Vedtekter Akershus Venstre

§ 1. FORMÅL
Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i
samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. ORGANISASJON

I. Organer

Akershus Venstre er sammensatt av Venstres lokallag i fylket. Fylkeslagets sentrale organer er fylkesårsmøte, hovedstyret og fylkesstyret. Fylkeslaget er innmeldt i Venstre. Når lokallag foretar innkreving av kontingent, betales den kontingent pr. medlem som er fastsatt av fylkesårsmøtet og landsmøtet til Venstres Hovedorganisasjon innen utgangen av januar. Hovedorganisasjonen fordeler fylkeslagenes kontingent.

II Medlemskap
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt. Samlet kontingent samt kriterier for hvem som er berettiget til evt. redusert kontingent fastsettes av Venstres landsmøte
Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare
være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem skal være tilknyttet et lokallag og kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. Rettigheter som medlem utøves personlig.
III Tilknyttede organisasjoner
Akershus Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon i Akershus Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive:
Akershus Unge Venstre (AUV), Akershus Venstrekvinnelag (AKV), og Akershus Liberale Studenter (ALSF).

IV Likestilling

For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i fylkeslagets styrer, utvalg og komiteer. Regelen gjelder også i forbindelse med valg av delegasjoner til landsmøtet.

§ 3. FYLKESÅRSMØTET

I. Kompetanse og sammensetning

a) Fylkesårsmøtet er øverste organ i Akershus Venstre. Årsmøtet holdes innen 15. februar hvert år. Fylkesstyret innkaller Årsmøtet med minst en måneds varsel. Årsmøtet behandler de saker som er fastsatt i fylkeslagets vedtekter, §6 .

Ekstraordinært årsmøte holdes når minst en tredel av lokallagene skriftlig krever det, eller når styret vedtar det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. De valgte utsendinger til det ordinære årsmøtet er utsendinger til det ekstraordinære.

Saksdokumenter sendes lokallag/påmeldte utsendinger minst 7 dager før årsmøtet. I innkallingen settes det en frist for påmelding og for å fremme forslag til politiske uttalelser/andre forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet. For sent innkomne forslag må ha 2/3 flertall for å kunne bli tatt opp til behandling.

b) Sammensetning og representasjonsrett.
Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer og av delegater valgt av lokallagsårsmøtene i Venstre etter følgende regler:

1. Antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 delegat
26-50 medlemmer: 2 delegater
51-100 medlemmer: 3 delegater
Videre 1 delegat for hvert påbegynt 50 medlemmer.
2) Antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i fylket:
Inntil 150 stemmer: 1 delegat
For overskytende antall inntil 1.900; en delegat for hvert påbegynt 250

For overskytende antall inntil 7.900; en delegat for hvert påbegynt 400

For ytterligere overskytende antall; en delegat for hvert påbegynt 700

Medlemstallet beregnes pr 31. desember og kun betalende medlemmer regnes med.

I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar fylkesårsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall.

Delegater fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

Venstres fylkesråder og fylkestingsrepresentanter, stortingsrepresentanter fra fylket og

statsråder fra fylket har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtene.

Fylkesårsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Sideorganisasjonene sin representasjon er basert på antall mulige delegater fra lokallagene totalt, slik at sideorganisasjonene til sammen får 15 % delegater på toppen av disse. Delegatene blir fordelt etter medlemstal (antall betalende medlemmer i hver sideorganisasjon), men slik at hver sideorganisasjon får minimum to delegater.

Det er en forutsetning for representasjonsretten at lagene har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette.

Venstres fylkesråder og fylkestingsrepresentanter, stortingsrepresentanter fra fylket og

statsråder fra fylket har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtene.

Fylkesårsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

1. Arbeidsoppgaver
a) Konstituering. Under konstitueringen ledes møtet av lederen.
Møtet oppnevner 1) møteledere, 2) leder og to andre medlemmer i en fullmaktsnemnd som gir innstilling til årsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter, 3) minst en sekretær som fører møteprotokollen, 4) et tellekorps, 5) redaksjonsnemnd for politiske uttalelser og 6) to personer til å underskrive protokollen.

Utsendinger fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder og sekretær i lokallaget.

b) Valg av fylkesstyre. Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger et styre med minst fem (5) medlemmer: Leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, opplæringsansvarlig, økonomiansvarlig, sekretær og fem varamedlemmer. I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre og eventuelt et medlem valgt av Venstrekvinnelaget. Opplæringsansvarlig er VO-leder.

Styremedlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.

c) Valg av VO-utvalg. Årsmøtet skal velge VO-utvalg sammensatt av opplæringsansvarlig, en representant for Unge Venstre og en for Venstrekvinnelaget utpekt av de to organisasjonene og minst to medlemmer til.

d) Valg til hovedstyret: Årsmøtet skal velge tre direktevalgte medlemmer for to år til hovedstyret med tre varaer, som velges for ett år.

e) Valg av revisorer. Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger to personer som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til styret til å revidere fylkeslagets regnskap i de to etterfølgende år.

f) Valg av landsmøteutsendinger. Hvert fylkesårsmøte velger utsendinger
til Venstres landsmøte med varautsendinger.

g) Andre arbeidsoppgaver. Alle ordinære årsmøter skal:
1. Gjennomgå og stemme over styrets forslag til årsmelding og regnskap. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.
2. Vedta budsjett og gjøre vedtak om kontingent for det etterfølgende år.
3. Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene. Styret har ikke stemmerett under behandlingen av regnskapet.

h) Særlige arbeidsoppgaver i stortingsvalgår. Årsmøtet i stortingsvalgår skal behandle og stemme over utkast til stortingsvalgprogram.

i) Særlige arbeidsoppgaver i fylkestings- og kommunestyrevalgår.
1. Behandle og vedta et valgprogram for Venstre i fylket i samband med fylkestingsvalget. Fylkesårsmøtet kan imidlertid overlate til et eget programmøte å vedta programmet under forutsetning av at dette er valgt etter samme regler som fylkesårsmøtet.
2. Vedta en plan for valgarbeidet.

j) Protokoller. Protokoll for fylkesårsmøtet utarbeides av møtereferent(er), underskrives av to personer (som velges av årsmøtet) og sendes til utsendingene, til lederne i de lag som har utsendingsrett til årsmøtet og til Venstres Hovedorganisasjon.

k) Valg av valgnemnd. Det andre og det fjerde fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger leder og minst fem medlemme r samt to varamedlemmer til en valgnemnd som på det etterfølgende fylkesårsmøte kommer med forslag til valg av fylkesstyre og revisorer. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyre kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgnemnda. Valgkomiteen følger egne retningslinjer for valgkomiteen vedtatt av årsmøtet. Fylkesstyret innstiller på sammensetning av valgkomite.

l) valg av nominasjonskomite
Året før stortingsvalget velges nominasjonskomite for stortingsvalget. Året før kommune- og fylkestingsvalget velges nominasjonskomite for fylkestingsvalget.

m) Utøvelse av medlemsrettigheter. Et medlem kan bare utøve sine rettigheter i ett fylkelslag (i samme fylke som der personen er medlem i lokallaget).

III. Avstemningsregler

Møtelederen foreslår avstemningsmåten, men valg skal foretas skriftlig dersom noen krever det. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med vanlig flertall. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående. Ved valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og studieleder krever over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnås ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom det er stemmelikhet ved andre valg, skal det foretas loddtrekning.

Stemmesedler ved valg skal inneholde et antall navn som tilsvarer det antall personer som skal velges. I Venstre er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men stemmeberettiget, delegat/utsending.

§ 4. HOVEDSTYRET

I. Kompetanse

Hovedstyret er fylkeslagets øverste myndighet mellom årsmøtene

II. Sammensetning

– Fylkesstyrets faste årsmøtevalgte medlemmer (varamedlemmer har møterett)
– Tre direkte valgte medlemmer med varamedlemmer
– Lokallagslederne (med vara valgt av lokallaget)
– Gruppelederen i fylkestingsgruppa
– To representanter (med vararepresentanter) fra Akershus Unge Venstre
– En representant (med vararepresentant) fra Akershus Venstrekvinnelag
Varamedlemmene innkalles og har forslags- og stemmerett når det faste
medlemmet uteblir.

Hovedstyret er vedtaksdyktig når 15 av medlemmene er tilstede.
Hovedstyret er ikke vedtaksdyktig med mindre lokallagenes representanter utgjør minst 50% av de tilstedeværende.
Hovedstyret skal innkalles når styrets leder, tre av fylkesstyrets faste medlemmer eller fem av hovedstyrets lokallagsledere krever det.
Hovedstyret innkalles av styrets leder med minst åtte dagers varsel. I særskilte tilfeller kan hovedstyret innkalles med kortere varsel.

III. Arbeidsoppgaver

a) Ta stilling til partiets holdning i prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i perioden mellom årsmøtene, samt avgjøre tvistemål. Hovedstyrets beslutninger kan ankes inn for årsmøtet.

b) Innstille overfor årsmøtet på program ved fylkestingsvalg og stortingsvalg

c) Ta stilling til og fremme dokumenter uttalelser til Landsstyret.

d) Etter forslag fra fylkesstyret oppnevne og vedta programkomiteens sammensetning, mandat og funksjonstid, samt velge komitèenes leder og nestleder.

e) Sette ned redaksjonskomite for årsmøtene

f) Hovedstyret innstiller overfor årsmøtet på nominasjonsnemd minst ett år før nominasjonsfristen.

IV. Avstemningsregler

Hovedstyret følger de samme avstemningsregler som årsmøtet.

§ 5. FYLKESSTYRET

I. Kompetanse

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom hovedstyremøtene i samsvar med de vedtak som blir gjort av årsmøtet. Det kommer sammen minst fire ganger mellom hvert ordinære årsmøte og ellers så ofte lederen eller minst 2/5 av styret krever det. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne er til stede.

Lederen kaller styret sammen og leder møtene. Ved leders fravær ledes møtene av politisk nestleder.

II. Sammensetning

Fylkesstyret består av leder pluss minst fire årsmøtevalgte medlemmer. Dernest har styret en representant valgt av Venstrekvinnelaget og en valgt av Unge Venstre i Akershus. Det er en forutsetning for representasjonsretten at sideorganisasjonen har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller før dette. Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett.

III. Arbeidsoppgaver

Styret skal ta initiativ til å få igang et effektivt arbeid i lagene. Det skal ha som særlig oppgave å arbeide for at det blir etablert lokallag i alle kommuner, at det i god tid foran kommunestyrevalg blir oppstilt egne valglister og vedtatt egne valgprogrammer og at nominasjon til stortingsvalg og fylkestingsvalg blir forberedt i god tid. Nominasjonsmøtet holdes innen utgangen av februar og innkalles med en måneds varsel, jf. § 7. Styret skal til hvert årsmøte legge fram melding om virksomheten i fylkeslaget sammen med revidert regnskap for fylkeslaget. Årsmelding og regnskap fra fylkeslaget skal sendes Venstre senest en måned før Venstres landsmøte tar til. Kontingenten innbetales til hovedorganisasjonen innen de frister og retningslinjer landsstyret setter.

Styret plikter å følge opp vedtektene, arbeidsoppgaver og retningslinjer og fordele ansvar deretter.

IV. Programbehandling

Forslaget til stortingsvalgprogram blir sendt lokallagene til drøfting før det behandles på fylkesårsmøtet. I god tid før fylkestingsvalg skal styret, eller fylkesårsmøtet, oppnevne en programnemnd som skal komme med forslag til fylkesprogram for Venstre i samband med fylkestings- og kommunestyrevalg. Forslaget fra nemnda skal sendes til lokallagene til drøfting før det sluttbehandles av fylkesårsmøtet eller av et eget programmøte. Fylkesprogrammet skal være retningsgivende for utformingen av de lokale valgprogrammer og for arbeidet til Venstres representanter til fylkestinget.

V. Protokoller

Protokoll fra styrets forhandlinger skal sendes medlemmer og varamedlemmer, til Venstres Hovedorganisasjon, til de tilknyttede fylkes-organisasjoner og til lederne i Venstres lokallag i fylket. Bemerkninger til protokollen må legges fram senest på det etterfølgende møte.

VI. Avstemningsregler

Styret følger de samme avstemningsregler som årsmøtet.

§ 6. SAMARBEID MELLOM FYLKESLAGET OG REPRESENTANTER I FYLKESTINGET

Foran hvert møte i fylkestinget kommer Venstres representanter og fylkesstyret sammen for å drøfte viktige saker som angår representantenes og fylkesstyrets arbeid. Møtene innkalles av lederen av fylkestingsgruppa i samarbeid med fylkeslederen. Lederen av fylkestingsgruppa leder møtene. På særskilt møte drøftes konstituering av fylkestinget og de valg fylkestinget skal foreta.

§ 7. NOMINASJON

I. Nominasjonsnemnd.

Hovedstyret innstiller overfor årsmøtet på nominasjonsnemd minst ett år før nominasjonsfristen.

II. Innkalling til nominasjonsmøte

Fylkesstyret kaller inn med minst en måneds varsel. Fylkesstyret kan kreve forhåndspåmelding til møtet.

III. Stemmerett på nominasjonsmøtet

Stemmerett på nominasjonsmøtet har valgte utsendinger fra Venstres lokallag. I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar nominasjonsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall. Medlemmer i nominasjonsnemnda, medlemmer i fylkesstyret o.a. har ikke stemmerett på nominasjonsmøtet med mindre de er valgt som utsendinger fra sine lokallag. avstemning skjer som gjengitt i bestemmelsene for årsmøtet.

Nominasjonsmøtets sammensetning skal baseres på to forhold:
a) Antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer. Og
b) Antall stemmer ved siste tilsvarende valg i den enkelte kommune legges til grunn for
c) representasjonsrett etter stemmetallet:

Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynt 250 For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynt 700
Medlemstallet beregnes pr. 31. desember i året før nominasjonsmøtet avholdes og bare betalende medlemmer regnes med. Et medlem kan bare delta på nominasjonsmøte i ett fylkeslag.
Nominasjonsmøtet vedtar valgliste til stortingsvalget og til fylkestingsvalget. Nominasjonsmøter i Akershus Venstre skal avholdes innen 31.desember året før valget finner sted. Det gis ikke anledning til å benytte fullmakt i Akershus Venstres nominasjonsmøter.

IV. Konstituering

Under konstitueringen ledes møtet av fylkesleder. Møtet oppnevner:
1) møteledere,
2) leder og to andre medlemmer i en fullmaktsnemnd som gir innstilling til
nominasjonsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter*,
3) minst en sekretær som fører møteprotokollen,
4) et tellekorps,
5) to personer til å underskrive protokollen/listeforslaget.

* Alle utsendinger fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder og sekretær i
lokallaget.

V. Valg av utsendinger til nominasjonsmøtet i fylket

Valg av utsendinger skjer på lokalt nominasjonsmøte i den enkelte kommune. Lokalt nominasjonsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Stemmerett på dette møtet har alle medlemmer av Venstres lokallag i kommunen, jf. mønstervedtekter for lokallag § 5.

§ 8. VEDTEKTENE

Disse vedtektene endres av fylkesårsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd fram for fylkesstyret og sendes ut senest innen en måned før fylkesårsmøtet til de tilknyttede organisasjoners fylkesstyrer og Venstres lokallag i fylket. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Venstres sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til landsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**