Fylkesveier (gamle og nye) trenger et løft

Det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold på fylkesveiene i Buskerud. Venstre vil følge opp vedtatt handlingsprogram for fylkesveiene og være en pådriver overfor staten for å øke rammene til fylkeskommunen. Fylkesveier som i hovedsak bare har betydning innen en kommune, bør vurderes overført til kommunen dersom en kommune ønsker å ta over ansvaret. Venstre vil arbeide for at “Ny Røykenvei” og Svelvikveien kommer med i handlingsprogrammet.

 

Sykkelsatsning – Flere på sykkel i Buskerud
Venstre vil arbeide for at man viderefører og etablerer et sammenhengende, trafikksikkert og attraktivt nett av sykkelveier inn mot, og gjennom de tre byene i fylket. Dette vil innebære at fagmiljøer som byutvikling, skole, kultur, vei og drift har tilrettelegging for sykkel med i alle fremtidige prosjekter. Hovedsykkelrutene må være godt driftet og vedlikeholdt gjennom hele året. Sykkelveinettet må være sammenhengende, forutsigbart og fristende. Det bør oppmuntres til innovasjon og generell bruk av lokale ressurser for å gjøre sykkelnettet mer attraktivt. Man må tilrettelegge for trygge parkeringsplasser for sykkel på de beste stedene i byene, og utenfor kjøpesentere.

Arbeidet med sykkel som arbeidstransportmiddel må intensiveres. En prøveordning med deleordning for el-sykkel ved kollektivknutepunkt i de største byene må igangsettes.

Venstre mener sykkelveier som må prioriteres i neste periode er innfartsveiene til Drammen, Kongsberg og Hønefoss, samt en god sammenhengende sykkelvei mellom Lier og Asker.

Det er behov for å gjenoppta systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen.

 

Vedlikehold – offentlig ansvar

En del veistrekninger er mer ulykkesbelastet enn andre. Buskerud Venstre vil prioritere å utbedre disse til gjeldende veistandard og fjerne ”flaskehalser”. Vi vil øke innsatsen for bedre vedlikehold vinterstid. Venstre ønsker kritisk bruk av veisalt med formål å få ned saltmengden som brukes. Det må satses mer på tradisjonelt vedlikehold og brøyting.

 

Bruk vannveien!

Buskerud Venstre støtter kravet fra Røyken og Hurum om sterkere satsing på hurtigbåt til Oslo. Det må komme på plass flere daglige avganger og etter hvert flere stoppesteder. Brukes vannveien mer, demper dette presset på veiene. Det er ingen rushtrafikk på vannet. Venstre støtter helhjertet opp om forsknings- og utviklingsprosjekter som ser på mer effektive og miljøvennlige løsninger for bruk av vannveien.

 

Alle skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett

Venstre mener det er nødvendig med en storsatsing på utbygging av høyhastighetsbredbånd (over 30Mbit/s) i hele fylket. Dette kan være avgjørende for bosetting og for muligheten til å sikre eksisterende, og å skape nye, arbeidsplasser i distriktene. Stat, fylkeskommune og kommune må bidra til utbygging i områder hvor det kommersielt ikke lar seg gjøre. I noen områder kan utbygging av fiber kombineres med trådløs kommunikasjon.

 

Bedre transporttilbud for funksjonshemmede (TT-tjenesten)

Etterspørselen etter TT-tjenester er langt større enn det tilbudet som gis. Venstre vil arbeide for å øke rammen, slik at flere innbyggere kan dra nytte av tjenesten. Dette vil sikre flere tilgjengelighet, deltakelse og likeverdighet i samfunnet.

Venstre vil:

 • Utrede muligheten for å forlenge Bragernestunnelen slik at deler av Rosenkrantzgata i Drammen kan legges under bakken for å bedre bomiljøet på Åssiden
 • At fylkeskommunen tar et overordnet strategisk ansvar for hele samferdselssektoren i fylket for å sikre en god og helhetelig koordinering av drift og utvikling.
 • Legge til rette for utbygging av hydrogenstajoner langs europaveiene i fylket.
 • At fylkeskommunen bidrar med midler til utredning av en bybane i Drammensregionen.
 • Utrede muligheten for persontog mellom Hønefoss og Hokksund.
 • Bygge hurtiglade- og ladestasjoner langs stamveiene i fylket.
 • Etablere et eget prosjekt som sikre bedre koordinering mellom Brakar og grunn- og videregående skoler i fylket for å sikre et godt koordinert tilbud.
 • Ha et pilotprosjekt med pendelbuss i Hallingdal.
 • Få tilbake direktetoget på Spikkestadbanen
 • Støtte forslaget om ny stasjon «Kjekstadmarka»
 • Opprettholde Hallenskog stasjon
 • Gjennoppta systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen
 • Ha gode gang- og sykkelveier.
 • Ha høyhastighetsnett i hele fylket.
 • Øke rammene til vedlikehold av veiene.
 • Si nei til ståplass på skolebussene.
 • Arbeide for at Miljøkortet skal gjelde over fylkesgrensene.
 • Ha bedre samordning av kollektivtrafikken.
 • Arbeide for å opprettholde god standard og stabil trafikkavvikling på fylkesvegenes fjelloverganger.
 • Arbeide for å få godkjent alternative finansieringsløsninger for investeringer i vei og bane.
 • starte et pilotprosjekt med matebuss fra Hurum til tog i Røyken.


5. REGIONAL UTVIKLING

Visjon:
Venstre er og skal være “Gründernes beste venn”. Vi ønsker å bidra til å ta ut potensialet som ligger i fylkets næringsliv, både i topp og bredde. En offensiv næringslivssatsing er viktig for å sikre velferden til fylkets befolkning. Vi vil fortsette arbeider med å bygge opp Buskerud fylke som merkevare innen reiseliv og turisme, men også sørge for gode rammebetingelser for de store industriaktørene.

Næringspolitikk

Utgangspunktet for Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter. Det er en sentral sak for Venstre å stimulere til at flere kan skape sin egen arbeidsplass. Venstre er gründernes beste venn og vil at næringspolitikken skal bygge opp om entreprenørskap og innovasjon i hele fylket. Småbedriftenes muligheter til verdiskaping er svært viktig for bosetting i distriktene. Venstre vil spesielt vektlegge innovasjon og entreprenørskap innen miljøteknologi.

Et viktig marked for det private næringsliv er offentlige innkjøpere som kommuner og fylkeskommuner. De siste årene har vi sett en utvikling der omfanget av tjenester som blir lagt ut på anbud er så store at det ikke er mulig for lokalt næringsliv å levere tilbud. Vi ønsker å endre anbudsrutinene mot mange små anbud i stedet for noen store. Dette vil kunne medføre noen økte kostnader for innkjøper, men vil samtidig stimulere lokal verdiskapning og innovasjon – som vil være mer lønnsomt på sikt.

I de selskapene hvor Buskerud Fylkeskommune helt eller delvis er eier, vil Buskerud Venstre bidra til at det føres en aktiv eierskapspolitikk i tråd med allmenne regler for eierskap. Venstre vil også arbeide aktivt for å sikre åpenhet rundt fylkeskommunens eierskap, og at det nedsettes konkrete mål for hvert enkelt selskap, herunder klimamål og strategier for forskning, utvikling og innovasjon. Der hvor folkevalgte er generalforsamling, vil Venstre arbeide for periodevise mandat og kreve halvårlige rapporter fra generalforsamlingen.

 

Høyteknologisk industri
En av landets mest kompetente høyteknologiske industriklynger ligger på Kongsberg. Det offentlige må legge forholdene til rette slik at dette industrimiljøet beholdes på Kongsberg og i Buskerud. Venstre mener det er viktig å stimulere til at denne kompetansen brukes strategisk til et nasjonalt industrielt grønt taktskifte.

 

Reiseliv

Reiselivesnæringen står for en stor del av verdiskapingen i fylket. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at regionen skal lykkes som turistmål. Fylkeskommunen bør bidra med kompetanse og tilskudd til nye produkter, infrastruktur og samordning av profileringstiltak og være en medspiller i å gjennomføre foreslåtte tiltak i “Regional delplan for reiseliv”. Venstre vil sette av årlige ekstra midler til reiseliv i fylkeskommunens budsjett.

I Buskerud vil urørt natur være en vesentlig faktor for fremtidig turistsatsing. Venstre vil bidra til å sikre naturvern i kraft av sin egenverdi for nødvendig reproduksjon og fri utfoldelse. Gjennom regional planlegging ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling.

Venstre støtter tiltak som stimulerer til at reiselivet utvikles som en kompetansenæring, og vi vil arbeide aktivt for å få lagt et nasjonalt kompetansesenterfor reiselivet som en del av Høgskolen i Buskerud med avdeling i Hallingdal.

Landbruk og lokalmat

Å satse på lokal foredling av mat og drikke vil være avgjørende for framtidens

landbruk, reiselivsnæringen og for levende bygdesamfunn. Buskerud Venstre ønsker å opprettholde matvareproduksjonen og forvalte kulturlandskapet. Venstre vil arbeide for å styrke utvikling og produksjon av nisjeprodukter i landbruket i de ulike regionene. Venstre vil gå inn for å stimulere til økt andel økologisk landbruk, i tillegg til å øke innsatsen for å stimulere til alternative inntekstmuligheter. Prosjektet “Inn på tunet” er et eksempel på det siste.

Vi går inn for et sterkt jordvern, der innmark ikke skal kunne benyttes til boligbygging, og kun unntaksvis til annen bebyggelse.

Buskerud har store områder med utmarksbeite som ikke utnyttes, og stølsdriften har gått sterkt tilbake. For å bedre utnytte disse bærekraftige og verdifulle beiteressursene vil vi legge om deler av jordbruksstøtten og stimulerer til større bruk og utnyttelse av denne resursen. Dette bidrar også til bedring av kulturlandskapet som er en viktig resurs for reiselivet, en annen av Buskeruds viktigste næringsveier.

 

Forskning, utvikling og innovasjon

Buskerud Venstre mener at virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og fylkeskommmunen skal ha et særskilt fokus på små- og mellomstore bedrifter og nyetableringer i hele fylket. Etablerere som satser på grønne arbeidsplasser og som bidrar til en bærekraftig utnyttelse av fylkets naturressurser må i den kommende perioden få et spesielt fokus. Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen må være i førersetet og bidra til økt satsing på kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon i tett samarbeid med kommunene, næringslivet og forsknings-og utdanningsinstitusjonene. Det er viktig å sørge for mer og bedre geografisk spredt forskning, utvikling og innovasjon både i offentlig og privat sektor. Venstre ønsker at Buskerud fylkeskommune skal dedikere interne forskningmidler for å utvikles til en bedre og mer effektiv tjenesteleverandør. Alle fylkeskommunale virksomheter skal etablere programmer for å øke forskning, utvikling og innovasjon i i egen virksomhet. Internasjonalt samarbeid i denne forbindelse vil være en stor fordel.

Venstre vil gå inn for å etablerere et høgskoletilbud for reiseliv, turisme, innovasjon og gründerskap i Hallingdal knyttet til Hallingdal karriere- og kompetansesenter.

 

Lærlinger

Det er en stor utfordring for både næringsliv og elever på yrkesfaglige linjer at tilgangen på lærlingeplasser er ustabil. Utfordringene knytter seg både til status for yrkesfag, for lav fagkompetanse hos nye lærlinger, manglende kapasitet i lærlingebedrifter og for lav kunnskap om lærlingeordningen både i næringslivet og skoleverket. Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen tar et større ansvar i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet for å sikre god og riktig rekruttering av både lærlinger og lærlingebedrifter, og å selv bruke lærlinger i egne virksomheter.

 

Venstre vil:

 • Bruke mer fylkesmidler til stimulering av gründere.
 • At fylkeskommunen bidrar til opprettelse av flere lærlingplasser og læreplasser i både privat og offentlig sektor.
 • Få lagt det inn som krav i alle fylkeskommunale anbud der det er naturlig at leverandør er lærlingebedrift.
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
 • Øke satsingen på lokal mat, kulturturisme og opplevelser.
 • Inspirere bedrifter til å satse mer på forskning og utvikling gjennom å bidra til opprettelse av nye forsknings- og ”utviklingshager”.
 • Etablere et tidligfasefond for gründere i samarbeid med private aktører.
 • Spesielt stimulere miljørelatert næringsliv.
 • Stimulere til reiselivssatsing og kulturbasert næringsutvikling.
 • Medvirke til etablering av kraftfulle karrieresentre.
 • Innføre et spesielt etablererstipend for grønne arbeidsplasser.
 • Legge til rette for styrket samarbeid mellom forskning og næringsliv.

 

6. Klima/miljø

Fylkeskommunen har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Fylkeskommunen kan utgjøre en stor grønn kraft, både som politisk aktør, tjenesteyter, eiendomsbesitter, innkjøper, byggherre og som ansvarlig for planlegging og tilrettelegging for de gode lokalsamfunn. Venstre vil være en ambassadør for en ambisiøs miljøpolitikk. Valgene vi tar vil være med på å drive fram det grønne skiftet Norge trenger, og være med på å skape lokale grønne arbeidsplasser, bygge infrastrukturen og kutte utslipp. Venstre vil jobbe for et best mulig samspill mellom stat og kommune i miljø- og klimapolitikken. Venstres mål er å gjøre fylket til en bedre plass å bo og arbeide i, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape bærekraftige, attraktive byer og bygder.

Satsing på miljøteknologi er et virkemiddel for å fremme fortsatt økonomisk vekst med minst mulig negativ miljøeffekt. Næringslivets evne til innovasjon, problemløsing og effektivisering kan bidra til å fremme utvikling og bruk av miljøteknologi. Sterke næringsklynger med velfungerende samarbeidsrelasjoner mellom ulike bedrifter, FoUi og offentlige utviklingsaktører vil være sentrale i dette arbeidet. Venstre legger vekt på dette i vår næringspolitikk.

Bioøkonomi handler om verdiskapning knyttet til produksjon eller foredling av bioressurser. Det gir nye muligheter for miljø og samfunn. Venstre vil være pådriver for at norsk næringsliv tar i bruk bioråstoff og at bioøkonomien er veien å gå for å få et bærekraftig samfunn. Samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for verdiskaping. Skogen og dens ressurser har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen, både som karbonlager, bygningsmateriale, i nye og innovative produkter og som energiressurs. Når klimaforliket skal styrkes er utnyttelse av skogressursene en del av løsningen.

Buskerud er et fylke med rike skogforekomster og lange tradisjoner innen skogbruk og treforedling. Den skogbaserte verdikjeden er omfattende, og den gjensidige avhengigheten mellom leddene i verdikjeden er sterk. Derfor får det store konsekvenser for de rundt, nå en del av kjeden faller ut.

Venstre vil være en pådriver for å prioritere og å gjennomføre vedtatt Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen.

Buskerud er av fylkestinget utpekt som et miljøfyrtårnsfylke. Fylkeshuset er miljøsertifisert. I kommende periode vil Venstre arbeide for at alle fylkeskommunens enheter miljøsertifiseres.

Venstre vil bidra til at Buskerud Fylkeskommune skal ta en aktiv rolle for å stimulere alle typer virksomheter til miljøsertifisering i samarbeid med partene i arbeidslivet

Gjennom fylkeskommunens eget energiselskap Vardar AS skal Venstre arbeide for at det satses målbevisst på oppstart av prosjekter og tiltak som gir oss alternativ energi, og effektivisere eksisterende energinett.

Venstre vil arbeide for at Fylkeskommunen bidrar til et godt vannmiljø gjennom vannregion Vest-Viken. Det vil gi positive effekter på naturmangfold, næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv.

Vern av større områder til lands må kompenseres, slik at kommuner som får større arealer båndlagt kan sikre god utvikling for det lokale næringslivet og innbyggerne,

 

Grønn arealplanlegging

Gjennom fylkesplanlegging ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling og bidra til at Fylkeskommunen samarbeider om grønn arealplanlegging med kommuner og næringsliv. Venstre vil arbeide for at utvikling av bo-områder, næringsarealer og offentlig virksomhet i bynære områder må planlegges slik at det fører til redusert transportbehov. Venstre vil gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøremål. Venstre vil sørge for at fylkeskommunen bruker rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang- og sykkelvei) er på plass før utbygging. Venstre vil være en pådriver for bedre samordning av areal og transport også over fylkesgrenser.

Helhetlig verneplan for Oslofjorden og Drammensfjorden
Buskerud Venstre vil bidra til at Drammensfjorden og Oslofjorden vernes mer systematisk og helhetlig. Det er viktig med hensyn til fjordenes helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører.

Venstre vil:

 • Lage en plan over utsatte steder med høynet risiko for klimaendringsskader i fylket.
 • Kartlegge det biologiske mangfoldet i fjordene – over og under havoverflaten
 • Opprette flere marine verneområder i indre og ytre Oslofjord samt i Drammensfjorden.
 • Arbeide for å etablere kunstige rev i indre og ytre Oslofjord, samt Drammensfjorden for å skape grunnlag for nytt plante- og dyreliv.
 • Beskytte utsatte fiskearter gjennom fangstrestriksjoner og økt kontroll slik at vi får en økning av fisk i fjordene og opprettholder bærekraftige fiskestammer. Fritidsaktiviteter og kontrollert fiske må fortsatt være tillatt.
 • Styrke oljevernberedskapen og havariberedskapen.
 • Gjennomføre de rensekrav Norge har underskrevet knyttet til Nordsjøavtalen:
 • Utarbeide en felles handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden og Drammensfjorden.
 • Kreve systematisk måling av luftkvalitet i byene i fylket med tanke på tiltak for å forebygge helseskader
 • Ha nær dialog med grunneiere og naturvernere, øke skogvernet i fylket og avsette nye skogsområder i fylket til vern. Dette forutsetter lokal forvaltning av nye verneområder
 • Gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøremål.
 • Bruke rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang og sykkelvei) er på plass før utbygging.
 • Jobbe for bedre samordning av areal og transport også over fylkesgrenser.
 • Innføre parkeringsbetaling for parkering ved fylkeskommunale virksomheter.
 • Etablere fyllestasjoner for hydrogen langs fylkets hovedferdselsårer.
 • Vedta at alle nye fylkeskommunale bygg skal bygges etter passivhusstandard eller bedre.
 • Fremme bygging i tre i alle nye bygg.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**