Uttalelse: Bevar kysttorsken i Ytre Oslofjord

Foto: Privat

Kysttorsken i Skagerrak er rødlistet med status som nær truet. Bestanden er særlig svak i ytre Oslofjord. Fangsten av småtorsk på kyststrekningen Hvaler til Aust Agder har ifølge Havforskningsinstituttet falt med 85 prosent i forhold til langtidssnittet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I sum forsvinner to tredjedeler av all voksen torsk hvert år som følge av fiske eller naturlig dødelighet. I tillegg er det svært lite torskeegg og torskelarver i ytre Oslofjord. Det er flere forhold som bidrar til svake bestander, deriblant økte temperaturer, men beskatningen fra fiske er en hovedårsak. Dersom utviklingen fortsetter kan det i ytterste konsekvens føre til en totalkollaps av bestanden. Erfaringer fra bl.a. Canada viser at når en bestand kommer under et visst nivå kan den bli for liten til at den kan bygge seg opp igjen.

Bestanden til kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord er på et historisk bunnivå ifølge Havforskningsinstituttet. Ny forskning viser at nesten tre fjerdedeler av fisket i dette området er fritidsfiske. Tiltak for å redde torsken bør derfor først og fremst rette seg inn mot fritidsfisket.

Norge har et vellykket forvaltningsregime for yrkesfiskere, som har ført til sterke fiskebestander i blant annet Lofoten og Barentshavet. Ny forskning fra Havforskningsinstituttet viser imidlertid at størsteparten av fisket i Skagerrak og Ytre Oslo er det fritidsfiskere som står for. 72 prosent av torsken fiskes av fritidsfiskere, og lokalbefolkningen står for den største delen etterfulgt av norske sommerturister.

Fritidsfiskere har ikke plikt å rapportere fangst, og har heller ikke kvotebegrensninger. Ettersom fritidsfisket består av svært mange enkeltpersoner, som hver står for en liten del av det totale fisket, er det vanskelig å se hvordan man kan benytte seg av virkemidler som kvoter og rapporteringsplikt.

Oslo Venstre mener det finnes tilstrekkelig dokumentasjon til å sette i verk tiltak umiddelbart, i tråd med det som er foreslått i rapporter fra Havforskningsinstituttet både fra 2008 og 2012. Oslo Venstre vil i første omgang innføre midlertidig fredning i gytefjorder og områder for kysttorsk langs kysten fra Østfold til Telemark, utformet i samarbeid mellom forskning, fiskeres organisasjoner og myndigheter. Erfaringer fra Aust-Agder har vist at selv små fredningssoner kan gi god effekt på bestandsutviklingen. Tall fra Havforskningsinstituttet tyder på at mesteparten av fisket skjer med stang og snøre. Kysttorsken i Oslofjorden lever langs bunnen og fiskes mest effektivt med visse typer utstyr og teknikker, slik som med jigg og bunnfiske. Derfor bør det innføres et forbud mot bunnfiske.

For å sikre kontrollmuligheter for nye regler vil Oslo Venstre innføre ordningen med lokale fiskeoppsynsmenn underlagt Fiskeridirektoratet, etter modell av Statens naturoppsyn. Oslo Venstre mener også det er et stort behov for økt kunnskap blant fritidsfiskere om tilstanden til bestanden av kysttorsk og om regler om blant annet minstemål, redskap og merking. Det bør settes i gang en informasjonskampanje i samarbeid mellom myndigheter, fritidsfiskenæringen og Norges Jeger- og Fiskerforbund, rettet særlig mot sport- og fiskebutikker og relevante mediekanaler.

Oslo Venstre mener at dersom disse tiltakene ikke gir resultater må midlertidig totalforbud mot fritidsfiske av torsk vurderes i kystområdene fra Østfold til Telemark.

Oslo Venstre anerkjenner at fritidsfiske er en viktig del av norsk kystkultur og en aktivitet som mange har stor glede av. Målet må være at også fremtidige generasjoner kan få glede av denne aktiviteten. For å nå det målet må vi tørre å iverksette tilstrekkelig kraftige tiltak, mens det fortsatt er mulig å redde torsken.

Oslo Venstre vil:

  • Bevare kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord for fremtidige generasjoner
  • Innføre midlertidig fredning i gytefjorder og områder for kysttorsk langs kysten fra Østfold til Telemark
  • Innføre forbud mot bunnfiske og vurdere garnforbud i hele dette området
  • Innføre lokale fiskeoppsynsmenn underlagt Fiskeridirektoratet, etter modell av Statens naturoppsyn
  • Ha en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere om situasjonen for kysttorskbestanden og om regler for blant annet minstemål, redskap og merking
  • Gå imot sprengninger i indre Oslofjord for å bevare torskebestanden

Kilder: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/februar/fritidsfiskere_tar_mesteparten_av_den_kystnere_torsken/nn-no

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2015/juni/kysttorsken_i_skagerrak_og_ytre_oslofjord_trenger_hjelp-na/nb-no

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fkd/vedlegg/rapporter/2013/fiskesor.pdf

http://kystmagasinet.no/nyheter/restriksjoner-pa-kysttorsk/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forvaltningen-av-kysttorsk-pa-vestlandet/id567610/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**