Utslippskrav til drosjer

Foto: Sveinung Bråthen

Transportsektoren står for om lag 26 % av norske klimagassutslipp. I Akershus er andelen over 70%. Klimagassutslippene i transportsektoren fortsetter dessverre å øke. Vi trenger flere virkemidler for å nå klimamålene. Nå er yrkestransportloven endret slik at fylkeskommunen som løyvemyndighet kan stille utslippskrav til drosjer. Det bør Akershus fylkeskommune følge opp så fort som mulig foreslo Venstre i en interpellasjon i fylkestinget 27.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Klimamål

Målene i klimaforliket er er å redusere Norges klimagassutslipp med 20 % innen 2020 og at all transportøkning i de store byområdene skal tas med sykkel, kollektivtrafikk og gange. Norge skal også fylle sine forpliktelser i Paris-avtalen. For å nå disse målene, trengs det flere virkemidler.

Utslippskrav til drosjer

Venstre mener at med den utviklingen av teknologi som har vært for biler de siste åra med både økt rekkevidde på elbiler, tilgjengelighet av hydrogenbiler og utviklingen av ulike plug-in hybrider, vil det være realistisk å stille utslippskrav til alle drosjer. Nå er også nødvendig lovhjemmel på plass for å kunne gjøre dette.

Lovendring

13.mars 2017 ble endring i yrkesstransportloven andregangsbehandlet i stortinget:

“vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)

II lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy skal § 9 fjerde ledd lyde:

(4) Løyvestyresmakta kan gje påbod om at drosjekøyring etter første ledd skal drivast med motorvogn som har ei øvre grense for miljøskadeleg utslepp. Det skal setjast ein frist på minst fire år for å oppfylle krava. Løyvestyresmakta fastset forskrift om den øvre grensa for miljøskadeleg utslepp.

Noverande fjerde og femte ledd blir femte og nytt sjette ledd.

II

Lova trer i kraft straks.”

Fylkeskommunen kan stille utslippskrav

Med dette stortingsvedtaket på plass kan fylkeskommunen som løyvemyndighet stille utslippskrav til alle drosjer i Akershus. Dette vil kunne ha betydning for å få ned klimagassutslippene og bedre luftkvaliteten i byene i Akershus.

Venstre foreslo derfor i interpellasjon i fylkestinget i dag at fylkesrådmannen skal legge fram en sak om innføring av utslippskrav for drosjer i Akershus.

– Svaret fra fylkesordføreren var oppløftende, administrasjonen er allerede igang med å se på dette sammen med Oslo kommune, og vi får en sak allerede etter sommeren sier Venstres gruppeleder Solveig Schytz.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**