Skole og utdanning

En oppvekst og skole som sikrer kompetanse

Venstre mener at alle skal ha en trygg oppvekst og en skole med like muligheter. For at alle skal føle at de mestrer livene sine, er det en målsetting at ingen skal oppleve å bli utestengt eller mobbet i Oppdalsskolen. Denne målsettingen innebærer tett samhandling mellom barn og foreldre, elever og lærere og skoleeier. Oppdal har god barnehagedekning og et godt tilbud vi ønsker alle barn skal ta del i. Familieøkonomi skal ikke være et hinder for at barn får gå i barnehage, og vi ønsker at lavinntektsforsørgere skal få gratis barnehage.

Den offentlige skolen skal styrkes med gode strategier for utvikling og kvalitet i opplæringen. Ny teknologi gir muligheter for variert og spennende undervisning for fremtidens skole, og vi ønsker at Oppdalsskolen skal utvikle strategier for denne kompetansen.

Venstre vil se på ressursbruken i skolehelsetjenesten for at helsepersonell skal være mer tilgjengelig for elevene i skoletida. Mer sosial og emosjonell opplæring må inn i skolen for å møte den store økningen av sosiale og psykiske vansker hos barn og unge.

For å sikre kompetanse i arbeidsstyrken må flere enn idag fullføre yrkesopplæring. Ressurssenteret som er lagt til Oppdal videregående skole, må sikres kommunalt økonomisk bidrag. Mange står også uten fullført videregående opplæring fordi de har brukt opp retten sin. Venstre vil styrke voksenopplæringen for å nå dette målet. Det må også etableres flere læreplasser i kommunen slik at flere kan ta fagbrev i de programmene som tilbys i videregående skole.

For å stimulere til nyskaping og innovasjon bør gründerskap/entreprenørskap som metode innføres på mellom – og ungdomstrinnet.

Venstre vil beholde nærmiljøskoler i ei bygd som har et stort geografisk areal, høy andel av arbeidsplasser innen landbruk og spredt bosetting. Folk skal få muligheten til leve det gode liv i fjellbygda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**