Skulehelse- og helsestasjonstenesta

E.Rotihaug

I tillegg til miljøretta helseteneste, er det særleg dei kommunale helsestasjons- og skulehelsetenestene som står sentralt i det helsefremmande og førebyggande arbeidet i kommunane.

Det er ein brei fagleg og politisk semje om at desse skal spela ei viktig rolle i å sikra god helse og gode oppvekstmiljø for born og unge.

Venstre vil:

  • sikra drift av skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**