Buskerud fylkeskommune: Godt og bærekraftig 2017-budsjett

Sissel Urke og Anders Wengen, fylkestingsrepresentanter, Buskerud Venstre, Foto: Steinar Bleken

Venstres gruppeleder Anders Wengen og Sissel Urke, leder for hovedutvalg for utdanningssektoren (V), oppsummerer budsjettvedtaket i Buskerud fylkeskommune slik: – Et godt budsjett for 2017, tross en utfordrende situasjon. Det viktigste løftet i dette budsjettet er likevel at vi har opprettholdt det meste av skoletilbudet i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Prioriterer utdanning, miljø og demokrati

Venstre sin fylkestingsgruppe har sammen med samarbeidspartiene jobbet målrettet for at Buskerud fylkeskommune skulle få et godt og bærekraftig budsjett for 2017. Det budsjettet vi nå har fått prioriterer tre områder – utdanning, miljø og demokrati. Dette er viktige områder for Venstre og viktig områder for Buskerud.

Både støtten til studieforbundene, prisen på ungdomskort og opprettholdelse av skoletilbudet i distriktene, satsingen på bredbånd og den økte bevilgningen til Buskerudungdommens fylkesting er eksempler for en økt satsing på demokrati og deltakelse for alle i hele fylket.

Buskerud fylkeskommune satser på ungdommen.
Buskerud fylkeskommune satser på ungdommen.

Satser på ungdommen

Med den labre valgdeltakelsen fra forrige valg friskt i minne, er vi i Venstre spesielt glad for at vi har fått økt vår målrettede støtte til deltakelse fra ungdom gjennom Buskerudungdommens fylkesting (BUFT).

Ikke bare vil dette styrke arbeidet vårt på dette i fylkeskommunen, men vi vil nå også kunne bistå med vår kompetanse til kommuner som har eller ønsker å få ungdomsråd.

Dette er en billig, men svært viktig investering i meningsmangfold og medvirkning. I BUFT får de nå mulighet til å øke fokuset sitt på psykisk helse blant ungdom og til å jobbe målrettet med å engasjere ungdom og å sikre at ungdom blir hørt i alle saker som angår de.

Buskerud Fylkeskommune vil strekke seg lenger på bygg og samferdsel.

Innovative innkjøp

I Venstre mener vi at fylkeskommunen har mye å gå på når det gjelder å være offensive i å ta ut potensialet som ligger i innovative innkjøp. Vi er fylkets største innkjøper og særlig på bygg og samferdsel er vi opptatt av at vi skal strekke oss lenger.

Dette er viktig for at fylkeskommunen skal drive godt og effektivt, men også fordi det er viktig for det lokale næringslivet i fylket. Vi skal være en tydelig, offensiv partner for vårt lokale næringsliv når det gjelder å utvikle nye gode løsninger, i både øvre og nedre del av fylket.

Får 1,4 millioner til elektrisk hurtigbåt i Oslofjorden

Opprettholder mesteparten av skoletilbudet

Det viktigste løftet i dette budsjettet er likevel at vi har opprettholdt det meste av skoletilbudet i fylket. Med godt politisk håndverk i arbeid med økonomiplan, investeringsplan og langsiktig plan har vi funnet rom for den retningen vi ønsker på utdanningsfeltet.

I forhold til forslaget som var lagt fram av fylkesrådmannen 1. november er utdanningssektoren styrket med i overkant av 15 mill. kroner.

Vil kreve omstilling

Men budsjettet er fortsatt stramt. Det er mange kutt, det vil føre til reduksjon på de ulike enhetene og det vil kreve omstilling i årene som kommer.

Men budsjettet har en tydelig profil der vi skjermer kjernevirksomhet og sikrer drift av videregående opplæring i tråd med Kunnskapsskolen i Buskerud sine intensjoner.

Videregående skole – dette sikres i budsjettet:

  • Linjetilbudet innen Idrett, musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon, International Baccalaureat videreføres – og vi sier nei til sentralisering av skoletilbudet.
  • Vi ønsker fortsatt styrking av yrkesfaga og sier nei til et fattigere studieforberedende tilbud.
  • Fordi mangfoldet er viktig for gjennomføring verner vi tilbudet i distriktene, slik at bredden i utdanningstilbud blir ivaretatt i hele fylket.
  • Vi sikrer flere alternative yrkesfaglige opplæringsløp.
  • Vi sørger for ekstra vikarmidler.
  • Vi sikrer kompetansemidler til videreutdanning og etterutdanning for lærere.
  • Vi sørger for fortsatt midler til internasjonalisering.
  • Og vi sikrer at det blir satt i gang et viktig arbeid for å gi retning for naturbruksutdanningen i fylket framover.

Dagens linjetilbud ved de videregående skolene i Buskerud videreføres

Ivar Aasen har sagt: “Ein kan det ein vil, når ein vil det ein kan!”

I denne budsjettprosessen har det vært mye vilje og mye evne. Vi vil gi en honnør til alle som har bidratt til et godt resultat til tross for de økonomiske utfordringen vi har i fylket.

Anders Wengen er positiv til intensjonsavtalen om etablering av Region Viken. Anders Wengen
Gruppeleder (V)

 

 

 

Sissel Urke
Leder hovedutvalg for
utdanningssektoren (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**