Hjelp Venstre å verne myra – send høringssvar

Foto: Scanstockphoto/Per Martin Berg

Vi håper at alle som er opptatt av naturvern og av å begrense klimagassutslipp sender inn en positiv høringsuttalelse på Landbruks- og matdepartementets forslag om forbud mot nydyrking av myr. Privatpersoner kan også sende inn høringssvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Myr lagrer store mengder karbon, hindrer flom og er levested for mange truede arter. Derfor er vern av myr viktig for å begrense klimgagassutslippene og for å verne biologisk mangfold. Les mer om dette her.

Dette har Venstre gjort

Venstre har foreslått i Stortinget og fått gjennomslag for en rekke tiltak for bevare myr. Etter vedtak i stortinget lages det nå en plan for utfasing av bruken av torvprodukter i hagejord, og regjeringen har nå sendt forslag til lovendringer for forbud mot nydyrking av myr ut på høring, slik at det i framtida ikke skal være lov å grøfte myrer for å bruke jorda til jordbruksformål.

Her kan du lese mer om hvordan Venstre jobber med vern av myr og utfasing av torv.

Dette kan du gjøre

Forslag til høringssvar

Høring – Endringer i reglene om nydyrking – Forbud mot nydyrking av myr

Myrene våre er et av naturens supersystem. De lagrer mer karbon enn tropisk regnskog, de hindrer flom siden de holder igjen regnvannet, og de er levestedet til mange truede fugler, dyr og planter.

Å bevare myrene er et effektivt og billig klimatiltak, og det er viktig naturvern.

Jeg støtter derfor departementets forslag om endring av jordloven og nydyrkingsforskriften.

Beste hilsen:…

Du kan sende høringssvaret i dette skjemaet.

Eller til [email protected]

Høringsfrist: 11/10-17

Høringsbrevet, m.m. finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**