Havbruk

Fjord og fjell., Foto: Geir Angeltveit

Dei marine næringane er viktige arbeidsplassar og verdiskaparar i regionen vår. Me bør støtta opp om den miljøvenlege omstillinga næringa må gjennom så den vert levedyktig og god.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Oppdrettsnæringa er det viktigaste innslaget i den marine næringa i regionen. Det er viktig at kommunen legg til rette for at veksten i næringa skjer innanfor ansvarlege rammer.

Opne anlegg i sjø er ikkje ei framtidsretta driftsform. Kommunen må difor leggja til rette for aktørar som vil satsa på landbaserte eller lukka sjøanlegg, og bidra til at dei får gunstige vilkår.

Venstre vil:

  • legga til rette for aktørar som vil satsa på landbaserte eller lukka oppdrettsanlegg
  • støtta innovasjon i marine næringar med lokalt vekstpotensiale
  • ta miljøomsyn ved bruk av ferskvatn til havbruk.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**