De glemte grenbanene

Foto: Morten Skåningsrud

Det mangler ikke skinner i Østlandsområdet, selv om det er trangt i Oslo-tunnelen. Det er på tide å ruste opp «de glemte grenbanene» – «Østlandsstjerna». Kommunene langs disse banene må sammen vise potensialet i «Østlandsstjerna» og forplikte seg til klimavennlige arealplaner. Det skriver Abid Raja, Solveig Schytz og Njål Vikdal i Aftenposten i dag.

Det er i dag tolv banestrekninger som går inn til Oslo. Den store InterCity-satsingen angår tre av disse banene. Potensialet til de tre indre lokaltoglinjene i Bybåndet er synliggjort med kvartersruter. Men, mulighetene til de seks «glemte grenbanene» har vært oversett. Venstre har de to siste årene i Stortinget og fylkestinget arbeidet for å få Østlandsstjerna fram fra glemselen.

I en avstand på 20 til 50 km fra Oslo, utenfor Asker/Drammen, Lillestrøm og Ski, ligger de seks glemte og forsømte grenbanene. Disse lokaltoglinjene er Kongsbergbanen, Spikkestadbanen, Østre Østfoldbane, Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen fra Lillestrøm til Dal/Eidsvoll. Grenbanene går ut til viktige regionbyer og tettsteder i Akershus, Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold, hvor det allerede bor en stor befolkning med stort potensial for fortetting ved stasjonene. Flere av toglinjene kan også spille en stor rolle i å flytte gods fra vei til jernbane.

Med begrensede investeringer, på kun 5-10 milliarder kroner, kan man øke kapasitet og senke reisetid, gjennom å bygge kapasitetssterke påkoblinger, krysningsspor og plattformforlengelser. Store deler av disse gevinstene kan tas ut før en ny Oslo-tunell.

Kommunene i Østlandsstjerna må på sin side forplikte seg til at boligveksten skal være klimavennlig. Kommunene må forplikte seg til at 80-90% av boligveksten skal skje ved togstasjonene, eller ved eksisterende matebussakser. Det vil sikre attraktive sentrum i de regionale stasjonsbyene.

Det er på høy tid at kommunene i Østlandsstjerna går sammen for å synliggjøre potensialet i grenbanene samlet slik Spikkestadbanen pendlerforening og Asker Venstre har foreslått. Alenegang har ikke gitt resultater.

Investeringer i grenbanene vil gi store bidrag til regionforstørring, flytte transport fra vei til bane og redusere biltrafikken.

Abid Raja, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Solveig Schytz, gruppeleder og 1.kandidat i fylkestinget

Njål Vikdal, 4.kandidat fylkestinget,

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**