Fylkeslederens innlegg i generaldebatten på landsmøtet

Kjære landsmøte

Jeg har lyst til å snakke om noe helt grunnleggende for et grønt skifte og all vår eksistens. Det er solen, og den prosess som skjer gjennom fotosyntesen. Solenergien blir brukt til å lage karbohydrater. Sammen med andre næringsstoffer lager plantene på denne måten mat som enten vi eller dyr kan spise, og i tillegg kan dette brukes som energi i et naturlig kretsløp. Grunnlaget for alt liv er solenergi omdannet til tilgjengelig energi gjennom karbohydrater.

De næringer som utnytter solenergien best er primærnæringene; jordbruk, skogbruk og fiske. Disse næringene er de grønneste næringer vi har. Jeg er glad for at Venstre bidrar i vesentlig grad til at de er levende, mangfoldig og utøves over hele Norge. Venstre har vært avgjørende for at det er lønnsomt å produsere mat i Norge.

Landbruk er en langsiktig næring som krever langsiktige og stabile rammevilkår. Det skal være et aktivt landbruk over hele landet for å sikre trygg og stabil matproduksjon. Norsk landbruket styrker matsikkerheten og beredskapen gjennom dette, og landbruket sikrer trygg mat gjennom god plante- og dyrehelse, og dyrevelferd. Venstres mål er at det er jordbruk over hele landet.
Vi må ha et sterkt jordvern. Bruk av jorda til å produsere mat er jordvern, og det må ikke skje irreversible endringer av matjord. Det burde ikke vært tillatt å bygge boliger, fritidsboliger og næringsbygg på dyrkbar eller dyrket jord.

Jordbruket må utnytte de naturgitte fortrinn vi har i Norge for å styrke sysselsetting og bosetting over hele landet. Venstre har bidratt og må fremover fortsette å bidra til et differensiert landbruk med variert bruksstruktur. Jeg håper vår politikk vil øke verdiskapningen i landbruket ved å sørge for en produksjon tilpasset klima, miljø og forbruk.

Da Venstre hadde landbruksministeren ble det startet en satsing for å styrke produksjon og foredling av lokalmat, som har virket. Det er stor synergien mellom matkultur, reiseliv, helse, omsorg og jordbruk. I 2016 ble det omsatt for 4,8 milliarder kroner i lokalmat. Norge er en matnasjon med unike råvarer, dyktige yrkesutøvere og gründere.

Skogbruket kan være med på å binde mer CO2, og holde CO2 i et kretsløp. Vi trenger ikke å pumpe opp olje for å ha et godt liv. Vi kan bruke karbohydrater fra tre til drivstoff. Bygger vi mer i tre så lagrer vi CO2 i bygg istedenfor å bruke CO2 når vi bygger i stål og betong.

Norsk Landbruk skal derfor være bærekraftig, basert på en økt bruk av de biologiske ressursene, og en helhetlig forvaltning av naturen og arealressursene. Landbruket skal sikre naturmangfoldet i kulturlandskapet gjennom fornuftig bruk og kunnskapsbasert forvaltning. Dette har jeg tro på at Venstres politikk vil bidra til.

Oppsummert: Jordbruk, skogbruk og fiske er det grønne skiftet. Det er de næringene som bruker fotosyntese og solenergi som grunnlag for sin produksjon og produkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**