Galskap å bygge enda en for bratt tunnel under Oslofjorden

Følg Rebekka på Facebook.
Rebekka Borsch., Foto: Sveinung Bråthen
I 2015 anbefalte Veivesenet at Oslofjordtunnelen burde stenges og erstattes med bro. At regjeringen likevel heller vil bygge enda en bratt tunnel, er for meg galskap. Det sier Rebekka Borsch stortingskandidat i Buskerud Venstre. -Dette er en trist dag for Østlandet og for Buskerud spesielt. Jeg er spesielt skuffet over at Frp bryter med sine tidligere løfter om bro.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Frp stiller med samferdselsministeren og i tillegg en politisk rådgiver fra Røyken i denne saken. Men jeg er også skuffet over Buskerud sine stortingsrepresentanter og over egne partifeller i Akershus.

-På Vestlandet ville man aldri funnet seg i å bli avspist med et slikt tulleprosjekt: Et nytt tunnelløp ved siden av Norges desidert farligste tunnel som i tillegg er ulovlig etter europeisk sikkerhetsstandard.

Oslofjordtunnelen er bratt, trang, uoversiktlig og veldig trafikkert – og den stenges i snitt annenhver dag grunnet ulykker eller at vogntog stanser.

Det er hårreisende å være vitne til at denne farlige tunnelen nå utvides med et løp til, til tross for 4 år med kamp for bro. Og til tross for at veivesenet frarådet nytt tunnelløp. Fagkunnskap skyves til side, dessuten ser regjeringen bort fra at ny tunnel ikke anses som samfunnsøkonomisk lønnsom.

Tunnelen er bygget i strid med EUs tunnelsikkerhetsdirektiv. Den er så bratt at mange lastebilsjåfører kvier seg for å kjøre gjennom den. De frykter varmgang i motor og bremser. Ved ulykker er faren for alvorlige branner svært høy. Samtidig er Oslofjordtunnelen sentral for hele Østlandsområdet. Den sluker betydelige deler av godstrafikken fra kontinentet som skal videre til Sør— og Vestlandet.

Illustrasjon ny Oslofjordbru - Statens Vegvesen.
Illustrasjon ny Oslofjordbru – Statens Vegvesen.

En ny tunnel vil ha de samme utfordringene som den gamle og dermed ikke oppfylle verken dagens eller fremtidens behov. Hovedargumentene for et nytt løp er at det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene og at man dermed vil øke sikkerheten.

–Det er slett ikke sikkert dette blir tilfelle. Hvis EU krever lavere stigning i tunnelløpet, kommer det nye løpet ikke til å ligge ved siden av det gamle – da faller sikkerhetspoenget bort. Dessuten er bunnen under Oslofjorden såpass myk og ustabil, at det godt kan hende løpet må justeres uansett.

Jeg frykter at regjeringen kaster bort massevis av penger på et prosjekt som blir skjøvet ut i tid, stopper opp underveis eller stanses helt av EU grunnet sikkerhetsutfordringer og lovstridigheter.

Jeg gir fortsatt ikke opp kampen for en bro over Oslofjorden. Denne broen skal ikke gå over Håøya, men lenger sør på Hurumlandet. Til høsten er det valg, etter det kan saken tas opp på nytt. En bro kan skape en helhet i transportmulighetene rundt indre Oslofjord for den sterkt økende befolkningsmengden vi forventer de kommende 20 årene.

Den vil kunne gi rom for alle typer trafikk: biler, syklende, gående og ikke minst jernbane. En bro over Oslofjorden kan skape grunnlag for en Ring 4 som avlaster Oslo for tunge kjøretøyer og korter ned på reisetiden mellom Østlandet og Sør- og Vestlandet. Skal man først gjøre noe med trafikk- og godstransportsituasjonen sør for Oslo, får man tenke langsiktig og gjøre det skikkelig.

Rebekka Borsch

Stortingskandidat
Buskerud Venstre

Følg meg på Facebook:

Rebekka Borsch – Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**