Lier Venstres valgprogram – Skole og oppvekst

Offentlig skole med kvalitet supplert av private tilbydere på Lørenskog. "Foto: Stock photo © shironosov", "Foto: Stock photo © shironosov"

Lier Venstre ønsker at barn som vokser opp i Lier skal oppleve at akkurat dét gjør en forskjell. Grønne Lier har fantastiske natur- og landbruksarealer som alle innbyggere har mulighet til å benytte seg av. Lier landbruksbarnehage har blitt kåret til Liers beste barnehage, og Oddevall SFO har blitt kåret til Norges beste SFO (for andre gang). Felles for disse to er at barna er i stor aktivitet, og er mye ute.

Barnehage
Lier Venstre vil ha barnehager som har et godt pedagogisk og sosialt tilbud for barna, der de lærer gjennom lek og får den oppfølgingen de trenger. Barna har for få kvalifiserte voksne som veileder dem i løpet av dagen. Lier Venstre vil ha faglærte voksne som har tid, ressurser og kompetanse til å se alle barn. Derfor vil Lier Venstre jobbe for en bemanningsnorm med et langsiktig mål om 1 voksen per 3 barn under 3 år, og 1 voksen per 5 barn mellom 3 og 6 år.

Skole
Venstre ønsker en skole som har ambisjoner for alle elever, der det er egne ambisjoner og evner som er grunnlaget for hva du velger i livet – ikke din sosiale bakgrunn. Alle elever er ulike. En liberal skolepolitikk handler om å legge til rette, slik at alle elever får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig.

Flere lærere
Den største utfordringen norske skoler må takle i de kommende årene er å sikre mange nok lærere, og like viktig er gode lærere. Skolen i Lier skal være et sted hvor elever skal ses, oppmuntres og få mulighet til tilpasset undervisning. Lier Venstre vil sikre at skoletiden er en verdifull del av livet. Derfor vil Lier Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere.

Foreldreskole
Lier Venstre vil også legge til rette for økt samarbeid mellom skole og hjem. Nå som leksehjelpen er avviklet vil Lier Venstre se på mulighetene for en alternativ løsning med foreldreskole som en forsøksordning. Hensikten med foreldreskoler er at foreldrene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gir dem gode forutsetninger for å være foreldre i skolen, og at det skal etableres et godt fellesskap mellom foreldrene.

Barnehagene

Lier Venstre vil:

 • Fortsette å differensiere barnehagepriser
 • Øke voksentetthet i barnehagene og definere en bemanningsnorm .
 • Ansette flere barnehagelærere med pedagogisk utdanning.
 • Etablere et særskilt videreutdanningsløft for pedagogiske ledere som er ansatt på dispensasjon fra kravet om pedagogisk utdanning.
 • Øke rekrutteringen av barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.
 • Stimulere til økt mangfold av barnehager, som for eksempel natur-, frilufts- og musikkbarnehage.
 • Belønne barnehager som har gode tiltak og ideer.

Grunnskolen

Lier Venstre vil:

 • Innføre en prosjektordning med større bruk av uteskole i grunnskolen, ved å ha fagundervisning ute tilsvarende 1 skoledag per uke for 1. – 7. trinn.
 • Styrke lærerens kompetanse på utendørs fagundervisning.
 • Jobbe for økt faglig deling av gode undervisningsopplegg via nett, slik at lærere enkelt kan dra nytte av andres kompetanse og gode ideer til undervisning.
 • Opprettholde et sterkt spesialpedagogisk tilbud for elever som ikke får dekket sine behov i den vanlige grunnskolen.
 • Styrke kompetansen hos skolepersonalet på mobbing, samt opprette en fast årlig fokusdag hvor alle skolene samtidig har fokus på problematikken rundt mobbing.
 • Legge til rette for faglig samhandling og erfaringsutveksling mellom pedagogene på de forskjellige skolene, i tillegg til rektorene.
 • Prioritere at lærere får undervise innenfor sine kompetanseområder ikke bare på ungdomstrinnet, men også i grunnskolen.
 • Øke antall helsesøstre og miljøterapeuter i skolen.
 • Etablere en forsøksordning med foreldreskole.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**