Interpellasjon 15.03.2016 – Tiltak for økt valgdeltakelse

Tove Hofstad og Lier Venstre er på lag med de firbeinte og vil at kommunen samarbeider med innbyggerne for å få til hundeparker i Lier, Foto: Pål Næss, Lierposten

Les vår interpellasjon basert på en bekymring for en stadig synkende valgdeltakelse, og et ønske om å ta nye grep for å stoppe tendensen, og inkludere innbyggerne i Lier på en bedre måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Interpellasjon til kommunestyrets møte 15.mars 2016

Fremmet av kommunestyrerepresentant Tove Hofstad, Venstre

TILTAK FOR Å ØKE VALGDELTAKELSEN

Høy valgdeltakelse er viktig for lokaldemokratiet. Når mange deltar i valg får vi et representativt kommunestyre og høyere legitimitet for de beslutninger som tas.

Valgdeltakelsen ved kommunevalget i 2015 var lavere enn på mange år. I Lier stemte 60,3 prosent av de stemmeberettigede, så vidt over landsgjennomsnittet.

11600 liunger stemte i valget, mens over 7600 lot være å avgi sin stemme.

Synkende valgdeltakelse var en nasjonal trend ved valget i 2015. Statistikken viser spesielt lav valgdeltakelse blant de yngste, mellom 36 og 50 %. Aldersgruppen 20-24 år har den aller laveste deltakelsen. De godt voksne troner på toppen med deltakelse på rundt 70 % og oppover, mens den igjen synker ned til ca. 60 % hos de aller eldste, over 80 år.

Ved neste valg er det viktig at det legges godt til rette for at valgdeltakelsen blir så høy som mulig; særlig at man tar tak i de marginale gruppene, slik at også disse innbyggerne blir inkludert.

Spennende tiltak gjort i de senere år i Danmark viser at det nytter. En partinøytral frivillig organisasjon kalt ”Stemmer på kanten” gjennomførte blant annet dørbank i de kommunale boligene for å få folk som aldri stemmer til å avlegge stemme, noe som resulterte i en stor økning for akkurat denne gruppen.

En annen dansk modell Lier kommune kan ha utbytte av å kikke nærmere på, er «§17.4-utvalg»: en formalisert, men svært fleksibel utvalgsform som åpner for at politikere, administratorer, fagpersoner, borgere, frivillige organisasjoner og lokale virksomheter kan opptre som likeverdige partnere i arbeidet med å finne gode, praktiske og billigere løsninger på konkrete og viktige samfunnsproblem.

Fjorårets gjennomføring av valget bør evalueres, og det bør opprettes et arbeidsutvalg som kan bidra til å finne tiltak for høyere valgdeltakelse om halvannet, og tre år. En evaluering kan se på problemstillinger som:

  • Var det noen grupper eller områder som i mindre grad deltok i valget – og kan det gjøres bestemte tiltak rettet mot disse gruppene eller områdene?
  • Hva oppgir innbyggere som ikke stemte som årsak til dette?
  • Var det mange som unnlot å stemme fordi det var få valglokaler?
  • Var det mange som ikke visste når valgdagen var? Kunne bedre markedsføring, skilting og merking, også før selve valgdagen, hatt effekt?
  • Var informasjon og åpningstider ved forhåndsstemmingen god nok?
  • Var det tilstrekkelig mange lokaler tilgjengelig for de som skulle forhåndsstemme?
  1. Vil ordføreren ta initiativ til å få gjennomført en evaluering av valgdeltakelsen ved kommunevalget i 2015?
  2. Hvilke tiltak ser ordføreren for seg ville være interessante å se på for å øke valgdeltakelsen for de ulike gruppene, og vil ordføreren vurdere om Lier kommune bør tilegne seg kompetanse på §17.4-modellen, med det formål å bruke denne utvalgsmodellen til ovennevnte, og eventuelt andre problemstillinger.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**