Jernbane – fullt og helt, ikke stykkevis og delt!

Fylkeleder Roger Granum på Gjøvik stasjon.
Fylkesleder i Oppland Venstre Roger Granum speider etter høyhastighetstog i Norge., Foto: Cathrine Dokken

Venstres fylkeslag i Oppland, Telemark og Sør-Trøndelag går sammen om å fremme følgende forslag til resolusjon for Venstres landsmøte i april 2016:

For å nå målet om kutt i Norges klimautslipp med 40 % innen 2030, er det nødvendig å elektrifisere store deler av dagens fly-, bil- og trailertrafikk. Venstre mener en utbygging av et nasjonalt nett av høyhastighetsbaner for gods- og persontrafikk er den mest effektive løsningen på denne utfordringen. Da må imidlertid jernbanen underlegges overordnet og helhetlig planlegging.

Til nå har planlegging og bygging av jernbane skjedd stykkevis og delt, og styrt av årlige bevilgninger fra Stortinget. Dagens organisering har gitt oss store vedlikeholdsetterslep, klattvise investeringer og ikke minst stadig større overføring av gods fra bane til vei. Jernbaneverket har ikke klart å løfte blikket inn i framtida og 169 lokalpolitikere på Stortinget fortsetter å kjempe for en liten klatteinvestering til sin region både på vei og bane. Resultatet er mange unødvendig dyre investeringer, men dessverre også direkte feilinvesteringer. F.eks. bygges ikke IC-strekningene ut med en standard som muliggjør senere innlemmelse i et fremtidig høyfartsnett.

 

Manglende kapasitet i jernbanenettet fører til et sterkt press for å bygge ut stamvegnettet for å få fram gods, mens behovet for en tredje rullebane på Gardermoen skyldes manglende utbygging av moderne jernbanestrekninger. Dette kan ikke fortsette! Helhetlige og fremtidsrettede løsninger må på plass og Venstre går foran i arbeidet for utbygging av et nasjonalt nett av høyhastighetsbaner for gods- og persontrafikk og vi oppfordrer til et bredt samarbeid for snarest mulig realisering.

 

Dette vil styrke norsk konkurranseevne, nærings- og samfunnsliv og være et sterkt bidrag til det grønne skiftet. Gjennom utbygging av moderne og konkurransedyktige høyhastighetsbaner mellom landsdelene og til våre naboland, vil reise- og frakttider reduseres så kraftig at avstandsulemper nærmest blir opphevet.

 

Norsk næringsliv har nå andre utfordringer enn for bare få år siden. Vi har ledig ingeniørkapasitet til planleggingsfasen og vi trenger nye oppdrag etter at leveransene til Nordsjøen har stoppet opp. Det er heller ikke lenger stor fare for overoppheting av norsk økonomi om vi nå tar et krafttak for norsk samferdsel. Men det er vesentlig for kommende generasjoner at vi satser riktig.

 

Venstre vil derfor:

  • Starte planlegging og utbygging av høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept mellom de største byene i Norge og utlandet
  • Stoppe utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen inntil videre
  • Finansiere viktig nasjonal infrastruktur med avkastningen fra Statens Pensjonsfond Utland slik intensjonen med fondet var
  • Vurdere om modeller for overordnet samferdselsplanlegging fra våre naboland Sverige og Finland også kan brukes i Norge
  • At bygging av høyhastighetsnett i Norge må bli en del av Nasjonal Transportplan som vedtas av Stortinget våren 2017
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**