Dyktige fagfolk

Unge Venstre

Dyktige fagfolk treng å nytta tida si til å formidla kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Ein lærar få vera lærar, ikkje helsesøster og vaktmeister. Lærarane i Stord har mykje etter- og vidareutdanning, og me ønskjer at Stord framleis skal vera ein attraktiv kommune å vera lærar i.

Det er ei særskild utfordring å rekruttera menn til barnehageyrket, Venstre meiner det er viktig for borna at dei får møta vaksne av begge kjønn i barnehagen.

Difor vil Venstre:

  • styrkja rekrutteringa av menn til barnehageutdanning gjennom målretta kampanjar og tilrettelegging.
  • ivareta gode seniortiltak
  • få fleire yrkesgrupper inn i skulen for å gje lærarane tid til sine kjerneoppgåver.
  • prioritera etter- og vidareutdanning i fag der det er låg andel med formell kompetanse i kommunen.
  • vidareutdanna ufaglærte, slik at dei får fagbrev som barneog ungdomsarbeidarar.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**