Uttalelse: Hedmark Venstre er kritisk til regjeringens jordbruksmelding,- med unntak av miljø og klimadelen

john peke

Regjeringen la nylig fram Meld. 11 (2016–2017) med tittelen; “Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**


Hedmark Venstre mener at mange av de foreslåtte endringene er for omfattende og særlig når det gjelder markedsreguleringsordningene i jordbruket. Meldinga er preget av en ideologisk tilnærming med dereguleringer. Det er forslag om å avvikle mange av dagens ordninger uten at det er gjort rede for hva som vil være konsekvensen av disse endringene. Det foreslås blant annet å avvikle følgende ordninger: dagens markedsregulering på korn, geitemelk, egg, epler, og matpotet. I tillegg foreslås det å avvikle målpris for svin.


Flere av forlagene er antakeligvis i strid med den uttalte målsettingen i den nye meldinga. Det gjelder forhold som produksjonsmål, produksjonsfordelingen i landet, konsekvenser for den store næringsmiddelindustrien med en produksjonsverdi på 185 mrd. og 38.000 ansatte eller hva endringene vil bety for de 41.000 som er sysselsatt i jordbruket.


Jordbruket er ei politisk og kapitalkrevende næring som har behov for langsiktige rammebetingelser for å utvikle seg og oppfylle samfunnets krav om trygg mat, mangfold i utvalg, levende kulturlandskap og god dyrevelferd. Næringa er omstillingsdyktig og kan vise til mer enn dobbelt så sterk produktivitetsøkning de siste 10 årene som industrien, med 2,6 % i jordbruket og 1,1% i industrien. Jordbruket har også blitt ei eksportnæring med utgangspunkt i jordbrukets felles genressurser og samvirkeorganisasjonene som er høykompetansebedrifter. I dag eksporteres storfesæd til 30 land og svinesæd til 54 land med utgangspunkt i bioteknologimiljøet på Hamar med Geno, Norsvin og Graminor som hovedaktører.


Venstre er et reformparti og er alltid åpen for å gjøre endringer, men endringene må være forberedte og må baseres på kunnskap og medvirkning fra berørte parter. Mange av forlagene i denne Stortingsmeldinga oppfyller ikke disse kravene.


Hedmark Venstre avviser derfor følgende forslag i jordbruksmeldinga:

 1. At selvforsyning kun er et mål for hvilken markedsandel matsektoren har her hjemme og ikke er et mål i seg selv.
 2. Regjeringa sier at de ønsker å beholde den geografiske produksjonsfordelingen. Følgende endringer er i strid med denne målsettingen:
  -redusere fra 18 til 10 regioner for mjølkekvoter.
  -omgjøre prisnedskrivingstilskuddet for norsk korn til et tilskudd direkte til produsent. Det vil svekke kanaliseringspolitikken og mye av den kraftforkrevende kjøttproduksjonen vil overføres til kornområdene som igjen vil svekke distriktsjordbruket.
  – avviklingen av mottaksplikten.
 3. Avvikle tilskuddet til beredskapslagre for såkorn. Det er uansvarlig og historieløst.
 4. Avvikle ordningen med tidligpensjon. Mange unge må vente på å ta over gården fordi
  tidligere eier ikke har råd til å gi fra seg. I dag er gjennomsnittsalderen til nye eiere 52 år og
  41,5 år for de som mottar produksjonstilskudd. (SSB)
 5. Avvikle tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
  Avvikle markedsbalanseringen i kornsektoren og overføre reguleringsansvaret til
  Landbruksdirektoratet. I dag er det samvirkebaserte Norske Felleskjøp som regulererer
  kornmarkedet. Det fungerer godt og det er vanskelig å se hvorfor regjeringen foreslår å
  bygge opp enda mer statlig byråkrati for å gjøre denne jobben.