Alt starter i skolen

Utdanning er et hovedsatsingsområde for Venstre. Utdanning er det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller mellom folk., Foto: iStock

Hovedformålet med skolen er å gi alle barn like muligheter uavhengig av bakgrunn, og selv om vi har lyktes med mye i Osloskolen, så må vi aldri slutte å utvikle den. Vi skal løfte de med det dårligste utgangspunktet, samtidig som vi sørger for at også de sterkeste elevene får tilstrekkelige utfordringer. For Venstre er det dette som er en god skole; en skole der alle har mulighet til å lykkes og til å realisere sitt potensial.

Alt starter i skolen. Sosialisering og vennskap, følelsen av mestring, og starten på det vi gjør resten av livet, uansett hva vi drømmer om. Her bygges grunnlaget for å tilegne seg den kunnskapen man trenger for å gjøre akkurat hva man vil med sitt liv. Her oppdager vi nye interesser, lærer oss å forstå samfunnet og verden rundt oss. Det skulle bare mangle at den skolen der alt dette starter gir elevene det aller beste utgangspunktet de kan få. Derfor er jeg stolt av at Venstre i Oslo gjennom flere år har vært med på å sikre at det satses på kunnskap og kvalitet fra første skoledag.

Venstre har høye ambisjoner på vegne av hver enkelt elev. Vi mener at alle barn fortjener å gå på en skole i verdensklasse.

Så hvordan får vi det til? Tidlig innsats er avgjørende for å lykkes. Skolene trenger kompetanse og ressurser til å kunne forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, og til å sette inn ekstra støtte og veiledning dersom en elev sliter med noe faglig. Å utvikle grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving, er avgjørende for å lykkes i andre fag. Og særlig i Oslo som har så stort mangfold i elevmassen, er språk viktig. Vi har en stor utfordring med at svært mange barn fortsatt starter i skolen uten å kunne tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen. Det krever at vi setter inn ekstra tiltak rundt disse elevene, slik at vi allerede fra første dag i skolen sørger for å kompensere for manglende norskkunnskap. Her er mange av Groruddalsskolene et eksempel til etterfølgelse for resten av landet – de lykkes med resultatene, til tross for at mange av elevene har en mer krevende bakgrunn. Tett oppfølging og ekstra tiltak et er den eneste måten å sikre at elever som starter i skolen uten å kunne norsk godt nok, skal ha like muligheter til å lykkes som norskspråklige barn. Heldigvis har vi også mulighet til å redusere antall elever dette gjelder.

Det starter med å sikre tilgang på barnehage for alle som ønsker det, uavhengig av betalingsevne, fordi vi vet at barn som går i barnehage er bedre i norsk enn barn som ikke gjør det. Med Venstres innsats på Stortinget de siste fire årene har titusenvis av barn fått tilgang til gratis barnehage gjennom ordningen med gratis kjernetid for lavinntektsfamilier – vi vil jobbe for å utvide dette til å gjelde enda flere barn de neste fire årene.

En god skole starter med gode lærere.

Elevene fortjener faglig dyktige lærere med tid og ressurser til å se akkurat dem. Å satse på læreren er å satse på eleven. Derfor prioriterer Venstre lærerne i skolepolitikken. Dessverre hører vi ofte at lærerne ikke får brukt nok tid på å følge opp elevene sine, fordi de overøses av rundskriv og bestemmelser og må bruke tid på å dokumentere alt som skjer i klasserommet. Det at lærerne får nok tid sammen med elevene er avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev tilpasset og god opplæring. Derfor har Venstre fremmet forslag om å gjennomgå byråkratiet i Osloskolen. Å redusere rapportering som ikke bidrar til læring tror vi er et viktig grep.

I tillegg er rett og plikt til etter- og videreutdanning en av de viktigste satsningene for at lærerne skal få mulighet til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Det går et skille i norsk politikk mellom de partiene som kun snakker om at vi trenger flere voksne inn i skolen, og de som snakker om kompetansen til de som er der. Det den norske skolen trenger, er ikke flere ufaglærte inn i klasserommene, men flere dyktige lærere med høy kompetanse. Venstre har i denne stortingsperioden jobbet for mer og bedre etter- og videreutdanning, og det har lønnet seg. Vi har klart å sikre et historisk etter- og videreutdanningsløft i skolen, og den jobben skal vi fortsette med.

En god skole sørger for at alle barn får utvikle sine talenter og tilegnet seg den kunnskapen de trenger. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Når barn har det bra, så lærer de også mer. Det er de som går på skole nå som skal løse framtidas utfordringer, og det er det barna våre lærer på skolen i dag som bestemmer om de kan oppfylle sine drømmer som voksne. Det er derfor vi sier at alt starter i skolen.

 

Guri Melby,

Venstres gruppeleder i bystyret og 3. kandidat til Stortinget