Byutvikling med kvalitet

Oslo er i rask utvikling, og byen preges av heisekraner og byggearbeid. Det er et tegn på gode tider, men det vi bygger i dag skal stå i mange tiår, kanskje hundreår, framover. Derfor må vi ha kontroll over byutviklingen, og uansett hvordan byen vokser, må den vokse med kvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Mye av byutviklingsdebatten i Oslo de senere årene har handlet om hvordan vi kan bygge mange boliger på knappe arealer. Det er viktig og nødvendig å sørge for at det bygges boliger i en by som vokser, men det er enda viktigere å stille krav til kvalitet både i boligene og i nærområdene rundt.

Det er en farlig utvikling hvis utbyggerne får altfor stor definisjonsmakt over hva som er en god bolig og et godt boområde. Ikke fordi utbyggerne ikke har kunnskap og engasjement for god arkitektur og gode byrom, men fordi deres interesser må avveies mot byens særpreg, allmennhetens interesser og et langsiktig perspektiv på byutviklingen. Oslo står foran noen veivalg. Enten kan vi akseptere at antall boliger er underordnet behovet for gode boområder, eller så kan vi la det dominere byutviklingen.

Det er flere tilfeller der vi ser tendenser til det siste, og det mener vi blir galt.

Småhusområdene

I småhusområdene foreslås det stadig nye fortettingsområder. De som bor i områdene i dag er bekymret for husene sine, og naboene er bekymret for hva som vil skje med nærområdene deres når utbyggerinteressene får definere byens utvikling. Vi kan forstå denne uroen når vi ser hvordan noen av de andre fortettingsområdene omkring i byen her har vært utviklet.

Kvadraturen

Kvadraturen har et stort uforløst potensial som et aktivt og spennende sentrum for Oslo med kulturopplevelser, næringsliv og boliger. For å få mer liv i her er det nødvendig å skape aktivitet i området utenom normal arbeidstid. Kvadraturen er i dag preget av mye kontorlokaler og stor gjennomkjøringstrafikk, samt store næringslokaler. Alt dette medfører gateliv fra morgen til ettermiddagen, men ikke på kveldstid.

Vi mener derfor det er viktig å sikre at Kvadraturen blir et godt boligområde som igjen vil skape etterspørsel etter butikker og vanlige tjenester som folk trenger i hverdagen sin. På den måten kan vi gjøre bysentrum til et bedre sted.

Regjeringskvartalet

Venstre har lenge advart mot den enorme utnyttelsen Regjeringen legger opp til i Regjeringskvartalet. Fordi man insisterer på å samlokalisere alle departementene på Hammersborg er det en stor fare for at man ender opp med å skape et øde og trist byrom midt i Oslo sentrum. De forslagene som er lagt fram truer med å skape mørke og lite tillitsvekkende områder som vil danne en barriere mot et av byens mest sentrale offentlige rom, Youngstorget. Det er nødvendig å legge forutsetningen om full samlokalisering til side for å skape mer menneskelige dimensjoner i Regjeringskvartalet.

Det skjer mye bra i byutviklingen av Oslo, men det er nødvendig å løfte stemmen for kvalitet framfor kvantitet og for å ta vare på byens særpreg. Det handler om å stille krav til utadrettet virksomhet på gateplan, tilstrekkelig med grøntområder i nærområdene, gode sol- og lysforhold og en sunn blanding av leilighetsstørrelser i nye byggeprosjekter. Uansett hvordan byen vokser, må den vokse med kvalitet.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**