Program for Oppland Venstre 2015-2019

Foto: Cathrine Dokken

Oppland Venstre setter folk først. Systemet er ikke til for å gå foran folks behov, men for å gi gode rammer for enkeltmenneskets vekst og virke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt fordi vi har tillit til enkeltmennesket med toleranse for ulike livssyn med sterk vekt på ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Venstre et grønt parti. Venstre mener at naturens likevekt og mangfold er verdier som må ligge til grunn for all politikk. Venstre tror på et samfunn tuftet på rettferdig fordeling, toleranse, omsorg og respekt for hverandre uten diskriminering og rasisme. Dette er verdier som Venstre vil arbeide for både i lokal, nasjonal og global sammenheng.

Oppland Venstre har ambisjoner på vegne av fylket vårt. Vi vil at Oppland skal framstå som et mulighetenes fylke med internasjonale impulser, utveksling og engasjement. Oppland skal være en norsk og europeisk region preget av høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling, gode opplevelser og privat glede!

Venstre vil jobbe for at Oppland skal være:

 • et foregangsfylke for framtidsrettede og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger
 • et fylke som verdsetter kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskaping
 • et fylke med et mangfold av attraktive, levende og inkluderende byer og bygder

 

UTDANNING FOR KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER

Å satse på utdanning er å investere i framtida. Gode lærere, med både tid og kompetanse til å se den enkelte elev, er en forutsetning for læring. Venstre vil sette eleven i sentrum og mener at alle barn og unge skal like muligheter til å lykkes. En liberal skolepolitikk handler om å legge til rette for at hver elev kan finne sine talent og utøve disse som ressurs for både seg selv og samfunnet.

Venstre vil at alle elever skal kunne gjennomføre videregående opplæring. For å få dette til, kreves et variert tilbud av yrkesfag, styrking av arbeidsinstituttene og en god studiespesialisering. Noen elever trenger individuelt tilpassede mål og god tilrettelegging. Elevene må få god faglig oppfølging gjennom hele den videregående opplæringen.

Skolen skal bidra til å gi alle like muligheter uansett bakgrunn og vil på den måten være med på å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Venstre lover en forpliktende prioritering av skole og utdanning i fylkeskommunale budsjetter. Videre vil vi love å lytte både til skole-, elev- og lærerorganisasjonene før viktige beslutninger i forhold til undervisningssektoren i fylket fattes.

Oppland Venstre vil styrke den offentlige skolen gjennom en økt satsing på læreren. Læreren og skoleledelsen er nøkkelen til at elevene skal oppnå gode læringsresultater. Kompetanseheving for skoleledere, rådgivningstjenesten og pedagogisk personell må derfor forsterkes med vekt på faglig etterutdanning, herunder innføring av et årlig eller halvårlig kompetanseår der lærere etter et visst antall år kan få permisjon med lønn for å oppdatere sin kompetanse. Det er også viktig å ha ulike typer kunnskap inn i skolen. Oppland Venstre ønsker å hente inn kompetanse fra arbeidslivet som gjestelærere i den videregående skolen. Dette vil gi en unik spisskompetanse inn i skolen og styrke bindingen mellom videregående skole, akademia og arbeidslivet.

Det er viktig at Oppland har et variert tilbud av linjer og fag elevene kan ta. Venstre mener at skolene skal ha stor frihet til å spesialisere seg innen enkelte fagretninger og sikre sterke fagmiljøer samtidig som alle skal ha tilgang på et basistilbud lokalt. Det er ønskelig at skolene i større grad samarbeider med bedrifter lokalt.

Kontroll over egen hverdag og mulighet til å velge annerledes er kjerneverdier for Venstre. Det er viktig at dette også gjelder i skolen. Oppland Venstre vil fortsette ordningen med fritt skolevalg i Oppland. Det bør også gjøres lettere å velge skoler på tvers av regionene. Samtidig er det viktig å huske at frafall fra videregående opplæring også henger sammen med lang skolevei. Elevers reisevei må derfor vektlegges når opplæringstilbudet fastsettes.

Grunnlaget for å kunne gjennomføre videregående utdanning legges i grunnskolen. Tidlig innsats i forhold til elever i grunnskolen er viktig. Skolen er dessuten en svært viktig arena

for integrering mellom ulike mennesker med forskjellig sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Grunnlaget for å lykkes i videregående skole legges i grunnskolen. Samarbeidet må derfor styrkes for å forebygge frafall.

Den teknologiske utviklingen setter stadig større krav til dyktige fagarbeidere. Økt mekanisering og konkurranse fra utlandet gjør at vi er nødt til å ha en av verdens beste fagutdanninger. En satsing på yrkesfag er også viktig for å forhindre frafall.

Det er viktig at yrkesfagene er rettet inn mot arbeidslivet for å sikre at det forbereder eleven på den hverdagen som venter og gir arbeidslivet den kompetansen de trenger. Venstre vil jobbe for at maskinparken som brukes under opplæring i Oppland er oppdatert og takt med den elevene vil møte i arbeidslivet.

Det er en stor utfordring for både næringsliv og elever på yrkesfaglige linjer at tilgangen på lærlingeplasser er ustabil. Utfordringene knytter seg både til status for yrkesfag, for lav fagkompetanse hos nye lærlinger, manglende kapasitet i lærlingebedrifter og for lav kunnskap om lærlingeordningen både i næringslivet og skoleverket. Venstre vil jobbe for at vekslingsmodellen blir innført i flere yrkesfaglige løp. Oppland Fylkeskommune må som skoleeier ta et større ansvar i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet for å sikre god og riktig rekruttering av både lærlinger og lærlingebedrifter, og selv bruke lærlinger i egne virksomheter.

Venstre er positiv til det arbeidet Ungt entreprenørskap utfører og vil bidra til å legge til rette for at alle faglinjer ved de videregående skolene kan delta i programmene til Ungt Entreprenørskap (Ungdomsbedrift, Gründercamp). Venstre vil arbeide for at det etableres linjer for entreprenørskap med studiespesialisering ved flere av fylkets videregående skoler.

Psykiske problemer og andre helserelaterte problemer er blant de vanligste grunnene til frafall i den videregående skolen. En god skolehelsetjeneste er avgjørende for å fremme et godt psykososialt miljø i skolene. Alle instanser skal jobbe for å bekjempe mobbing, vold, rasisme og rus i skolen. Venstre vil satse på helsesøstre og psykologer i skolen for å sikre at det er et godt lavterskeltilbud tilgjengelig for elevene.

Venstre vil:

 • beholde kultur- og idrettstilbudene knyttet til studiespesialiserende linjer på Lillehammer, Raufoss og Valdres videregående skoler. Dette er gode tilbud for motiverte elever.
 • få på plass et kompetanseløft for lærerne og skoleledere gjennom et kompetanseår hvert femte år
 • innføre trainee-ordning i videregående skole for studenter med mastergrad som vurderer å bli lektor
 • la lærere være pedagoger og forenkle og samordne rutinene for rapporteringer i skolen
 • la skolene få frihet til å utvikle egne tilbud og spesialiseringer
 • vurdere ordningen med temaskoler der skolene skal utvikle sin egenart
 • Innføre forsøksordning med “X klasse” etter 10. trinn der man kan forbedre karakter fra ungdomskolen samtidig som en motiveres til senere yrkesliv
 • øke lærlingtilskuddet med 1500 kr i måneden
 • gi økonomisk støtte til kommuner som tilbyr flere lærlingeplasser i kommunal sektor
 • øke bruken av vekslingsmodellen som gir elevene mulighet til å ta et parallelt løp hvor man er ute i bedrift parallelt med den teoretiske utdanningen på skolen
 • innføre studentpris på kollektivtransport for lærlinger

at det etableres flere møteplasser mellom bedriftene, opplæringskontorene, skolene og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene

 • ha et godt samarbeid med kommunene for å motvirke frafall allerede i grunnskolen.
 • styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenesten for å hindre frafall
 • styrke skolehelsetjenesten
 • at fylkeskommunen initierer arenaer for samarbeid mellom de videregående skolene, høgskolene, næringslivet og samfunnet
 • ha økt satsing på Ungt entreprenørskap og ungdomsbedrifter i den videregående skolen
 • øke internasjonal utveksling av elevgrupper og lærere
 • styrke elev- og lærlingeombudets rolle

 

Internasjonal kunnskap

Internasjonal samhandling gjør oss bedre i stand til å forstå og delta i det globaliserte og flerkulturelle samfunnet vi lever i. Oppland Venstre vil bruke internasjonalt samarbeid for å bidra til god utvikling i Oppland og levere gode tjenester til befolkningen og som et verktøy for dialog, læring og utvikling på alle politikkområder. Internasjonalisering og internasjonal kompetanse gjør innbyggere i Oppland bedre rustet til å leve, studere og arbeide i et flerkulturelt og globalisert samfunn. For dagens skoleungdommer bør internasjonalisering være en selvfølge.

Norge er deltaker i EUs utdannings- og kompetanseprogram. Fylkeskommunen har en nøkkelrolle i informasjons- og tilretteleggingsarbeid, spesielt mot skoleungdommer og kommuner.

Venstre vil:

 • at fylkeskommunen og aktørene i fylket i mye større grad tar i bruk de finansierings- og kompetansemulighetene som ligger i deltakelse i EU-program
 • styrke informasjonsarbeidet om og deltakelse i EUs utdannings- og forskningsprogrammer
 • jobbe for at flest mulig elever i videregående opplæring får tilbud om et faglig opphold i utlandet som en del av sitt skoleløp
 • legge til rette for at fylkets andre institusjoner og aktører deltar i EUs forsknings- og bedriftsrettede programmer
 • at fylkeskommunen skal samarbeide med regioner i andre land for å utveksle kunnskap
 • aktivt bruke Osloregionens Europakontor i Brussel som påvirkningskanal overfor beslutningstakerne i EU

 

LIVSLYST OG GOD FOLKEHELSE

Sykehusene er en bærebjelke i det regionale helsetilbudet. Venstre vil beholde akuttsykehus på Gjøvik og Lillehammer og satse på de Lokalmedisinske sentrene på Otta og Fagernes.

En liberal folkehelsepolitikk handler om å gi alle mennesker muligheten til å velge å leve sunne og aktive liv. Verdighet, tilhørighet og handlingsrom i eget liv er viktig for å skape seg sitt eget, gode liv. Dette skapes i hovedsak utenfor helsevesenet.

Venstre i Oppland har lenge kjempet for sykehustilbudet i Oppland og vil fortsette denne kampen. Venstre vil jobbe for bedre studenthelse ved høyskolene våre i samarbeid med SOPP.

Oppland Venstre gir full støtte til fylkeskommunens folkehelsestrategi. God helse gjennom hele livsløpet sikrer god livskvalitet for den enkelte, samtidig som det sparer samfunnet for store beløp. Tiltak innenfor folkehelse er langsiktige. Venstre vil derfor arbeide for at flere langsiktige partnerskapsavtaler inngås både med kommuner, idretten og andre frivillige organisasjoner i tråd med målene som er nedfelt i fylkeskommunens strategi.

Venstre mener at tilbud til unge skal ha spesielt fokus. Dette betyr at tiltak som styrker satsingen på økt fysisk aktivitet i den videregående skolen er spesielt viktig. Venstre ønsker en tett dialog med idretten for å kunne utvikle nye aktiviteter.

God helse og gode levevaner er nøkkelen til et godt liv. Venstre vil satse på investering i helse – for å redusere antallet reparasjoner. Opplandsresepten og fysiotekene har vært en god start, men vi må satse videre på folkehelse, forebygging og frivillig engasjement. Frivilligheten gjør en uvurderlig jobb for folkehelsa. Frisklivssentraler i alle deler av fylket er viktig, samt bidra til å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehusene med Samhandlingsreformen.

Venstre vil:

 • sikre sykehusene på Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll
 • utarbeide en fylkesplan for implementering av velferdsteknologi
 • at staten dekker 85 prosent av tannhelseutgifter over 10 000 kroner
 • ha gratis tannbehandling til rusavhengige og kronikere
 • etablere tannlegevakt i Oppland (kveld og helg)
 • støtte det nasjonale pilotprosjekt for studenthelse ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer
 • styrke helsetilbudet ved voksenopplæringen
 • støtte frivillige initiativ som «Stolpejakten» på Gjøvik i hele Oppland
 • arbeide for opprettelse av frisklivssentraler i alle deler av fylket
 • utarbeide plan for folkehelse for minoritetsgrupper
 • utarbeide en ungdomshelseplan
 • økt satsing på Grønn omsorg/Inn på Tunet og grønn resept

 

SAMFERDSEL – MÅ KOMME PÅ SPORET!

Opplands sentrale beliggenhet i Sør-Norge betyr at noen av landets viktigste jernbanespor og veger krysser fylket, både nord mot sør og øst mot vest. Disse trafikkårene og knutepunktene har vært avgjørende for fremveksten av byene og tettstedene våre. Videre utbygging av et framtidsrettet transportsystem vil være avgjørende for næringslivets videre vekstmuligheter.

Manglende kapasitet på veg og jernbane er en utfordring for næringslivet og arbeidsmarkedet. Nøkkelen for å oppnå klimamålet i fylket er å flytte mest mulig av gods- og persontrafikken over på bane. Oppland kan få et bedre kollektivtilbud gjennom å utnytte togets kapasitet, reisetid og komfort.

Venstre prioriterer modernisering av jernbanestrekningene våre og mener både Dovrebanen og Gjøvikbanen bør planlegges for høyhastighetstog. Strekningen fra Trondheim til Oslo må planlegges under ett og Oppland Fylkeskommune må samarbeide tett med alle kommuner og fylker langs banen.

Vi mener det bør jobbes for å koble Dovrebanen og Gjøvikbanen sammen med en ny moderne høyhastighetsbane på vestsiden av Mjøsa. Mens planleggingen pågår, må man fortsette utbyggingen av dobbeltspor til Lillehammer og utbedringer av Gjøvikbanen med flere krysningsspor. Utbedringer og nye trasevalg bør imidlertid bygges og planlegges med høyhastighetsstandard. Tilsvarende jernbaneutbygging i Europa har gitt en kraftig vekst og vitalisering langs jernbanestrekningene, både i byer og i mindre tettsteder.

Det er viktig at hovedvegene våre er trafikksikre og effektive. Fylkeskommunale veger skal være godt vedlikeholdt og trafikkstandarden skal ikke skape trafikkfarlige situasjoner. Oppland Venstre vil være pådriver for å sikre at viktige veiprosjekter følges opp i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) og at Stortinget setter av penger til gjennomføring. Veiprosjekter som løser store miljøproblemer i byer og tettsteder og trafikkfarlige strekninger skal prioriteres. Økte transportkostnader vil forverre distriktsnæringslivets konkurransevilkår og Venstre ser derfor med bekymring på den økende bruken av bompengefinansiering av hovedvegnettet.

Oppland Venstre ønsker at gang- og sykkelvegen skal være førstevalget til og fra fritidsaktiviteter og utdanning der det er geografisk mulig.

Taxitilbudet er et viktig supplement til øvrig kollektivtilbud. I tillegg er taxi en forutsetning for aktivitet og deltakelse i samfunnet for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne. Venstre vil sørge for at taxitilbudet er effektivt og attraktivt for kunder og sjåfører, og stille krav til næringen om bruk av nullutslippsteknologi i takt med den naturlige utskiftingen av biler.

Venstre vil

 • ha dobbeltspor til Lillehammer innen 2025
 • ha to nye krysningsspor på Gjøvikbanen (Reinsvoll og Nittedal)
 • at Gjøvikbanen skal være en konkurranseutsatt togstrekning
 • ha nye krysningsspor mtp godstransport
 • planlegge høyhastighetsbane Oslo – Trondheim gjennom Gudbrandsdalen
 • prioritere en sammenbinding av Gjøvik- og Dovrebanen
 • at Oppland tar en pådriverrolle for det felles nasjonale elektroniske billettsamarbeidet
 • jobbe for en mer sammenhengende planlegging og utbygging av vegprosjekter

fylkesveger

 • arbeide for ferdigstilling av E16 gjennom Oppland
 • fullføre utbyggingen av fylkesveg 33 over Tonsåsen, ny trasé ut av Gjøvik og forbi Skreia
 • gjennomføre utbygging av fylkesveg 247 Hov – Hasvoldseter
 • ta vare på Lundebrua i Etnedal
 • jobbe for charter- og rutetilbud på Fagernes Lufthavn
 • prioritere tiltak langs fylkeskommunale veger som gir økt trafikksikkerhet
 • prioritere flere gang- og sykkelveger
 • øke andelen som sykler eller går til skolen eller jobb

GRØNN OPPTUR

Oppland er et grønt fylke med store naturområder av nasjonal og internasjonal betydning som våtmarks og fjellområdene våre med et rikt artsmangfold. All aktivitet må skje innenfor de rammene naturens tåleevne setter. Venstre mener at naturen har en egenverdi og forvaltningen skal sikre framtidige generasjoners bruk. Mennesker skal enkelt kunne velge miljøriktig uten at det koster ekstra. Den som forurenser skal betale det forurensningen koster.

Oppland har hatt som mål å være et grønt fylke og et foregangsfylke i klimaarbeidet. Venstre mener det er en selvfølge at Oppland fylkeskommune som en offentlig aktør viser vei i energi-, klima- og miljøspørsmål og at Fylkeskommunen selv bidrar til å redusere klimautslippene. Dette skal være et styrende prinsipp i all politikkutforming. Skal det «grønne skiftet» skje, må også nye generasjoner engasjeres aktivt i arbeidet.

Vi har store muligheter til å utvikle Oppland uten å komme i konflikt med viktige natur- og friluftsverdier. Oppland Venstre ønsker en ”Grønn Opptur for Oppland”. Dette skal være en ledetråd for grønn vekst og utvikling i Oppland i samarbeid med stat, kommuner, private, frivillige og villige fram mot 2020.

Det viktigste verktøyet for en styrt utvikling som ivaretar avveiningen mellom vekst og vern er en samordnet areal- og transportplan. Gjennom fylkesplanlegging ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling og bidra til at Fylkeskommunen samarbeider om grønn arealplanlegging med kommuner og næringsliv. Venstre vil dessuten være en pådriver for bedre samordning av areal og transport over fylkesgrenser.

Venstre vil arbeide for at utvikling av bo-områder, næringsarealer og offentlig virksomhet i bynære områder må planlegges slik at det fører til redusert transportbehov. Venstre vil gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå eller sykle til dagens gjøremål. Venstre vil sørge for at fylkeskommunen bruker rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang- og sykkelvei) er på plass før utbygging.

Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer.

Venstre vil arbeide for en ny offensiv og framtidsrettet energi- og klimaplan i Oppland. Utstrakt bruk av forurensende drivstoff og energikilder til oppvarming er, sammen med gasser fra økende avfallsmengder, en trussel mot klimaet vårt. Trafikkmengden i landet øker sterkt, og kollektivandelen er synkende. Det må satses kraftig på kollektive transportmidler i byer og tettbygde strøk.

Fylkeskommunen bør stimulere til økt overgang til alternative og mindre forurensende energikilder, både til oppvarming og produksjon. Bygninger, anlegg og infrastruktur legger premissene for adferd, energibruk og miljøbelastning. EU har besluttet at nye offentlige bygninger fra og med 2018 skal ha nær null i energiforbruk. Venstre mener Oppland Fylkeskommune bør legge seg på samme ambisjonsnivå, og samarbeide med kommunene i fylket for at de skal oppnå det samme. Alle nye bygg etableres som lavenergihus med energifleksible vannbårende anlegg. Målet er at det benyttes minst mulig energi ikke bare riktig energikilde.

Aktivitet i friluft er en verdi i seg selv. Fylkeskommunen er en viktig medspiller i utvikling, tilrettelegging og utfordringer knyttet til friluftslivet i Oppland.

Venstre vil:

 • utvikle dagens samarbeid om areal- og transportplanlegging til et forpliktende samarbeid med alle omkringliggende fylker
 • legge forholdene til rette for at fjernvarme/nærvarme etableres der det er behov
 • at alle nye bygg i Fylkeskommunens regi skal ha klimaprofil
 • knytte byer og tettsteder i Oppland nærmere sammen gjennom økt satsing på miljøvennlige kollektivløsninger
 • jobbe for lavere billettpriser på kollektivtrafikk og et bedre busstilbud
 • at kollektivtrafikken er klimanøytral innen 2020
 • ta vare på ressurser som matjord, kulturminner, naturmangfold og friluftsområder
 • at Opplands store naturområder forvaltes slik at mangfoldet av dyre- og plantearter sikres
 • at kommunene ved utbygginger, kartlegger konsekvensene for naturområder og det biologiske mangfoldet.
 • at vassdragene sikres mot forurensninger, ikke minst gjelder dette de store innsjøene som Randsfjorden og Mjøsa.
 • at rovviltforliket følges opp av alle parter
 • at utbygd vannkraft utnyttes bedre gjennom opprusting av kraftanlegg og energiøkonomisering
 • ha ladestasjoner for ladebiler ved alle videregående skoler og andre fylkeskommunale bygg
 • initiere et pilotprosjekt på produksjon av biogass fra gårdsbasert bioanlegg
 • stimulere matproduksjonen i Norge og innrette landbrukspolitikken for bedre utnyttelse av beiteressursene
 • videreutvikle landbruket på en slik måte at alle miljøinteresser ivaretas

VERDISKAPING

Utgangspunktet for Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter.

Venstre vil være gründernes parti og vil at næringspolitikken skal bygge opp om entreprenørskap og innovasjon i hele fylket. Venstre ønsker å stimulere til at flere kan skape sin egen arbeidsplass. Småbedriftenes muligheter til verdiskaping er svært viktig for bosetting i distriktene.

Oppland har vært heldig fra naturens side, med rike skogressurser, fruktbare jordbruksområder og vakre fjellområder. Dette har vært og vil også være grunnlaget for flere av våre viktigste næringer, som jord- og skogbruk og reiselivsnæringen.

Venstre vil spesielt vektlegge innovasjon og entreprenørskap innen miljøteknologi. Satsing på miljøteknologi er et virkemiddel for å fremme fortsatt økonomisk vekst med minst mulig negativ miljøeffekt. Næringslivets evne til innovasjon, problemløsing og effektivisering kan bidra til å fremme utvikling og bruk av miljøteknologi. Sterke næringsklynger med velfungerende samarbeidsrelasjoner mellom ulike bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører vil være sentrale i dette arbeidet. Venstre legger vekt på dette i vår næringspolitikk.

Oppland er et fylke med rike skogforekomster og lange tradisjoner innen skogbruk og treforedling. Den skogbaserte verdikjeden er omfattende, og den gjensidige avhengigheten mellom leddene i verdikjeden er sterk. Derfor får det store konsekvenser for de rundt, når en del av kjeden faller ut. Venstre mener Oppland har noen særlige muligheter knyttet til fornybar energi og alternativ utnyttelse av skogressursene.

Bioøkonomi handler om verdiskapning knyttet til produksjon eller foredling av bioressurser. Det gir nye muligheter for miljø og samfunn. Oppland Venstre vil være pådriver for at næringslivet tar i bruk bioråstoff og mener bioøkonomien er veien å gå for å få et bærekraftig samfunn. Samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for verdiskaping. Skogen og dens ressurser har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen, både som karbonlager, bygningsmateriale, i nye og innovative produkter og som energiressurs. Når klimaforliket skal styrkes er utnyttelse av skogressursene en del av løsningen.

Venstre vil gi landbruket nye muligheter til utvikling. Landbrukspolitikken vår tar utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende. Fremtidens landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn. Venstre vil ha en fremtidsrettet landbrukspolitikk med gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger.

Dagens rammeverk er ikke egnet til å nå fastsatte mål for bosetting, sysselsetting, matsikkerhet og inntektsnivå, og heller ikke til å nå Venstres mål om bedre dyrevelferd og et mer miljøvennlig landbruk.

Reiselivsnæringen står for en stor del av verdiskapingen i Oppland. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at regionen skal lykkes som turistmål. I Oppland vil også urørt natur være en vesentlig faktor for fremtidig turistsatsing. Gjennom regional planlegging ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling. Fylkeskommunen bør bidra med kompetanse og tilskudd til nye produkter, infrastruktur og samordning av profileringstiltak og være en medspiller i å gjennomføre foreslåtte tiltak i “Regional delplan for reiseliv”. Venstre vil sette av årlige ekstra midler til reiseliv i fylkeskommunens budsjett.

En av landets mest kompetente høyteknologiske industriklynger ligger på Raufoss. NCE Raufoss er et av 9 industrimiljøer i Norge som har fått status som Norwegian Center of Expertise (NCE). Venstre mener det er viktig å stimulere til at denne kompetansen brukes strategisk til et nasjonalt industrielt grønt taktskifte.

God og stabil tilgang på nett er en forutsetning for næringsutvikling i hele fylket. Nettilgang er i tillegg viktig for kortreist arbeid i distriktet, for utdanningsmuligheter gjennom fjernundervisning og for kvaliteten på enkelte helsetilbud.

Venstre vil

 • at Oppland Fylkeskommune fortsatt skal være en sterk regional utviklingsaktør
 • styrke nye og etablerte næringshager / næringsklynger
 • styrke satsingen på Ungt entreprenørskap i Oppland, særlig rettet mot yrkesfag og høyere utdanning
 • særlig stimulere til næringsutvikling basert på ny teknologi innen miljø og fornybar energi
 • stimulere til samarbeid mellom reiselivsnæringen, forskning og offentlig forvaltning
 • etablere landsdelsselskap for fjelldestinasjonene
 • sørge for grunnfinansiering av fellesgoder gjennom destinasjonsselskapene
 • opprette og utvikle et nasjonalt kompetansesenter for Fjellandbruk i Oppland
 • bidra til videreutvikling av NCE på Raufoss
 • bygge ut bredbånd/fiber i hele fylket
 • støtte samarbeidsløsninger og – arenaer mellom de videregående skolene i Oppland, næringslivet og ledende innovasjons- og læringsmiljøer
 • arbeide for at det gis bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom skattestimulans for private investorer

 

KULTUR I OPPLAND

Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. Dette innebærer blant annet å stimulere til aktivitet innenfor alle kulturuttrykk. Kulturaktiviteter skaper møteplasser og er et godt redskap for å skape felles arenaer der mennesker i alle aldre og med ulike bakgrunn kan møtes.

Oppland Venstre vil at fylkeskommunen skal tilrettelegge for kulturopplevelser i samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter. Gjennom partnerskapsavtaler mellom kommune, fylkeskommunen og øvrige kulturaktører kan det skapes utviklingsmuligheter i hele fylket. Venstre vektlegger samarbeid på tvers av kommunegrensene og vil bidra til at fylkeskommunen stimulerer denne type utvikling. Det må etableres en pott med frie utviklingsmidler på kulturfeltet for å fremme utvikling, nyskaping og regionalt samarbeid.

Gode kulturtilbud skaper bolyst og trivsel. Kultur gir også grunnlag for kreativ næringsvirksomhet – som er viktig både for lokalsamfunn og næringsliv. Samspill mellom offentlig sektor, en fri kultursektor og næringslivet skaper nye muligheter. Venstre ønsker et enklere kultur-Norge med minst mulig byråkrati og krav til unødvendige mengder dokumentasjon. Offentlige støtteordninger skal sikre rekruttering og premiere aktivitet og privat initiativ. Venstre vil arbeide for at det etableres et tett samarbeid mellom regionene slik at kommunale, fylkeskommunale og statlige midler kan utnyttes på en best mulig måte. Det skal være stimulerende å legge ned innsats i kultur- og idrettsarbeid. De frivillige organisasjoners innsats representerer store verdier for samfunnet.

Venstre mener at økt kulturaktivitet blant barn, unge og eldre er inspirerende både for skolen og kulturlivet. Gjennom ordninger som «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken» får kulturtilbydere tilgang til midler til produksjoner for disse målgruppene.

Venstre vil støtte og medvirke til en videreutvikling av de etablerte musikkfestivalene i fylket, og samtidig gi rom for nye initiativ. Venstre mener det er viktig å videreutvikle det gode filmmiljøet på Lillehammer.

Bibliotekene er viktige institusjoner som gir alle borgere gratis tilgang på kunnskap. De representerer også viktige møteplasser. Venstre ønsker at fylkesbiblioteket fortsatt skal være en pådriver og koordinator slik at bibliotekene utvikles i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. Oppland Venstre ønsker enda større samhandling på tvers av kommunegrenser. Her spiller også fylkesbiblioteket en viktig rolle. Venstre mener det er et viktig prinsipp at bibliotektilbudene er gratis.

Museer er viktige som kulturbærere, historiefortellere og tradisjonsbærere og stimulerer kontakten mellom generasjoner. De har også en viktig oppgave for å sikre ivaretakelsen av den immaterielle kulturarven. Gjennom konsolideringer innenfor museumssektoren i Oppland har antallet museer blitt redusert. Flere av museene sliter med stram økonomi. Hensikten med sammenslåingen av driften har vært å styrke økonomien slik at museene blir bedre i stand til å ivareta sine oppgaver; formidling, forvaltning, forskning og ikke minst fornying. Venstre vil arbeide for at museene sikres økonomiske midler som setter dem i stand til å ivareta disse oppgavene.

Oppland har mange kulturminner som trenger konservering og oppgradering slik at de kan bidra til formidling av tradisjon og identitet. Venstre ser bevaring av kulturminner, kulturmiljøer og eldre bebyggelse som en viktig oppgave i fylket. Dette er viktig for steders særpreg. Når kommuner arbeider med stedsutvikling og fortetting er dette særlig viktig for å bevare det enkelte steds identitet. Venstre vil at fylkeskommunen skal være en pådriver for at alle kommuner utarbeider kulturminneplaner og at fylkeskommunens kulturvernkompetanse brukes aktivt i samarbeid med kommunene. Venstre vil sikre håndtverkskompetanse for å kunne restaurere etter antikvariske prinsipper.

Idretten er en viktig leverandør av glede, glød og engasjement og bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver som integrering, gode oppvekstmiljøer og folkehelse.Oppland Venstre ønsker en god dialog med representanter for idretten i fylket. Regionalt samarbeid er etter Venstres mening den beste måten å sikre gode idrettsanlegg i hele fylket på.

Venstre vil

 • at kulturen skal ha plass til både profesjonelle og amatører
 • fortsatt satse på «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken»
 • styrke fylkesbiblioteket som integreringsarena
 • gi fylkesbiblioteket ressurser til å utvikle formidlingen av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi
 • knytte museumssektoren og reiselivet tettere sammen
 • styrke museene som regional utviklingsaktør.
 • styrke samarbeidet med og tilskuddet til de frivillige organisasjonene
 • styrke satsingen på film og næringsutvikling, ved å legge bedre til rette for innspillinger og gründerskap lokalt

 

LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I OPPLAND

Venstres overordnede mål for perioden 2015-2019 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Oppland i tett samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, næringslivet, de frivillige organisasjonene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Venstre vil styrke det lokale selvstyret og gi folk økt innflytelse over egen hverdag. Vi kjemper mot statlig detaljstyring og sentralisering av makt.

Venstres visjon om et levende folkestyre forutsetter at de lokale folkevalgte organene har rammevilkår og politisk handlingsrom som er tilpasset dagens samfunn og fremtidens utfordringer. Flest mulig avgjørelser som har betydning for samfunnsutviklingen og levering av tjenester til innbyggerne skal tas av folkevalgte organer. Venstre vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt fra staten til lokale folkevalgte organer, og på den måten gi borgerne økt innflytelse over egen hverdag.

Venstre vil gi borgerne bedre tilbud i sine nærmiljø. Kommunestrukturen fra 60-tallet står i sterk kontrast til dagens reelle bo-, arbeidsmarkeds- og serviceområder. Mange av kommunene har ikke lenger mulighet til å ta et helhetlig grep om næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester, blant annet innen helse og omsorg. Reformene er ikke for å forandre Norge, men fordi Norge er forandret. Kommunene har nye og større oppgaver og mange tjenester er mer spesialisert.

Venstre må sørge for at kommune- og regionreformen blir en demokratireform, og ikke bare en forvaltningsreform. Venstre mener derfor det er viktig å flytte flere oppgaver fra staten til regionene og kommunene. Det må vedtas en lov som forplikter staten til desentralisering av konkrete oppgaver når reformen gjennomføres. En slik desentralisering krever en ny kommunestruktur som gir større kommuner med større ansvar enn i dag, spesielt innen velferdstjenester og helsevesen. Større kommuner vil være bedre i stand til å bygge nødvendige fagmiljøer med mulighet for behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø. Ved sammenslåinger er det viktig å sørge for fortsatt god lokal forankring og gode muligheter for innflytelse.

Prosessen skal baseres på frivillighet ved at kommunene i utgangspunktet selv bestemmer hvor de framtidige kommunegrensene skal gå, men staten skal ha mulighet i siste instans til å gripe inn for å sikre at desentraliseringen av oppgaver er mulig.

Det bør legges vekt på å redusere antall kommuner i naturlige sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Av hensyn til Norges spesielle geografi kan det ikke settes en absolutt minimumsgrense for antall innbyggere i kommunene. I dag er kommunenes inntektssystem innrettet slik at små kommuner som slår seg sammen kan tape økonomisk. Kommuner som slår seg sammen må merke at det lønner seg.

Dagens fylkeskommune er ikke tilpasset fremtidens utfordringer og må endres. Ved at en ser det lokale og regionale nivået i sammenheng, mener Venstre at vi kan få flyttet ned flere statlige oppgaver enn om man bare ser isolert på hva kommunene kan overta av oppgaver. Noen av Fylkeskommunenes oppgaver kan helt eller delvis overføres til de nye kommunene, mens andre hører mer naturlig hjemme i nye regioner. Større regioner åpner dessuten for overføring av andre og større oppgaver enn fylkeskommunene har i dag.

Venstre vil

 • gjennomføre en kommunereform som resulterer i nye, færre og sterkere kommuner
 • løse offentlige oppgaver på lavest mulig nivå
 • desentralisere og gi de nye kommunene hel eller delvis myndighet over oppgaver som rehabilitering, barnevern, folkehelse og forebygging, rusomsorg, psykisk helsevern, kultur, kriminalomsorg, sikkerhet og beredskap, miljø- og arealpolitikk
 • at nye og større kommuner får hånd om regionale utviklingsmidler
 • arbeide for å erstatte dagens fylker med nye, større regioner og ta en aktiv rolle for å definere hvilke oppgaver som skal flyttes fra staten til regionene

VERDEN I OPPLAND

Integrering er en kontinuerlig prosess som handler om toleranse og gjensidig respekt for hverandre. Målet er at vi skaper et samfunn med like muligheter for alle, uavhengig av om du er født i Norge eller ikke.

I Oppland er 5,2 % av befolkningen innvandrere, det vil si 9600 av borgerne har innvandrerbakgrunn og andelen øker raskt.

Oppland trenger befolkningsøkning. Innvandrere er en viktig ressurs både når det gjelder arbeidskraft og bygging av lokalsamfunn.

Oppland Venstre mener at det integreringsperspektivet må innarbeides og ivaretas i all politikkutforming, gjerne i samarbeid med det flerkulturelle rådet i Oppland.

Venstre vil

 • at fylket skal være preget av toleranse, respekt og ulike menneskers samspill og samarbeid
 • at det flerkulturelle perspektivet ivaretas i all politikkutforming
 • jobbe for at det flerkulturelle rådet i Oppland konsulteres der det er relevant
 • at Oppland fylkeskommune skal være en arbeidsgiver som legger til rette for større rekruttering av etniske minoriteter
 • gi tilskudd til lag og foreninger som jobber for aktiviteter hvor flere nasjonaliteter møtes, særlig rettet mot barn og ungdom
 • bedre buss- og togtilbud
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**