Uttalelse: Krever plan for trikkens holdeplassstruktur

Foto: Jo Straube

Oslo Venstre mener at trikken skal være en nyttig del av byens kollektivtilbud, i kombinasjon med buss og T-bane skal trikk utfylle andre transportformers områder. Dette betyr at trikken må betjene områdene den er ment å dekke, med holdeplasser. Oslo Venstre mener at tilstrekkelig antall holdeplasser er nødvendig for å øke kollektivandelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

For at trikken skal fylle sin funksjon, må holdeplasstrukturen for trikk bygges opp etter noen prinsipper. Et viktig prinsipp er at brukerne ikke skal oppleve at det er for langt å gå til holdeplassene. Oslo må være en inkluderende by også for de som ikke har like lett for å bevege seg til fots.

Trikk og buss skal betjene områdene mellom områdene som dekkes av T-bane og tog. For å få dette til, må holdeplasser legges opp slik at disse passer inn i et slikt nett.

For at trikkens legitimitet skal opprettholdes, er det viktig at den transporterer mange passasjerer, og betjener de områdene den kjører gjennom.

Ruter har lagt ned flere holdeplasser de siste årene uten å ha bred lokal forankring Oslo Venstre mener at trikkens fremtidige holdeplasstruktur må være gjenstand for politisk behandling og bystyret må derfor få seg forelagt en sak om byens holdeplasstruktur, hvor bydelsutvalgene må være høringsinstans. En slik sak må se trikkens holdeplasser i sammenheng med holdeplasser for buss og T-bane, samt hensynet til fremkommelighet og tilgjengelighet.

Uttalelsen ble vedtatt på Oslo Venstres hovedstyremøte 11. oktober.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**