Landbruk

Foto: Astrid Larsen.

Matjord er ei verdifull naturressurs me må ta vare på i kommunen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Stord har framleis ein del kulturlandskap som er tufta på nøysomt jordbruk og husdyrhald gjennom årtier. Stord Venstre er restriktive til at dyrka jord og område som er regulert til landbruk (LNF) skal gjerast om til nærings- eller bustadareal.

Venstre vil:

  • ivareta fjellandskapet og ut- nytte grovfôrressursar ved å opna for meir sau i fjellandsskapet.
  • at kommunen legg til rette for at lokalprodusentar av mat og drikke kan få omsett dette i ordna former, enten i eigne lokaler eller på Torget.
  • jobba for ein aktiv kommunal forvaltning og auka kompetanse rundt tilskotsordninga “spesielle miljøtiltak i landbruket” (SMIL).
  • tilretteleggja for økologisk jordbruk lokalt.
  • settja som mål at 30% av all mat som vert kjøpt inn av kommunale verksemder er økologisk og berekraftig
  • ha vegetasjon mellom dyrka mark og vassdrag for å redusera nitratavrenning.
  • stimulera folk til matdyrking til eige bruk der det er mogeleg, gjennom informasjonskampanjar og lokale prosjekt.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**