Venstre om transport og grønn samferdsel

Lørenskog Venstre heier på sykkelbruk. “Foto: Stock photo © shironosov”

“Venstre vil
gjøre det attraktivt
å velge miljøvennlig.

Kollektivtilbudet må tilrettelegges slik at det blir det naturlige alternativet ved arbeidsreiser. Utbygging av effektive
sykkelveier, trygge fortau og gangstier
er i tillegg en viktig prioritering for oss i Venstre.


Lørenskog Venstre vil:

 • prioritere sikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter

  Kjapt og grønt frem med toget. "Foto: Stock photo © marekuliasz"
  Kjapt og grønt frem med toget.
  “Foto: Stock photo © marekuliasz”
 • ha et aktivt samarbeid med Oslo kommune slik at Lørenskog stasjon oppgraderes til et regionalt kollektivknutepunkt med korresponderende transportmidler
 • vurdere innfartsparkeringshus ved kollektivknutepunkt som Lørenskog stasjon
 • utvikle konkurransemessing busstilbud fra alle kommunens boområder til skoler, sentra og viktige aktivitetstilbud og kollektivknutepunkt i kommunen.
 • legge til rette for bildelingsordning i kommunen gjennom å avsette og regulere areal til tiltaket.
 • tilrettelegge sikre sykkelparkeringer/sykkelhotell i alle sentrale knutepunkter i kommunen
 • fortsette å bygge fortau, gang- og sykkelveier
 • opparbeide et hovedsykkelveinett gjennom kommunen separert fra gående og gjøre dem til det korteste alternativet
 • arbeide for Romeriksbanen fra Oslo via Ahus videre til Lillestrøm med lav reisetid oppmuntre til tilrettelegging for parkering for busspendlere på kjøpesentrene og andre egnede arealer
 • at kommunen kartlegger og sikrer miljøsnarveier for gående og sørge for måking og strøing av fortau og gangveier
 • at gjenstående del av R 163 vei Lørenskog stasjon bygges med eget kollektivfelt, finansiert som en bymiljøpakke mellom stat, utbygger og kommune.

Artikkel i RB om Venstre som vil ha gangveier.
Artikkel i RB om Venstre som vil ha undergang for mye trafikanter under jernbanen.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**