Byrådets tilleggsinnstilling – budsjett 2016

Foto: Jo Straube

Byrådet Johansen la 19.11.15 frem sitt forslag til endringer i budsjettet for 2016. Venstres bystyregruppe ser positivt på økt tilskudd til frivillighet og mer penger til sykkel, men er likevel bekymret over kutt i viktige prosjekter. –Jeg er overrasket over at de ikke har funnet rom for større satsinger etter løftene de ga i valgkampen og i byrådserklæringen, sier gruppeleder Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Samferdsel og miljø

Det grønne skiftet i Oslo startet for fire år siden – da Venstre gikk inn i byråd. -Under vår tid ved byrådsmakten gikk mye i riktig retning: Stadig flere reiser kollektivt fordi vi har rustet opp og bygget ut kollektivtrafikken; klimagassutslippene per hode går nedover fordi vi har gjort det enklere å ta grønne valg; og utslippene av svevestøv har gått ned fordi vi har satt i verk kraftige virkemidler, sier Melby.

Venstres syn er at man ikke må gjøre miljøtiltak upopulære ved å bare stramme inn på bilbruk – uten å sørge for at alternativene til bilbruk er gode nok. –De skal ha ros for å bruke mer penger på sykkelvei, men jeg registrerer at det ikke legges en eneste frisk krone på kollektiv, sier Melby. Tvert i mot er det et reelt kutt på kjøp av transporttjenester. Tilskuddet må økes med 38,1 millioner kroner i tilleggsinnstillingen for å kompensere for momsøkning. Byrådet legger kun inn 23,1 av disse millionene. -Min største bekymring på klimaets og miljøets vegne er at virkemidlene det nye byrådet legger fram ikke er tilstrekkelige til å nå deres egne mål. For eksempel mangler de restriktive tiltakene mot bilbruk en tilsvarende offensiv satsing på kollektiv som gjør at det fortsatt vil være enkelt å reise over hele byen. For at restriktive tiltak skal ha effekt, og også bli akseptert, er det viktig at vi sørger for at de grønne alternativene som kollektivtrafikken blir mer attraktive, sier hun.

Det nye byrådet skriver i sin pressemelding at sykkelsatsingen åttedobles fra byrådet Røslands forslag til budsjett. Det er ikke riktig. Potten på 12 millioner foreslås økt med 15 millioner. Melby, som også er nestleder i bystyrets samferdsels- og miljøkomité, er positiv til dette tiltaket. –Utbedring av eksisterende og bygging av nye sykkelveier er et viktig arbeid det gamle byrådet jobbet mye med. Det er flott å se at dette byrådet vil følge opp satsingen, sier hun.

Venstre savner friske midler til gateopprustning i byrådets forslag. Siden byrådet gjorde det klart at de ønsket å gjøre sentrum bilfritt, har Melby vært tydelig på gateopprustning må være en del av planen for gjennomføring av bilfritt sentrum. -Vi må ruste opp de bilfrie gatene og gjøre dem om til attraktive byrom folk ønsker å oppholde seg i og gå i, men jeg finner ikke én eneste ny krone til å gjøre gatene mer attraktive, sier hun. Melby mener det generelt er det lite som tyder på at det vil bli tatt noen grep i sentrum i det hele tatt det neste året. -De har bare satt av penger til planlegging av bilfri by, ikke noe til gjennomføring, sier hun.

Melby gleder seg også over at byrådet legger inn 45 millioner kroner til kommunens klimaarbeid – en av de største summene i denne tilleggsinnstillingen. –Det er godt å se at det nye byrådet har store miljøambisjoner. Det blir spennende å se hvordan de tenker at klimaarbeidet i kommunen skal organiseres, og Venstre vil være en pådriver i arbeidet med å finne de beste løsningene for dette. Foreløpig er det lite konkret hvordan pengene skal brukes, sier Melby.

 

Kultur og idrett

Venstres representant i Kultur- og utdanningskomiteen, Espen Ophaug, sier han ser lite til kulturløftene som kom i valgkampen. Han er bekymret over særlig to ting: det nye hovedbiblioteket i Bjørvika og det store kuttet i potten for tilskudd til innovasjon i kulturlivet.

Byrådserklæringen er tydelig på at Lambda skal fullføres, men gir ingen garanti for Diagonale. -Det er litt merkelig at man nevner ferdigstilling av det ene kulturbygget i Bjørvika eksplisitt, og ikke det andre, sier Ophaug. Han understreker at han regner med at byrådet planlegger å ferdigstille Diagonale, men forteller at han likevel har stilt spørsmål til byråden og bedt om en garanti.

Han er ikke mer optimistisk etter å ha sett tilleggsinnstillingen. –Nå skaper byrådet usikkerhet rundt gjennomføringen av prosjektet. Vi er fullstendig klar over at Diagonale er et kostbart prosjekt, men vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker å prioritere det. Derfor la vi inn kostnadsøkningen på Diagonale i vårt forslag til tilleggsinnstilling, som ble trukket av det nye byrådet. Deichmanske er Oslos best besøkte kulturinstitusjon i dag. Det nye Deichmanske i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap, sier Ophaug.

Ophaug mener at de små endringene byrådet gjør i kulturbudsjettet er feil prioriteringer. –Da vi så at det sto i byrådserklæringen at man ville øke støtten til aktører som formidler profesjonell kunst på det frie scenekunstfeltet og bidra til nyskaping, var vi svært positive. Det harmonerte dårlig med Arbeiderpartiets alternative budsjetter de siste årene, der man har kuttet i potten for løpende tilskudd til kunst og kultur og i innovasjonspotten, men vi regnet med at disse pottene ville bli skjermet for kutt i 2016, sier Ophaug.

Byrådet har imidlertid kuttet to millioner kroner fra innovasjonspotten. –Det er veldig synd, for dette er en populær ordning som har gitt Oslos kulturliv et større mangfold og sørget for at byens kultur for en stor del produseres av Oslos selvstendige kulturliv, sier Ophaug. Han understreker at Venstre også i fremtiden vil kjempe for at innovasjonsmidlene er en del av kulturbudsjettet.

Guri Melby er også overrasket over at det nye byrådet, som har kommet med utallige løfter om nye idrettsanlegg, faktisk kutter i idrettsbudsjettet. –Det er oppsiktsvekkende at de i sum gir mindre penger til idretten enn vi la opp til i det gamle byrådets budsjettforslag, sier hun. –De ønsker ikke å realisere Åsland skytebane og det er ikke lagt inn friske midler til nye prosjekter. I tillegg foreslår de at penger som er avsatt til spesifikke prosjekter gjennom vedtak i bystyret fritt skal kunne omdisponeres til andre formål. Det mener jeg er et demokratisk problem, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**